Nota bodembeheer

Op 8 november 2022 stelde de gemeenteraad de Nota Bodembeheer werkgebied ODRU vast. De Nota bevat eenduidige regels voor iedereen die binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst Regio Utrecht met grondverzet (ontgraven van grond en toepassen van grond) te maken heeft.

De bestaande Nota bodembeheer regio Zuidoost Utrecht uit 2011 is daarmee komen te vervallen.

Inzage

De nota en bijbehorende kaarten liggen vanaf 24 november 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Op afspraak kunt u de stukken tijdens onze openingstijden ook inzien bij de gemeente. Neem daarvoor contact met ons op. 

Beroep

Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken, kan binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn van 6 weken start een dag na de terinzagelegging van de stukken (24 november 2022).