Wat de gemeente doet

U komt het werk van uw gemeente en gemeenteraad elke dag tegen, op vele manieren.

Verkeer

 • aanleggen en onderhouden van wegen, fietspaden, voetpaden, tunnels en bruggen.
 • verbeteren van verkeersveiligheid (bijvoorbeeld met drempels, rotondes en stoplichten).
 • bieden van parkeergelegenheid (parkeerplekken, parkeergarages en parkeerterreinen).
 • zorgen dat iedereen zijn auto zo goed mogelijk kan parkeren (bijvoorbeeld via betaald parkeren en parkeervergunningen).

Een leefbare openbare ruimte

 • de openbare ruimte schoonhouden, gras maaien en struiken snoeien.
 • zorgen voor voldoende en gezonde bomen in de openbare ruimte.
 • beeldbepalende bomen op particuliere grond beschermen.
 • in de winter gladheid bestrijden.
 • in de herfst bladruimen.
 • campagne voeren tegen zwerfafval (via Omgevingsdienst regio Utrecht of ODRU).
 • bestrijden van ratten en muizen (via Reinigingsdienst Midden Nederland of RMN).
 • plaatsen aanwijzen waar honden wel en niet mogen worden uitgelaten.
 • controleren of inwoners zich houden aan regels rond hondenpoep.
 • zorgen voor voldoende en aantrekkelijk openbaar groen (zoals parken) en speelplaatsen.
 • zorgen voor een goed werkende riolering.
 • zorgen voor straatverlichting (bovengronds: gemeente, ondergronds: Stedin).
 • controleren of de regels over wat wel en niet mag in de openbare ruimte, worden nageleefd.

Veiligheid

 • terugdringen overlast en vandalisme.
 • inwoners voorlichten om misdrijven te voorkomen (woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak).
 • helpen voorkomen dat personen met een crimineel of overlastgevend verleden terugvallen in verkeerd gedrag.
 • zorgen voor een ordelijk verloop van Oud en Nieuw.
 • toezicht houden op naleving van de regels via de boa’s.
 • inwoners vragen ogen en oren open te houden op bepaalde momenten (via Burgernet en door het stimuleren van WhatsApp-groepen).
 • inwoners vragen ogen en oren open te houden als ze hun hond uitlaten (Waaks).
 • in bijzondere gevallen camera’s in de openbare ruimte plaatsen.
 • branden blussen en stimuleren brandveiligheid (brandweer via Veiligheidsregio Utrecht of VrU).
 • crisisbeheersing (bij crises die breder effect hebben in de samenleving).

Ondersteuning van hulpbehoevende, zelfstandig wonende inwoners

 • ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben en zelfstandig wonen. Denk aan ouderen, gehandicapten, mensen met een psychische stoornis, verslaving of mensen die vereenzamen (via Sociaal Team).
 • bevorderen dat inwoners (kunnen) meedoen in de samenleving (door onder meer eenzaamheidsbestrijding, toegankelijke openbare gebouwen, een toegankelijke en begrijpelijke gemeente).
 • beschermde woonplekken bieden voor kwetsbare mensen (via gemeente Utrecht).
 • hulp bieden aan mensen met schulden (via de Regionale Sociale Dienst of RSD).
 • begeleiding en integratie van statushouders.
 • ondersteunen en werven van vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers (via MeanderOmnium).
 • begeleid werken (via de Biga Groep). 
 • voorkomen en bestrijden huiselijk geweld (via Samen Veilig Midden-Nederland of SVMN en Sociaal Team).
 • volwasseneneducatie en taalcursussen (via onder meer de bibliotheek).
 • de bibliotheek financieren.
 • armoedebestrijding door onder andere maatwerk, het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en de stichting Leerkansen.
 • wijkservicepunten financieren (via MeanderOmnium).
 • zorg voor dak- en thuislozen (via gemeente Utrecht).
 • bijdragen aan dierenwelzijn (financiering dierenambulance, dierenasiel en dierenbescherming).

Jeugdzorg en zaken rond onderwijs

 • jeugdzorg regelen voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben (via Centrum voor Jeugd en Gezin of CJG).
 • kindermishandeling en huiselijk geweld tegengaan (via SVMN en CJG).
 • jeugdgezondheidszorg (via GGD).
 • kinder- en peuteropvang (financiering, toezicht en handhaving).
 • ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • gebouwen van basisonderwijs (bouw en verbouwingen).
 • voorkomen van schooluitval (via leerplichtambtenaren en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt of RMC).
 • leerlingenvervoer voor speciale groepen.
 • jongerenwerk (via MeanderOmnium).

Milieu en duurzaamheid

 • gescheiden inzamelen van afval als GFT, PMD, glas, papier, grofvuil, KCA en restafval (via RMN).
 • een recyclingstation beheren, waar inwoners grof vuil en ander afval gescheiden kunnen inleveren.
 • duurzame initiatieven stimuleren en ondersteunen (zoals Mijn Groene Huis, Samen Duurzaam Zeist, laadpalen voor elektrische auto’s, stadslandbouw).
 • zorgen dat bedrijven en anderen zich aan de milieuregels houden, denk aan lucht, bodem en geluid (vergunningen en controle op naleving van de vergunningen, via de ODRU).
 • woningeigenaren en ondernemers stimuleren energie te besparen en duurzame energie op te wekken.
 • stimuleren dat nieuwe woningen zeer energiezuinig zijn en zoveel mogelijk hun eigen duurzame energie opwekken.
 • doen aan communicatie en educatie op het gebied van natuur en duurzaamheid (bijvoorbeeld via de Boswerf en lesprogramma’s op scholen, door de ODRU).
 • de kinderboerderij financieren.
 • bijdragen aan biodiversiteit, onder meer door natuurvriendelijk beheer van gemeentelijk groen.
 • gemeentelijke gebouwen energiezuinig maken.

Lokale economie

 • zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod.
 • bedrijven stimuleren zich in Zeist te vestigen of er te blijven.
 • bereikbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinenhelpen verbeteren.
 • regels opstellen voor koopzondagen en avondopenstelling.
 • vergunningen voor markten, horecavergunningen en evenementenvergunningen.
 • ondernemers ondersteunen in hun activiteiten (via Ondernemersplein).
 • evenementen stimuleren en in goede banen leiden.

Werk en voldoende inkomen

Ruimte in Zeist voor woningen, bedrijven en natuur

 • stimuleren dat er voldoende woningen worden gebouwd voor alle inwoners.
 • stimuleren dat er verschillende soorten woningen worden gebouwd, voor alle soorten inwoners (mensen met meer of minder geld, grote en kleine gezinnen, senioren, jongeren, alleenstaanden).
 • zorgen dat duidelijk is waar woningen, bedrijven, winkels, uitgaansgelegenheden, groen en natuur kunnen komen (via bestemmingsplannen).
 • controleren dat bij bouw van woningen en bedrijven wordt voldaan aan regelgeving (rond milieu, bouwveiligheid, brandveiligheid en dergelijke).
 • plannen ontwikkelen en uitvoeren om de openbare ruimte te verbeteren (centrumproject, winkelcentrum De Clomp, stationsgebied Driebergen-Zeist, enzovoort).
 • bescherming van monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten).

Sport en beweging

 • stimuleren van sporten en een breed aanbod van soorten sporten.
 • beheer en exploitatie van het zwembad (vanaf 2018: 50% aandeelhouder).
 • zorgen voor bouw, beheer en exploitatie van sportparken en sporthallen.

Cultuur

 • subsidies voor culturele instellingen en activiteiten (theater in Figi, Beauforthuis, Kunstenhuis in De Werkschuit en in De Klinker, De Peppel, enzovoort).
 • op andere wijze stimuleren en ondersteunen van culturele activiteiten door verenigingen en organisaties.
 • kunst in de openbare ruimte tonen en tentoonstellingen organiseren in Slot Zeist.

En tot slot

Deze lijst is nog lang niet compleet. Want wat de gemeente nog meer doet:

 • de algemene begraafplaats beheren.
 • paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen uitgeven.
 • uittreksels en Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) uitgeven.
 • uitreiken koninklijke onderscheidingen.
 • mensen in de echt verbinden (trouwen) en geregistreerd partnerschap verzorgen.
 • persoonsregistraties bijhouden (verhuizingen, geboorten, echtscheidingen, sterfgevallen).
 • naturalisatie regelen (Nederlander worden).
 • gevonden voorwerpen bewaren, meldingen van verloren voorwerpen aannemen.
 • belastingen en leges innen (via Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht of BghU.
 • via wijkmanagers verbinding leggen met en tussen inwoners en organisaties in wijken.
 • inwoners en ondernemers betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid (participatie).
 • communiceren over wat we doen.
 • enzovoort, enzovoort…