Nieuwe energie gemeentebreed

Veel inwoners zijn bezig met het energiezuinig maken van hun woning. Velen zijn ook bezig met zonnepanelen, warmtepompen of andere vormen van duurzame energie. In wijken vinden inwoners elkaar om hierin samen te werken. Het is geweldig dat zoveel mensen uit eigen beweging in actie komen!

Maar daarnaast moeten we ook gemeentebreed, over al die wijken heen, slimme keuzes maken. Keuzes over: hoe gaan we alle buurten in de toekomst verwarmen? In welke buurten zijn er gezamenlijke warmteoplossingen mogelijk? Welke mogelijkheden hebben we om grootschalig duurzame energie in onze gemeente op te wekken? Welke eisen stellen we aan nieuwbouw?

Rond deze vragen is al veel in beweging. Hieronder leest u over de actuele ontwikkelingen.

De gemeenteraad van Zeist heeft een ambitie vastgesteld: Zeist klimaatneutraal in 2030. Zo dragen we eraan bij dat klimaatverandering binnen de perken blijft. Om de ambitie concreet te maken, heeft de gemeenteraad Samen Duurzaam Zeist gevraagd een energieplan op te stellen. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen.

Lees meer over het Energieplan.

Wat gaan we nu precies doen in de gemeente Zeist om de omslag te maken van oude, fossiele energie naar nieuwe, duurzame energie? Dat is te lezen in:

Het Rijk heeft besloten dat de gaskraan in 2050 dichtgaat. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten gevraagd te onderzoeken wanneer welke buurten van het aardgas af gaan en wat de meest aantrekkelijke alternatieven zijn voor het verwarmen van deze buurten. De gemeente moet deze ‘Transitievisie Warmte’ eind 2021 klaar hebben. Deze transitievisie is een startpunt voor gesprekken met inwoners over de wijze waarop we de woningen in hun buurt in de toekomst gaan verwarmen. In sommige buurten wordt dit gesprek overigens al gevoerd op initiatief van inwoners zélf.

Lees hier meer informatie over ‘Wat gebeurt er in uw wijk’.

Daarnaast heeft het Rijk gemeenten gevraagd aan te geven wat zij kunnen bijdragen aan het landelijke doel om in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderd te hebben (ten opzichte van 1990).

Om deze vraag te beantwoorden, werken gemeente samen in regio’s. Onze gemeente zit in de U16-regio. Elke regio maakt een zogeheten ‘Regionale Energie Strategie’ (RES). In de RES komt te staan wat de bijdragen van alle regiogemeenten kunnen zijn in het opwekken van duurzame energie en warmte. Ook geven de regiogemeenten aan hoe ze energie denken te kunnen opslaan en transporteren.

Naar verwachting moet elke regio in het najaar van 2019 een voorlopige reactie (‘conceptbod’) indienen bij het Rijk.

Onder de aardkorst zit een gigantische warmtebron. Dat noemen we wel ‘aardwarmte’ of ‘geothermie’. In de provincie Utrecht vindt de komende jaren onderzoek plaats naar de vraag of aardwarmte een goed alternatief is voor aardgas en elektriciteit. En of het een rendabele en veilige, verantwoorde manier is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. De Nederlandse glastuinbouw gebruikt aardwarmte al jaren voor het verwarmen van kassen.

Dit onderzoek vindt plaats onder de naam ‘Warmtebron Utrecht’. U kunt het onderzoek ook op Twitter volgen via @WarmtebronU en op LinkedIn.

Nieuwbouw in onze gemeente moet uiteraard duurzaam zijn. De gemeente stelt daarom eisen aan alle nieuwbouwprojecten. Nieuwe wijken worden niet aangesloten aan het aardgasnet en nieuwbouw is (bijna) energieneutraal. Dat laatste wil zeggen dat ze net zoveel duurzame energie opwekken, als er in de woning wordt verbruikt.