Nieuwe energie in uw wijk

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas afgesloten moeten zijn. In de tussentijd werkt de gemeente in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat, en hoe deze wijken dan wél kunnen worden verwarmd.

Eind 2021 moet de gemeente een plan (de zogeheten ‘Transitievisie Warmte’) gemaakt hebben. Daarin staat de volgende informatie:

  • Een overzicht van mogelijke alternatieve vormen van warmte in Zeist, die op termijn het aardgas gaan vervangen.
  • Een planning die aangeeft wanneer welke buurt of wijk waarschijnlijk aardgasvrij wordt. Op dit moment (2019) is het nog niet bekend wat een slimme begrenzing is van al die buurten of wijken. We schatten in dat we onze gemeente in mogelijk wel 30 buurten gaan verdelen, maar dat aantal kan groter of kleiner worden.
  • Een lijst met wijken die al vóór 2030 aardgasvrij worden. Voor deze wijken wordt in dit plan ook duidelijk op welke manieren de wijken van warmte worden voorzien. Het zal hier om een beperkt aantal wijken gaan.
  • Voor alle andere wijken en buurten zal in het plan een inschatting staan van wat de meeste kansrijke manier is om die wijken en buurten in de toekomst te gaan verwarmen. Die inschatting is niet definitief. Het is een startpunt voor het overleg dat de gemeente daarna gaat voeren met de bewoners van die wijken en buurten. In dat overleg bespreken we met bewoners of die inschatting inderdaad de beste manier is, of dat er toch andere, betere oplossingen zijn.
  • De Transitievisie Warmte bevat ook een aanpak die aangeeft hoe we dat overleg met de wijken gaan organiseren. Zodat we alle belangen in beeld krijgen en het goede gesprek voeren, leidend tot het goede resultaat. Dat overleg leidt tot een zogeheten ‘wijkuitvoeringsplan’ voor elke wijk of buurt. Daarin wordt naast de technische (on)mogelijkheden ook gekeken naar het draagvlak en de financiële haalbaarheid van de geschetste alternatieven. In dat plan wordt ook een definitieve keuze gemaakt voor de betreffende wijk of buurt. 

De Transitievisie Warmte wordt eens in de 5 jaar geactualiseerd. Hiermee is het mogelijk de voortgang te volgen en tijdig bij te sturen als blijkt dat het einddoel of de tussendoelen buiten beeld raken. Bij de actualisatie van het plan kijkt de gemeente dan welke nieuwe wijken de komende jaren 'aan de beurt' zijn.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

Voor elke wijk of buurt maakt de gemeente een wijkuitvoeringsplan waarin komt te staan hoe we die wijk of buurt gaan verwarmen. Dus: wat komt er in de plaats voor aardgas. Voor enkele wijken maken we dat plan al vóór eind 2021, en voor de andere wijken zal dat daarná gebeuren. Die plannen worden in alle gevallen opgesteld na goed overleg met alle belanghebbenden in een wijk.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

Er zijn vele manieren om woningen van warmte te voorzien, als ze van het gas zijn afgesloten. Enkele voorbeelden:

  • Er kan een warmtenet worden aangelegd. Dat is een leidingenstelsel waar alle huizen in een buurt op zijn aangesloten. Een warmtenet kan aan verschillende warmtebronnen worden gekoppeld, zoals aardwarmte, een gezamenlijke warmtepomp, restwarmte van een fabriek, biogas, biomassa, waterstof, of warmte-koude-opslag in de bodem.
  • Woningen kunnen ook elk voor hun eigen warmte zorgen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, door een zonneboiler, of door infraroodpanelen.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

In veel wijken zoeken bewoners elkaar op om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het isoleren van hun woningen, bijvoorbeeld door samen te werken bij het uitbesteden van het werk. In andere buurten zoeken bewoners elkaar op om zelf alvast te verkennen hoe hun wijk of buurt in de toekomst kan worden verwarmd.

In deze buurten zijn inwoners al het gesprek gestart over isolatie van hun woningen of over hoe hun woningen aardgasvrij kunnen worden.

Austerlitz

Austerlitz Duurzaam en de gemeente hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe Austerlitz in de toekomst van het aardgas af kan. Een werkgroep, met daarin diverse belanghebbenden is gevormd en staat aan de start van het onderzoek. Er zijn dus nog geen besluiten genomen over wanneer het aardgas verdwijnt en welk alternatief er dan zou moeten komen.

De beheerder van het aardgasnetwerk, Stedin, moet vóór 2030 een deel van het aardgasnetwerk in Austerlitz vervangen. Dat roept de vraag op: is het slim dat Stedin dat netwerk vervangt door een nieuw gasnet waarbij later naar een alternatief wordt gezocht, of is er een slimmere andere oplossing mogelijk voor warm water, koken en het verwarmen van de woningen?

Meer informatie vindt u op de pagina over aardgasvrij Austerlitz.

Slot Zeist en omgeving

De Evangelische Broeder Gemeente (EBG) is eigenaar van de panden op het Broeder- en Zusterplein bij Slot Zeist. Samen met de gemeente onderzoekt de EBG wat de mogelijkheden zijn om deze monumentale panden op termijn aardgasvrij te maken.

Den Dolder / Remia

Bij het productieproces in het complex van Remia in Den Dolder, komt warmte vrij. Die warmte wordt nu niet benut. Remia onderzoekt samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn om deze warmte te gebruiken om in de toekomst omliggende woningen te verwarmen. Deze woningen zouden dan van het gas af kunnen. In deze fase is nog niet duidelijk of dit een realistische optie is. Ook is nog niet bekend welke woningen eventueel met deze warmte verwarmd zouden kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is, gaan gemeente en Remia in overleg met de betreffende bewoners om samen nader te overleggen over of deze optie wenselijk, haalbaar en betaalbaar is.

Vollenhove / Pedagogenbuurt

De Pedagogenbuurt is een wijk in Zeist Noord. Gebouwd eind jaren '60, begin jaren '70. De wijk heeft een beperkt aantal typen woningen, dus men kan van elkaar leren voor wat betreft goede isolatiemaatregelen. In een enquête hebben een aantal bewoners aangegeven dat ze hun woning verder willen isoleren of van zonnepanelen willen voorzien. Mijn Groene Huis helpt ze hierbij. Lees hier meer over Pedagogenbuurt Duurzaam.

Inmiddels is ook de gemeente betrokken, om samen met inwoners en een begeleidend extern bureau te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de Pedagogenbuurt én een deel van Vollenhove in de toekomst aardgasvrij te maken.

Couwenhoven - appartementengebouwen

In Couwenhoven staan 2 appartementencomplexen van R.K. Woningbouwvereniging Zeist: flat 10 en flat 20. Deze woningcorporatie onderzoekt samen met de gemeente wat de mogelijkheden zijn om deze appartementencomplexen in de toekomst aardgasvrij te maken.

Woongoed Zeist houdt de ontwikkelingen in de gaten om te beoordelen of de aanpak van deze 2 complexen ook passend is voor de 2 appartementencomplexen van Woongoed in Couwenhoven’.

Couwenhoven – particuliere woningen

Mijn Groene Huis is bezig in de wijk Couwenhoven eigenaren van particuliere woningen te ontzorgen bij het verder verduurzamen van hun woning en het verhogen van het wooncomfort. Mijn Groene Huis inventariseert huis voor huis de behoefte en levert een daarop passend aanbod van verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp. Lees hier meer over Couwenhoven Duurzaam.

Lyceumkwartier

In het Lyceumkwartier worden eigenaren van koopwoningen geholpen om te verduurzamen. Door collectief te verduurzamen kan men meer bereiken en kunnen de kosten lager worden. Mijn Groene Huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Lees hier meer over Lyceumkwartier Duurzaam.

Brugakker

Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in Brugakker met het verduurzamen van hun woning. Lees hier meer over Brugakker Duurzaam.

Valckenbosch

Valckenbosch is een wijk met veel verschillende woningtypen. Stichting Groen Valckenbosch (SGV) verkent wat nodig is om op weg te gaan naar een aardgasloze wijk. Dat gaat om energiebesparing of energie opwekken. SGV werkt daarin samen met Mijn Groene Huis. Lees hier meer over Groen Valckenbosch.

Aardgasloos Hoge Dennen/Kerckebosch

Dit bewonersinitiatief heeft - met steun van de gemeente - 35 huiseigenaren tegen laag tarief een ‘Routekaart Aardgasloos’ aangeboden. Dat omvat een woningscan en een persoonlijk gesprek. Deze scan geeft inzicht in hoe een woning duurzaam kan worden verwarmd zonder aardgas. Meer informatie per email via aardgaslooshdkb@gmail.com.

Flat 11 Kerckebosch

Deze flat omvat de adressen Prinses Margrietlaan 25 tot en met 98. Woongoed Zeist verzorgt een renovatie, waardoor de flat veel energiezuiniger wordt. Na de werkzaamheden is het gebouw ‘bijna energie neutraal’ (formeel heet dat BENG). De gemeente doet een financiële bijdrage.

Mijn woning nu vast voorbereiden

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.