Nieuwe energie voor uw vervoer

Ook in ons dagelijks vervoer verbruiken we veel energie. De gemeente stimuleert dat we ‘schoner’ gaan rijden: meer fiets, minder auto, bijvoorbeeld.
Ook gaan onze voertuigen over op nieuwe, duurzame energie. We willen het makkelijker maken voor inwoners om te kiezen voor elektrisch rijden, door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten.

In 2020 maken we een plan voor het bijplaatsen van laadpalen en het stimuleren van het gebruik ervan.
We kijken ook naar de raakvlakken met bijvoorbeeld vergunningverlening en nieuwbouwprojecten. projectontwikkeling). We onderzoeken de mogelijkheid voor één of meerdere laadpalenpleinen in Zeist, met fietsenstalling, om het elektrisch rijden te ondersteunen.
Elders op deze site vindt u meer informatie over waar nu laadpalen staan en hoe u een laadpaal kunt aanvragen.

We gaan autodelen, carpoolen en alternatieve vormen van verplaatsing stimuleren. Autodelen is nu uiteraard ook al mogelijk. U kunt in Zeist ook autodelen met elektrische deelauto’s.

Het is misschien een relatief kleine bijdrage, maar wel eentje waar iedereen direct mee aan de slag kan: zorg voor de juiste bandenspanning op de banden van uw auto. Elke twee maanden de bandenspanning goed afstellen zorgt voor een behoorlijke besparing op brandstof (dat kan rond de €20,00 per keer gebruik zijn). Een goede bandenspanning is ook veiliger.
Het kan gratis bij het pompstation, maar ook bij de slimme bandenmeter op zonne-energie, die staat op het parkeerterrein bij Slot Zeist. De slimme Bandenpomp is gratis te gebruiken en laat direct zien hoeveel euro je bespaart.

We investeren in goede fietspaden, in het duidelijk aangeven van fietsroutes, in het voorrang geven aan fietsers, in een autoluw centrum en in veilige fietsstallingen.
We investeren samen met omringende gemeenten in de ontwikkeling van knooppunten en fietssnelwegen. De snelfietsroute van Utrecht naar Amersfoort via Den Dolder is daar een voorbeeld van.

We gaan een nieuwe visie schrijven op hoe we omgaan met vervoer in Zeist (‘mobiliteitsvisie’). Uitgangspunt daarbij is dat we gebruik van fiets en openbaar vervoer verder gaan stimuleren. Daarnaast kijken we hoe we elektrisch vervoer en gebruik van duurzamere brandstoffen kunnen (laten) ondersteunen. Samen met omringende gemeenten werken we aan visie op het openbaar vervoer.

Eén van de middelen om de CO₂-uitstoot van snelwegen te verminderen is het verlagen van de maximum snelheid op snelwegen. We zetten ons in voor regionale lobby op dit thema.

We willen samen met bedrijven in beeld krijgen hoe het woon-werkverkeer van werknemers er uit ziet. We gaan bedrijven stimuleren om zowel het woon-werkverkeer van hun personeel, als de aan- en afvoer van grondstoffen en producten te verduurzamen.

We gaan op zoek naar mogelijkheden om transportbewegingen in (het centrum van) Zeist te verminderen
of duurzaam te laten plaatsvinden. Zo verkennen we met bedrijven de mogelijkheid een goederenhub op te zetten buiten het centrum. Dat is een plek waar goederenzendingen worden ontvangen, gebundeld en afgeleverd op het eindadres in het centrum.