Zonnevelden en verkenning A12/spoorzone

Zonnevelden of windmolens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie.

 • Zijn er kansen voor deze energietechnieken op het grondgebied van Zeist?
 • Hoe beoordeelt de gemeente Zeist een aanvraag van een initiatiefnemer die een zonneveld wil realiseren?
 • Wat zijn de voorwaarden?
 • Hoe komt Zeist tot een goede afweging van belangen?

Daarover heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeist. Het college stelt daarin onder meer voor, het gebied tussen de spoorweg en de A12 (de ‘A12/spoorzone’) als het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens verder te verkennen.

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Zeist, via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl

Voor nu: technieken die zich hebben bewezen

Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we over naar duurzame energie. Ook Zeist draagt haar steentje bij. Voor de periode tot 2030 moeten we uitgaan van de bewezen duurzame en betaalbare technieken. Dat zijn met name windmolens en zonnepanelen. Andere innovatieve technieken zijn veelbelovend, maar voor realisatie van grootschalige duurzame energie vóór 2030 nog onvoldoende betrouwbaar. Mogelijk kunnen ze wél een bijdrage leveren in de periode daarná.

Zonnepanelen op daken

Eerste prioriteit is het maximaal benutten van kansen voor zonnepanelen op grote en kleine daken. De gemeentelijke ambitie is dat aantal tot 2030 te vertienvoudigen: van nu (2020) 35.000 naar 330.000 panelen in 2030. Dat is ambitieus. Want zeker niet elk dak is (volledig) geschikt, vanwege onder meer de ligging van het dak, schaduw van bomen en draagvermogen van daken. We streven ernaar, dat van het totale dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen, 75% in 2030 daadwerkelijk wordt gebruikt voor panelen. Dan komen we op die 330.000 panelen.

In samenwerking met de Mijn Groene Huis, Mijn Groene Bedrijf en de Duurzame Energie Coöperatie Zeist willen we zonnepanelen op daken stimuleren. Bijvoorbeeld via collectieve inkoopacties voor woningen (‘Zon op Zeist’).

Verder zijn we alert op nieuwe kansen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of er zonnepanelen kunnen worden gelegd op de overkapping van de A28.

Die 330.000 zonnepanelen zijn echter niet genoeg om in onze energiebehoefte te voorzien. We moeten ook andere kansen aangrijpen om onze doelen te halen.

Zonnevelden en windmolens

We kijken daarom ook naar mogelijkheden voor elektriciteitsopwek via zonnevelden en windmolens. We hebben weinig open ruimte in Zeist, daarom is het belangrijk om met elkaar zorgvuldig te kijken óf en wáár deze eventueel een plek kunnen krijgen. Het college stelt voor om alleen in het buitengebied tussen Zeist, Bunnik/Odijk, Driebergen en Utrecht de mogelijkheden te onderzoeken.

Lees meer in het raadsvoorstel over de beleidsvisie zonnevelden en de aanpak duurzame elektriciteit tot 2030.

Verkenning A12/spoorzone (gebiedsvisie)

Kaart van gemeente Zeist met rood-oranje-groen gekleurde gebieden waar mogelijkheden zijn voor plaatsing van zonnevelden en windmolens in Zeist
Klik op de kaart voor een grotere afbeelding in PDF

Het college stelt de raad voor om in het gebied tussen de A12 en het spoor (Pdf, 412 kB), in het zuiden van Zeist, actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie. Het college wil dat doen in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Dat moet leiden tot een ‘gebiedsvisie A12/spoorzone’, die het college in 2021 aan de raad wil voorleggen. Samen met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden, wil het college kijken of er kansen voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwek in het gebied liggen. Rekening houdend met alle belangen en waarden in het gebied.

Het gebied grenst aan Odijk en Driebergen, het college wil dus goed samenwerken met onze buurgemeenten.

Onderdeel van de verdere verkenning is ook de vraag hoe inwoners van Zeist en buurgemeenten kunnen delen in de opbrengst van een eventueel initiatief.

Lees meer in de Aanpak duurzame elektriciteit tot 2030.

Zonnevelden in overig buitengebied

Daarnaast ziet het college in de rest van het buitengebied tussen Zeist, Bunnik, Driebergen en Utrecht (463 hectare) (Pdf, 412 kB) beperkt kansen voor enkele kleinere, goed ingepaste zonnevelden met een gezamenlijk maximum van 10 hectare. Bij voorkeur zijn de velden elk ongeveer 3 hectare, maar ook een goed inpasbaar veld van 10 hectare is denkbaar. De gemeente weegt bij iedere aanvraag voor een zonneveld het belang van duurzame energieopwekking af, tegen de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, archeologie, landbouw, bodem, water en het belang van bewoners, omwonenden en gebruikers van het gebied. Deze criteria zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers moeten zorgvuldig overleg en afstemming met andere belanghebbenden in het gebied hebben gehad, vóór de gemeente een plan voor een zonneveld beoordeelt.

Lees meer in de beleidsvisie zonnevelden.

Behandeling van het voorstel in de gemeenteraad

De raad behandelt de stukken in 3 vergaderingen:

 1. Op 17 en 24 september (en met als reservedatum 29 september) laat de raad zich informeren tijdens de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Inwoners of anderen kunnen de raad 3 minuten toespreken, zodat de raadsleden dat mee kunnen nemen in hun meningsvorming. Aanmelden kan per e-mail via raadsgriffie@zeist.nl of bel telefoonnummer 14 030 (vragen naar de raadsgriffie). U kunt de raad ook informeren door een brief te sturen.
 2. Op 29 september of 1 oktober gaan de raadsleden onderling in debat over het voorstel.
 3. Op 6 oktober besluit de gemeenteraad over het voorstel.

Tijdens de Ronde Tafel bespreekt de raad nóg twee belangrijke stukken over de toekomst van Zeist. Ook daarover kunt u de raad toespreken.

Deze vergaderingen worden in verband met corona online gehouden.

Als u zich aanmeldt voor de mailnieuwsbrief ‘Nieuwe Energie’ blijft u op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen.

We benadrukken dat alle stukken slechts voorstellen zijn, totdat de raad ermee heeft ingestemd. Het is dus mogelijk dat stukken wijzigen.

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit onderwerp. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden gemaakt. Wilt u antwoord op een andere vraag? Dan kunt u terecht bij de gemeente Zeist, via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Samenleving heeft meegedacht

In 2019 en 2020 hebben we overlegd met inwoners en andere belanghebbenden over zonnevelden, windmolens en zonnepanelen op daken. Doel was om te horen wat zij belangrijke voorwaarden en aandachtspunten vinden, als er een bedrijf of een energiecoöperatie een zonneveld of windmolen in Zeist wil realiseren.

 • We hebben in 2019 en 2020 gesproken met milieuorganisaties en andere organisaties die inbreng leverden vanuit het belang dat zij vertegenwoordigen. Denk daarbij aan milieu, historie, archeologie, waterbeheer, enzovoort.
 • Onder de noemer ‘Watt Nou’ heeft een aantal jongeren in 2019 meegedacht over welke mix aan duurzame energiebronnen we zouden kunnen inzetten en over mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden in Zeist.
 • Op 9 december 2019 was er een inwonersbijeenkomst waar inwoners hun inbreng konden geven. Lees hier het verslag (Pdf, 252 kB).
 • Op 1 juli 2020 hebben we een tweede (online) inwonersbijeenkomst gehouden. Daarin hebben we de reacties gepeild op het voorstel zoals dat er op dat moment uitzag. Ook hiervan is een verslag (Pdf, 204 kB) gemaakt.

Dat heeft geleid tot het voorstel, dat het college nu aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Routekaart Nieuwe Energie

De gemeenteraad heeft in juli 2019 in de Routekaart ‘Nieuwe Energie’ (Pdf, 2 MB) bepaald dat Zeist zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn. Dit betekent: fors besparen op het energieverbruik en het duurzaam opwekken van de energie die er dan nog nodig is. Onderdeel daarvan is het streven om voor 2030 te realiseren:

 • 330.000 zonnepanelen op Zeister daken,
 • 35 hectare zonnevelden en
 • 2 grote windmolens.

Deze aantallen zijn een indicatie en geven een beeld van wat nodig is, maar onderlinge verschuivingen zijn denkbaar. Het voorstel van het college aan de raad over zonnevelden en windmolens is een eerste uitwerking van de ambitie uit de Routekaart.