In 14 stappen naar een nieuwe burgemeester

Burgemeester Koos Janssen neemt in januari 2024 na 18 jaar afscheid als burgemeester van Zeist. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Dit zijn de stappen voor het kiezen en benoemen van een nieuwe burgemeester.

Fases

 • Fase 1: openstelling vacature: stap 1 tot en met 6
 • Fase 2: selectie sollicitanten: stap 7 tot en met 10
 • Fase 3: benoeming: stap 11 tot en met 14

Op dit moment zijn we bij fase 1, stap 6

De vacaturetermijn voor de functie van burgemeester van Zeist is gesloten. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. 

Inwoners konden tussen 1 en 15 mei via een vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deze informatie wordt meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel.

De belangrijkste taken van een burgemeester zijn:

 • voorzitter van de gemeenteraad
 • voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht
 • bestuurlijk verantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid
 • vertegenwoordiger van de gemeente
 • coördinator van bestuurlijke processen

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in met vertegenwoordigers van de fracties in de raad. Deze vertrouwenscommissie:

 • doet het voorbereidende werk voor de profielschets,
 • gaat de sollicitatiegesprekken voeren en
 • de uiteindelijke aanbeveling doen.

Ter bescherming van de sollicitanten is alles wat in deze commissie in de selectiefase wordt besproken geheim.

Op 27 juni bespreekt de gemeenteraad het profiel met de commissaris van de Koning in een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad stelt dan formeel de profielschets vast.

Lees alle informatie over de vacature

Die informatie bestaat uit de onderdelen:

 • vacaturetekst (profielschets): opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bijdrage inwoners: resultaten van de 700 ingevulde vragenlijsten over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester
 • Schattenkaart van Zeist: infographic als startpunt om meer te weten te komen over belangrijke, waardevolle projecten, organisaties, mensen en aspecten van Zeist
 • Vertrouwenscommissie: het officiële raadsbesluit met daarin ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie met een brede vertegenwoordiging van de fracties uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en de griffie. Deze vertrouwenscommissie is verantwoordelijk voor het selectieproces: het uitnodigen van kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het voordragen van 2 kandidaten aan de gemeenteraad. Dit alles gebeurt achter gesloten deuren en onder geheimhoudingsplicht omdat het om persoonlijke en gevoelige informatie gaat.

Iedereen die dat wil kan een sollicitatiebrief sturen aan de commissaris van de Koning, via de website van de provincie Utrecht. De sollicitatietermijn sluit op 4 september.

6. De kandidaten

De commissaris van de Koning vraagt antecedenten en referenties op van de sollicitanten. Ook voert hij gesprekken met sollicitanten. Daarna maakt hij een overzicht van de sollicitanten met zijn bevindingen.

Update vrijdag 8 september

De commissaris van de Koning heeft 31 sollicitaties ontvangen. 10 Vrouwen en 21 mannen willen burgemeester worden van Zeist. Onder hen zijn 10 (oud-)burgemeesters en 9 kandidaten die ervaring hebben met een andere bestuurlijke functie in het openbaar bestuur. De commissaris van de Koning vraagt antecedenten en referenties op van de sollicitanten en voert gesprekken met sollicitanten. Daarna maakt hij een overzicht van de sollicitanten met zijn bevindingen. 

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. Zo komen ze gezamenlijk tot een selectie van kandidaten. De commissaris draagt de procedure daarna over aan de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. Dit gebeurt in 2 gespreksrondes. De vertrouwenscommissie houdt de mogelijkheid tot het afnemen van een assessment open.

De vertrouwenscommissie brengt naar verwachting in het late najaar advies uit aan de gemeenteraad. Deze voordracht bestaat uit 2 kandidaten, in voorkeursvolgorde van de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad neemt in een besloten vergadering, onder geheimhouding, een besluit over de voordracht.

Direct nadat de gemeenteraad heeft besloten wordt de naam van de 1e kandidaat openbaar gemaakt tijdens een openbare raadsvergadering. Deze kandidaat kiest de gemeenteraad als nieuwe burgemeester.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.

De minister toetst of de aanbeveling aan alle wettelijke eisen voldoet en laat de kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Belastingdienst. De minister van BZK spreekt met de kandidaat, daarna wordt de voordracht behandeld in de ministerraad. Vervolgens draagt de minister van BZK de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning.

De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Dit wordt bekend gemaakt met een persbericht. Naar verwachting zal dit rond de jaarwisseling 2023 - 2024 zijn.

Beoogd wordt de nieuwe burgemeester in het eerste kwartaal 2024 te installeren. De nieuwe burgemeester wordt in een raadsvergadering beëdigt door de commissaris van de Koning.