Nieuwe energie gemeentebreed

Veel inwoners zijn bezig met het energiezuinig maken van hun woning. Velen zijn ook bezig met zonnepanelen, warmtepompen of andere vormen van duurzame energie. In wijken vinden inwoners elkaar om hierin samen te werken. Het is geweldig dat zoveel mensen uit eigen beweging in actie komen!

Maar daarnaast moeten we ook gemeentebreed, over al die wijken heen, slimme keuzes maken. Keuzes over:

 • Hoe gaan we alle buurten in de toekomst verwarmen?
 • In welke buurten zijn er gezamenlijke warmteoplossingen mogelijk?
 • Welke mogelijkheden hebben we om grootschalig duurzame energie in onze gemeente op te wekken?
 • Welke eisen stellen we aan nieuwbouw?

Rond deze vragen is al veel in beweging. Hieronder leest u over de actuele ontwikkelingen.

Wat gaan we nu precies doen in de gemeente Zeist om de omslag te maken van oude, fossiele energie naar nieuwe, duurzame energie? Dat is te lezen in de Routekaart ‘Nieuwe Energie voor Zeist – naar een energieneutraal Zeist’ (PDF 2 MB). Op pagina 4 en 5 van het rapport vindt u een samenvatting.

Het Rijk heeft besloten dat de gaskraan in 2050 dichtgaat. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten gevraagd te onderzoeken wanneer welke buurten van het aardgas af gaan. En wat de meest aantrekkelijke andere keuzes zijn voor het verwarmen van deze buurten.

Dat komt te staan in de zogeheten ‘Transitievisie Warmte’. De gemeente verwacht deze Transitievisie in het najaar van 2020 klaar te hebben. De transitievisie is een startpunt voor gesprekken met inwoners over de wijze waarop we de woningen in hun buurt in de toekomst gaan verwarmen. In sommige buurten wordt dit gesprek overigens al gevoerd op initiatief van inwoners zélf.

Lees hier meer informatie over ‘Wat gebeurt er in uw wijk’.

De gemeenteraad van Zeist heeft een ambitie vastgesteld: Zeist klimaatneutraal in 2030. Zo dragen we eraan bij dat klimaatverandering beperkt blijft. Om de ambitie duidelijk te maken, heeft de gemeenteraad Samen Duurzaam Zeist gevraagd een energieplan op te stellen. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven:

 • wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt,
 • hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt,
 • wat er nodig is om dit proces te versnellen.

Lees meer over het Energieplan.

Zon en wind zijn bekende duurzame energiebronnen, maar er zijn er méér. Aardwarmte (of ‘geothermie’) is daar een voorbeeld van. Bij aardwarmte benutten we de warmte uit kilometers diepe aardlagen. Warm water:

 1. wordt opgepompt uit die aardlagen
 2. geeft zijn warmte af voor het verwarmen van onze huizen
 3. wordt weer diep in de aarde teruggebracht
 4. wordt daar opnieuw verwarmd

Op dit moment wordt onderzocht of gebruik van aardwarmte voor onze regio technisch haalbaar, betaalbaar en veilig is. De gemeenten zijn hier nauw bij betrokken. Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat duidelijk is of aardwarmte voor Zeist nieuwe kansen biedt.

Dit onderzoek vindt plaats onder de naam ‘Warmtebron Utrecht’. U kunt het onderzoek ook op Twitter volgen via @WarmtebronU en op LinkedIn.

Een aantal glastuinbouwers in Nederland gebruikt aardwarmte al jaren voor het verwarmen van kassen.

In 2019 en 2020 hebben we als gemeente Zeist overlegd met inwoners en andere belanghebbenden over zonnevelden, windmolens en zonnepanelen op daken. Doel was om te horen wat zij belangrijke voorwaarden en aandachtspunten vinden, als er een bedrijf of een energiecoöperatie een zonneveld of windmolen in Zeist wil plaatsen. Op 9 december was er een bijeenkomst waar inwoners hun inbreng konden geven. Van die avond is een verslag gemaakt (Pdf, 252 kB). Eerder heeft de gemeente ook gesproken met andere organisaties die inbreng leverden vanuit het belang dat zij vertegenwoordigen. Denk daarbij aan milieu, historie, archeologie, enzovoort. De gemeente verwerkt deze inbreng van inwoners en andere organisaties momenteel tot een voorstel voor het college van B&W en de gemeenteraad. Naar verwachting besluit de raad hier in het voorjaar van 2020 over.

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in 30 regio’s plannen maken over het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. Ook geven de regiogemeenten aan hoe ze energie denken te kunnen opslaan en transporteren. Elke regio moet 1 juni 2020 een voorlopig ‘bod’ indienen bij het Rijk. 

Zo draagt de gemeente bij aan het landelijke doel om in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderd te hebben (ten opzichte van 1990). Elke regio werkt hieraan onder de naam ‘Regionale Energiestrategie’. De gemeente Zeist doet dit samen met 20 andere overheden, in de RES-regio U16.

Als eerste stap liet de regio in 2018 onderzoeken hoeveel energie zij nu en in de toekomst gebruikt, hoe de regio kan besparen en hoe ze zoveel mogelijk duurzame energie kan opwekken. Het resultaat van deze analyse staat in het rapport Energietransitie Regio U16: een verkenning van energieverbruik en potenties (december 2018). Deze analyse is grof en geeft slechts een eerste indruk van wat er misschien mogelijk is, als het gaat om opwekken van duurzame energie.

Nieuwbouw in onze gemeente moet natuurlijk duurzaam zijn. De gemeente stelt daarom eisen aan alle nieuwbouw. Nieuwe wijken worden niet aangesloten aan het aardgasnet en nieuwbouw is (bijna) energieneutraal. Energieneutraal geeft aan dat ze net zoveel duurzame energie opwekken, als er in de woning wordt gebruikt.