Hoogspanningsnetwerk provincie raakt vol

Eind 2021 meldde TenneT dat de grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht aan kan, worden genaderd. Dat heeft gevolgen voor nog te plaatsen zonnevelden, windmolens en zonnepanelen op grote daken in de provincie. Het elektriciteitsnetwerk kan in een aantal gevallen de stroom van die projecten tijdelijk niet vervoeren. Inwoners kunnen nog steeds zonnepanelen op hun daken blijven leggen. Het ligt moeilijker voor iemand die 200 zonnepanelen of meer wil plaatsen op bijvoorbeeld het dak van een bedrijfspand. De drukte op het elektriciteitsnetwerk noemen we ‘netcongestie’. 

Vol hoogspanningsnetwerk

Nederland stapt over op duurzame energie. Nu draait het elektriciteitsnet nog vooral op fossiele brandstoffen, zoals kolencentrales en gascentrales. Die centrales stonden altijd dichtbij steden of industrie, waar veel elektriciteitsverbruik was. Windmolens en zonnevelden voor duurzame energie staan vaak in het buitengebied, waar minder vraag is naar energie. Er zitten daar weinig elektriciteitskabels in de grond en er zijn weinig hoogspanningsmasten. Toch moet het elektriciteitsnetwerk de daar opgewekte energie naar plekken brengen waar de energievraag is. Het bestaande netwerk kan dat op diverse plekken niet meer aan. Daarvoor zijn onder meer heel veel nieuwe kabels en transformatiehuisjes nodig.

Gevolgen voor zonnevelden en windmolens

Zeist werkt met 15 andere gemeenten, de provincie en 4 waterschappen samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In 2021 is de eerste versie van de RES vastgesteld. Stedin geeft aan dat deze RES 1.0 nog steeds gerealiseerd kan worden. In de RES 1.0 beschrijven de samenwerkende overheden hoe zij 1,8 Terawattuur (TWh) in 2030 via windmolens en zonnepanelen willen opwekken. Gemeente Zeist heeft in de RES laten vastleggen dat ze 0 tot 4 windmolens en 0 tot 35 hectare zonneveld wil realiseren, vóór 2030. 

Zonnevelden- en windmolenprojecten die nog gebouwd moeten worden en waarvoor initiatiefnemers al vóór 12 oktober 2021 bij Stedin een aanvraag hebben ingediend, kunnen gewoon hun stroom aan het netwerk gaan leveren. 

TenneT en Stedin zijn hard aan het werk om de capaciteit van het netwerk in 2029 uitgebreid te hebben. Daarbij stemmen ze goed af met gemeenten en provincie. Zo kunnen TenneT en Stedin ervoor zorgen dat de extra capaciteit die ze de komende jaren realiseren voor het vervoer van electriciteit, op de meest effectieve wijze wordt gebruikt.

Gevolgen voor zonnepanelen op woningdaken

Het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en garages kan gewoon doorgaan. Huishoudens met een beperkt aantal zonnepanelen die energie terugleveren aan het net, kunnen gewoon worden aangesloten. Wel is het gewenst dat inwoners hun zonnepanelen aanmelden, zodat Stedin goed inzicht heeft in waar inwoners zonnepanelen leggen. Zo kan Stedin nog beter inschatten of en waar zij het netwerk moeten versterken.

Ook is het verstandig voor bewoners om in de gaten te houden of er op het eigen adres of in de buurt problemen zijn met de spanning op het elektriciteitsnetwerk. Op de site van Stedin kunt u dit checken en leest u wat u aan spanningsproblemen kunt doen als u er last van heeft.

Gevolgen voor zonnepanelen op grote daken

Initiatieven waarbij meer dan 200 zonnepanelen op bijvoorbeeld een groot bedrijfsdak worden geplaatst, komen op een wachtlijst voor levering aan het net. Tenzij er al voor 12 oktober 2021 een contract is getekend met Stedin.

Gevolgen voor laadpalen elektrische auto's

Laadpalen voor elektrische auto's kunnen gewoon worden aangesloten. Het afnemen van stroom is geen probleem. Het probleem zit hem juist in het opwekken van stroom. TenneT geeft aan dat er tijdelijk geen ruimte is op het landelijke elektriciteitsnet voor grote hoeveelheden stroom die in de regio Utrecht wordt opgewekt.