Steunpakket cultuur

De culturele sector moest in de afgelopen 2 jaar door alle beperkende maatregelen heen zien te laveren. Sommige voorstellingen of evenementen werden afgelast; andere gingen door, al dan niet uitgesteld, afgeslankt, aangepast of online. Alle coronamaatregelen zijn opgeheven, maar het publiek weet de weg naar de podia nog niet massaal te vinden. Ook is er onzekerheid of het virus niet toch weer de kop opsteekt. 

Bij de opzet van het 3e ondersteuningspakket verdelen we de culturele sector in 2 soorten:

1. Festivals

Organisaties die een festival in Zeist organiseren, kunnen bij ons een garantstelling van maximaal € 15.000,- aanvragen voor wanneer het festival dat in 2022 is gepland, door corona niet kan doorgaan. Subsidiebedrag is 50% van het tekort dat ontstaat door het niet doorgaan van het festival. Maximaal subsidiebedrag is € 15.000,- per organisatie. 

Voorwaarden

  • Organisatie organiseert festivals in Zeist. Bij aanvraag moet de organisatie daarom een kort overzicht van activiteiten laten zien.
  • Organisatie stond op 1 januari 2021 al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Bij aanvraag moet de organisatie dit aantonen met een KVK-uittreksel.
  • De organisatie heeft een begroting voor het festival in 2022.
  • Als het festival niet doorgaat en een beroep op de garantstelling wordt gedaan, kan de organisatie de door ons gevraagde aanvullende (financiële) informatie overleggen. In de berekening van het tekort is de steun van landelijke en provinciale regelingen verrekend.
  • Het subsidieplafond voor deze subsidie is € 100.000,-. De uitkering van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst en totdat het plafond van € 100.000,- is bereikt.
  • Uiterste datum voor de aanvraag: uiterlijk een maand voor de geplande datum van het festival. 
Garantstelling festival aanvragen

2. Impulssubsidie cultuur

Hoewel de meeste beperkende maatregelen zijn opgeheven, merkt de culturele sector dat het publiek nog niet zoals vanouds naar de podia trekt. Met de impulssubsidie 2022 ondersteunen wij projecten om het culturele leven in Zeist weer op gang te brengen.

Daarnaast ondersteunen we nieuwe werkvormen die (net als bijvoorbeeld het nieuwe werken) ook post-corona een plek in het aanbod kunnen veroveren. Ondersteuning door de gemeente bestaat uit 50% van de kosten van het project, met een maximum van € 5.000,- per initiatief of per initiatiefnemer(s).

Voorwaarden

  • Initiatiefnemer ontwikkelt in 2022 een activiteit zoals hiervoor bedoeld.
  • Initiatiefnemer toont een begroting van de activiteit.
  • Uitbetaling van het subsidiebedrag na ontvangst en akkoordverklaring door de gemeente van een (financieel) verslag van de activiteit. 

Beschikbaar budget is € 150.000,-. De aanvragen worden beoordeeld op inhoud, uitvoerbaarheid, verwacht effect, relevantie en kosten-batenverhouding. De accounthouder kan een aanvraag afwijzen, toewijzen of gedeeltelijk toewijzen. Wanneer het totaal aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, geldt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hierbij worden de eerdere aanvragen vóór de latere aanvragen beoordeeld en zo mogelijk toegewezen, totdat het budget op is.

Impulssubsidie aanvragen

U moet de begroting van de activiteit uploaden bij uw online aanvraag.