Nieuwe energie in uw wijk

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas afgesloten moeten zijn. In de tussentijd werkt de gemeente in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat, en hoe deze wijken dan wél kunnen worden verwarmd.

In veel wijken zoeken bewoners elkaar op om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het isoleren van hun woningen, bijvoorbeeld door samen te werken bij het uitbesteden van het werk. In andere buurten zoeken bewoners elkaar op om zelf alvast te verkennen hoe hun wijk of buurt in de toekomst kan worden verwarmd.

In deze buurten zijn inwoners al het gesprek gestart over isolatie van hun woningen of over hoe hun woningen aardgasvrij kunnen worden.

Austerlitz

Austerlitz Duurzaam en de gemeente hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe Austerlitz in de toekomst van het aardgas af kan. Een werkgroep, met daarin diverse belanghebbenden is gevormd en staat aan de start van het onderzoek. Er zijn dus nog geen besluiten genomen over wanneer het aardgas verdwijnt en welk alternatief er dan zou moeten komen.

De beheerder van het aardgasnetwerk, Stedin, moet vóór 2030 een deel van het aardgasnetwerk in Austerlitz vervangen. Dat roept de vraag op: is het slim dat Stedin dat netwerk vervangt door een nieuw gasnet waarbij later naar een alternatief wordt gezocht, of is er een slimmere andere oplossing mogelijk voor warm water, koken en het verwarmen van de woningen?

Meer informatie vindt u op de pagina over aardgasvrij Austerlitz.

Slot Zeist en omgeving

De Evangelische Broeder Gemeente (EBG) is eigenaar van de panden op het Broeder- en Zusterplein bij Slot Zeist. Samen met de gemeente onderzoekt de EBG wat de mogelijkheden zijn om deze monumentale panden op termijn aardgasvrij te maken. Meer informatie: mail zeist@zeist.nl, ter attentie van Mila Verdonk.

Den Dolder / Remia

Bij het productieproces in het complex van Remia in Den Dolder, komt warmte vrij. Die warmte wordt nu niet benut. Remia onderzoekt samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn om deze warmte te gebruiken om in de toekomst omliggende woningen te verwarmen. Deze woningen zouden dan van het gas af kunnen. In deze fase is nog niet duidelijk of dit een realistische optie is. Ook is nog niet bekend welke woningen eventueel met deze warmte verwarmd zouden kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is, gaan gemeente en Remia in overleg met de betreffende bewoners om samen nader te overleggen over of deze optie wenselijk, haalbaar en betaalbaar is.

Vollenhove en Pedagogenbuurt

Vollenhove is een wijk in Zeist Noord en Pedagogenbuurt is er onderdeel van. Gebouwd eind jaren '60, begin jaren '70. Vollenhove bestaat onder meer uit 6 flatgebouwen, met een totaal van 2200 woningen, plus winkels en kantoren. Een deel van de flatgebouwen is in bezit van wooncorporatie Woongoed Zeist.

De Pedagogenbuurt bestaat uit ongeveer 200 rijtjeswoningen. Dit zijn met elkaar vergelijkbare woningen die bij de bouw slecht geïsoleerd zijn. Om dit te verbeteren is een aantal bewoners van Pedagogenbuurt heel actief met verduurzaming van hun woning. Mijn Groene Huis helpt hierbij. Er zijn duurzaamheidsmaatregelen ontwikkeld om deze woningen energiezuinig te maken. Lees hier meer over Mijn Groene Huis wijkaanpak.  Buurtbewoners kunnen zich aanmelden via bert.pedagogenbuurt.duurzaam@ziggo.nl.

Gemeente Zeist, Woongoed Zeist en andere vastgoedeigenaren onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om Vollenhove, mogelijk met Pedagogenbuurt, rond 2030 aardgasvrij te maken. Daarvoor vraagt de gemeente een subsidie aan bij de Rijksoverheid. De gemeente heeft alle inwoners van Vollenhove en Pedagogenbuurt in februari 2020 hierover een brief gestuurd. In juni 2020 wordt bekend of het Rijk de subsidie toekent aan Vollenhove.

Couwenhoven

Mijn Groene Huis ontzorgt in de wijk Couwenhoven eigenaren van particuliere woningen bij het verder verduurzamen van hun woning en het verhogen van het wooncomfort. Mijn Groene Huis inventariseert huis voor huis de behoefte en levert een daarop passend aanbod van verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp. Lees hier meer over Couwenhoven Duurzaam.

Lyceumkwartier

In het Lyceumkwartier worden eigenaren van koopwoningen geholpen om te verduurzamen. Door collectief te verduurzamen kan men meer bereiken en kunnen de kosten lager worden. Mijn Groene Huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Lees hier meer over Lyceumkwartier Duurzaam.

Brugakker

Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in Brugakker met het verduurzamen van hun woning. Lees hier meer over Brugakker Duurzaam.

Valckenbosch

Valckenbosch is een wijk met veel verschillende woningtypen en daarnaast een verpleeghuis en een basisschool. Stichting Groen Valckenbosch verkent sinds augustus 2018 wat de eventuele mogelijkheden zijn om met de gemeente samen te werken op weg naar energieneutraal Zeist in 2050.  Dat gaat onder meer om energiebesparende maatregelen en/ of energie opwekken, individueel dan wel gezamenlijk. De Stichting heeft diverse gesprekken met de gemeente gehad en samen met Mijn Groene Huis enkele informatieavonden over energiebesparende maatregelen georganiseerd. Lees hier meer over Groen Valckenbosch.

Hoge Dennen/Kerckebosch

Dit bewonersinitiatief heeft - met steun van de gemeente - 35 huiseigenaren tegen laag tarief een ‘Routekaart Aardgasloos’ aangeboden. Dat omvat een uitgebreide woningscan en een persoonlijk gesprek over wensen en financiële ruimte. Deze scan geeft per huiseigenaar inzicht in hoe de eigen woning in de komende jaren duurzaam kan worden verbeterd zonder aardgas. Meer informatie per email via aardgaslooshdkb@gmail.com.

Flat 11 Kerckebosch

Deze flat omvat de adressen Prinses Margrietlaan 25 tot en met 98. Woongoed Zeist verzorgt een renovatie, waardoor de flat veel energiezuiniger wordt. Na de werkzaamheden is het gebouw ‘bijna energie neutraal’ (formeel heet dat BENG). De gemeente doet een financiële bijdrage.

Voor elke wijk of buurt maakt de gemeente een wijkuitvoeringsplan waarin komt te staan hoe we die wijk of buurt gaan verwarmen. Dus: wat komt er in de plaats voor aardgas. Voor enkele wijken maken we dat plan al vóór eind 2021, en voor de andere wijken zal dat daarná gebeuren. Die plannen worden in alle gevallen opgesteld na goed overleg met alle belanghebbenden in een wijk.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

In veel woningen wordt aardgas gebruikt voor het verwarmen van de woning, voor het verzorgen van warm water, en voor het koken. Veel mensen willen weten hoe dat in de toekomst geregeld gaat worden, als hun woning en hun buurt aardgasvrij wordt. De gemeente streeft ernaar om in het najaar van 2020 daarover een plan klaar te hebben (de zogeheten ‘Transitievisie Warmte’). Daarin staat de volgende informatie:

  • Een overzicht van mogelijke alternatieve vormen van warmte in Zeist, die op termijn het aardgas gaan vervangen.
  • Een planning die aangeeft wanneer welke buurt of wijk waarschijnlijk aardgasvrij wordt. Op dit moment (2019) is het nog niet bekend wat een slimme begrenzing is van al die buurten of wijken. We schatten in dat we onze gemeente in mogelijk wel 30 buurten gaan verdelen, maar dat aantal kan groter of kleiner worden.
  • Een lijst met wijken die al vóór 2030 aardgasvrij worden. Voor deze wijken wordt in dit plan ook duidelijk op welke manieren de wijken van warmte worden voorzien. Het zal hier om een beperkt aantal wijken gaan.
  • Voor alle andere wijken en buurten zal in het plan een inschatting staan van wat de meeste kansrijke manier is om die wijken en buurten in de toekomst te gaan verwarmen. Die inschatting is niet definitief. Het is een startpunt voor het overleg dat de gemeente daarna gaat voeren met de bewoners van die wijken en buurten. In dat overleg bespreken we met bewoners of die inschatting inderdaad de beste manier is, of dat er toch andere, betere oplossingen zijn.
  • De Transitievisie Warmte bevat ook een aanpak die aangeeft hoe we dat overleg met de wijken gaan organiseren. Zodat we alle belangen in beeld krijgen en het goede gesprek voeren, leidend tot het goede resultaat. Dat overleg leidt tot een zogeheten ‘wijkuitvoeringsplan’ voor elke wijk of buurt. Daarin wordt naast de technische (on)mogelijkheden ook gekeken naar het draagvlak en de financiële haalbaarheid van de geschetste alternatieven. In dat plan wordt ook een definitieve keuze gemaakt voor de betreffende wijk of buurt. 

De Transitievisie Warmte wordt eens in de 5 jaar geactualiseerd. Hiermee is het mogelijk de voortgang te volgen en tijdig bij te sturen als blijkt dat het einddoel of de tussendoelen buiten beeld raken. Bij de actualisatie van het plan kijkt de gemeente dan welke nieuwe wijken de komende jaren 'aan de beurt' zijn.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

Er zijn vele manieren om woningen van warmte te voorzien, als ze van het gas zijn afgesloten. Enkele voorbeelden:

  • Er kan een warmtenet worden aangelegd. Dat is een leidingenstelsel waar alle huizen in een buurt op zijn aangesloten. Een warmtenet kan aan verschillende warmtebronnen worden gekoppeld, zoals aardwarmte, een gezamenlijke warmtepomp, restwarmte van een fabriek, biogas, biomassa, waterstof, of warmte-koude-opslag in de bodem.
  • Woningen kunnen ook elk voor hun eigen warmte zorgen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, door een zonneboiler, of door infraroodpanelen.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

Mijn woning nu vast voorbereiden

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.