Provincie raadpleegt inwoners over windmolens

Provincie Utrecht onderzoekt op dit moment voor 99 gebieden in de provincie wat de effecten van windmolens op de omgeving zijn. Zo'n onderzoek heet een ‘planMER’. Hierin worden geen besluiten genomen, maar wordt alleen onderzoek gedaan. Lees meer over windmolens en het planMER.

Van die 99 onderzoeksgebieden liggen er 3 in de gemeente Zeist. Lees hieronder per locatie het standpunt van de gemeente.

Kamp van Zeist

Gemeente wil dit gebied onderzoeken. Belangrijk daarbij: er liggen al afspraken over dat dit gebied in de toekomst natuur wordt.

A12/spoorzone

Gemeente heeft onderzoek gestopt tot er meer duidelijkheid is over geluidsnormen voor windmolens. De gemeente heeft besloten niet eerder dan in 2025 verder te gaan met dit onderzoek.

Open gebied bij Brugakker/Couwenhoven

De gemeente ziet dit gebied als niet realistisch, want te dicht op de bebouwde kom. De gemeente wil dit gebied niet nader onderzoeken.

De provincie gebruikt de planMER om te beoordelen welke gebieden ze het meest kansrijk vindt voor realisatie van windmolens. Maar welke criteria moet daarbij het zwaarst wegen? Overlast? Financiën? Natuur?

De provincie hoort graag van inwoners welke criteria zij het belangrijkst vinden. Daarom houdt de provincie tussen 12 en 29 oktober een online inwonerraadpleging en een burgerforum in november. Ook u kunt aan de raadpleging deelnemen. Dat samen leidt tot een advies aan de provincie over hoe de provincie de resultaten van de planMER zou moeten beoordelen. 

Met behulp van dat advies van het burgerforum stelt de provincie, uit de volledige lijst met 99 gebieden, een kortere lijst op met meest kansrijke gebieden. Die lijst wordt naar verwachting eind december/begin januari openbaar. De gemeenten hebben dan een halfjaar de tijd om op de lijst te reageren. Die reactie van de gemeente gaat dan met name over:

  • Als één of meer van de 3 Zeister gebieden op de lijst staan, wil gemeente Zeist dan voor die gebieden de rol van vergunningverlener (‘bevoegd gezag’) vervullen? Zo niet, dan bestaat de mogelijkheid dat de provincie dit in de toekomst gaat doen.
  • Als één of meer van de 3 Zeister gebieden niet op de lijst staan, wil Zeist dan tóch nader onderzoeken of die locatie(s) mogelijkheden bieden voor windmolens? De gemeente moet de provincie dan vragen of ze de rol van vergunningverlener op zich mag nemen.
  • Ook kan gemeente Zeist extra plannen voor zonnevelden aan de provincie presenteren om te voldoen aan de afgesproken doelen voor 2030, rond het grootschalig opwekken van duurzame energie.
     

Waarom maakt de provincie deze lijst met meest kansrijke gebieden?
Zie de uitleg van de provincie.

Gaat het burgerforum bepalen welke gebieden het kansrijkst zijn voor windmolens?
Nee. De provincie gaat die lijst met meest kansrijke gebieden maken. Ze maakt daarbij gebruik van het advies van het burgerforum. Dat advies zal gaan over wat inwoners belangrijke criteria vinden bij het bepalen welke gebieden het meest kansrijk zijn.

Gaan er op de kansrijkste gebieden ook echt windmolens komen?
Dat is nu echt nog niet te zeggen. Er moet nog veel worden onderzocht voordat duidelijk is of windmolens op een locatie mogelijk zijn. Belanghebbenden krijgen daarbij nog volop gelegenheid hun mening hierover in te brengen (bijvoorbeeld in de vergunningprocedure). En áls windmolens mogelijk blijken, dan moet er ook nog een partij naar voren stappen die daadwerkelijk daarin wil investeren.

Gemeente Zeist heeft gezegd dat ze de locatie in het open gebied bij Brugakker/Couwenhoven niet kansrijk vindt. Waarom staat die locatie dan toch op de volledige lijst met 99 gebieden van de provincie?
De provincie doet een planMER-onderzoek naar álle gebieden in de provincie waar windmolens volgens de huidige wet- en regelgeving mogelijk zijn. Dit gebied bij Brugakker/Couwenhoven is één van die gebieden. We hebben de provincie laten weten dat we dit geen geschikte locatie vinden. 

Gemeente Zeist heeft gezegd dat ze onderzoek in het groene gebied tussen de A12 en het spoor niet eerder dan in 2025 weer wil oppakken. Waarom doet de provincie ook voor dit gebied nu toch al dit planMER-onderzoek?
De provincie doet een planMER-onderzoek naar álle gebieden in de provincie waar windmolens mogelijk zijn volgens de huidige wet- en regelgeving. Het groene gebied tussen de A12 en het spoor is één van die gebieden. Dit onderzoek kan wat meer duidelijkheid geven over de (on)mogelijkheden.