Steunpakket cultuur

De culturele sector moest in de afgelopen 2 jaar door alle beperkende maatregelen heen zien te laveren. Sommige voorstellingen of evenementen werden afgelast; andere gingen door, al dan niet uitgesteld, afgeslankt, aangepast of online. Alle coronamaatregelen zijn opgeheven, maar het publiek weet de weg naar de podia nog niet massaal te vinden en er is onzekerheid of het virus niet toch weer de kop opsteekt. 

Bij de opzet van het derde ondersteuningspakket verdelen we de culturele sector in 2 soorten:

1. Festivals

Organisaties die een festival in Zeist organiseren, kunnen bij de gemeente een garantstelling van maximaal € 15.000,- aanvragen voor de situatie dat het festival dat in 2022 staat gepland, als gevolg van corona geen doorgang kan vinden. Subsidiebedrag is 50% van het tekort als gevolg van het niet-doorgaan van het festival. Maximaal subsidiebedrag: € 15.000,- per organisatie. 

Voorwaarden:

  • Organisatie organiseert festivals in Zeist (bij aanvraag kort overzicht van activiteiten overleggen)
  • Organisatie stond op 1 januari 2021 al ingeschreven bij de KvK (bij aanvraag uittreksel Kamer van Koophandel overleggen)
  • Begroting festival 2022 overleggen
  • Als het festival niet doorgaat en daadwerkelijk een beroep op de garantstelling wordt gedaan, de door de gemeente gevraagde aanvullende (financiële) informatie overleggen. Bij berekening tekort ook steun van landelijke en provinciale regelingen verdisconteren.
  • Het subsidieplafond voor deze subsidie bedraagt € 100.000,-. Uitkering van de aanvragen in volgorde van de aanvragen totdat het plafond van € 100.000,- is bereikt. 
  • Uiterste datum voor de aanvraag: uiterlijk een maand voor de geplande datum van het festival. 
Garantstelling festival aanvragen

2. Impulssubsidie cultuur

Hoewel de meeste beperkende maatregelen zijn opgeheven, merkt de culturele sector dat het publiek nog niet zoals vanouds naar de podia trekt. Met de impulssubsidie 2022 ondersteunt de gemeente projecten om het culturele leven in Zeist weer op gang te brengen. Daarnaast ondersteunen we nieuwe werkvormen die (net als bijvoorbeeld het nieuwe werken) ook post corona een plek in het aanbod kunnen veroveren. Ondersteuning door de gemeente bestaat uit 50% van de kosten van het project, met een maximum van € 5.000,- per initiatief en initiatiefnemer(s).

Voorwaarden:

  • Initiatiefnemer ontwikkelt in 2022 een activiteit zoals hiervoor bedoeld.
  • Initiatiefnemer toont een begroting van de activiteit.
  • Uitbetaling van het subsidiebedrag na ontvangst en akkoordverklaring door de gemeente van een (financieel) verslag van de activiteit. 

Beschikbaar budget is € 150.000,-. De aanvragen worden beoordeeld op inhoud, uitvoerbaarheid, verwacht effect, relevantie en verhouding kosten - baten. De accounthouder kan een aanvraag afwijzen, toewijzen of gedeeltelijk toewijzen. Wanneer het totaal van aanvragen het beschikbaar budget overschrijdt, geldt de volgorde van aanvragen, waarbij de eerdere aanvragen vóór de latere aanvragen worden beoordeeld en zo mogelijk toegewezen, totdat het budget op is.

Impulssubsidie aanvragen

U moet de begroting van de activiteit uploaden bij uw online aanvraag.