Milieu

Een belangrijke taak van de gemeente is toezicht houden op het naleven van milieuvoorschriften. Dat geldt voor zowel personen als bedrijven. Milieuregelgeving is er om er onder meer voor te zorgen dat vervuiling van de bodem, water en lucht wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt.

Ook in 2030 moet onze gemeente een fijne en veilige plek zijn. Een plek waar mensen graag komen en waar het prettig wonen is. In de brede milieuvisie staat beschreven hoe we komen tot een klimaatneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden.

Lees meer over de Brede Milieuvisie.

De Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nota's en beleidsvoorstellen. Ook beoordeelt de adviescommissie of deze compleet zijn en of er geen kansen worden gemist. Er wordt gekeken naar aspecten als bodem, geluid, waterkwaliteit, afval, luchtkwaliteit, energie, externe veiligheid, duurzaam bouwen, klimaat en natuur en landschap. Het advies van de commissie wordt bij het uiteindelijke besluit betrokken. De adviescommissie adviseert vanuit deskundigheid en is uitdrukkelijk geen belangenorganisatie.

Leden

Leden van de adviescommissie zijn gekozen op basis van hun expertise. De commissie bestaat uit 7 leden van buiten de gemeentelijke organisatie en een ambtelijk secretaris. De adviescommissie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Secretaris: Michiel Beek, te bereiken via email aml@zeist.nl.

  • Martijn van Gelderen (1975), fysisch-geograaf, woont in Utrecht en werkt als Manager Milieu & Omgevingskwaliteit bij de grootste woningontwikkelaar van het land. Hij heeft ruime praktijkervaring met plan- en besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen onder milieubelaste omstandigheden (externe veiligheid, geluid, geur, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging et cetera).
  • Serge Vonk (1971), stedenbouwkundige en landschapsarchitect, woont in Zeist en is eigenaar van een middelgroot ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw, landschap en buitenruimte in Amersfoort. Belangrijkste expertises: ruimtelijke ordening, groen, landschap en ecologie.
  • Erik de Pooter (1956), procesco√∂rdinator waterketen. Woont in Driebergen-Rijsenburg. Werkt bij het waterschap Rivierenland te Tiel als beleidsvormer, planbeoordeler en procesco√∂rdinator in de samenwerking tussen waterschap en gemeenten. Belangrijkste expertises: riolering, waterkwaliteit en -kwantiteit en de "blauwe component" in ruimtelijke ordening.
  • Roel ter Horst (voorzitter), ecoloog, woont in Wageningen en werkt als afdelingshoofd bij een groene gemeente. Belangrijkste expertises zijn ecologie en integraal beheer van de openbare ruimte. Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met organisatievraagstukken en met visieontwikkeling op dienstverlening in de openbare ruimte.
  • Lisan Wieringa (1987), adviseur ruimtelijke ordening en milieubeleid. Woont in Utrecht en werkt bij een middelgroot advies- en ingenieursbureau, waar ze zich met name bezig houdt met het opstellen van ruimtelijke plannen. Belangrijkste expertises: bestemmingsplannen, milieuaspecten binnen ruimtelijke plannen, duurzame en gezonde leefomgeving.
  • Marit Linckens (1979), projectleider leefomgeving, woont in Zeist en werkt bij gemeente Utrecht als adviseur en projectleider in de ruimtelijke keten. Zij heeft ruime ervaring op bodem en ondergrond. Belangrijkste expertises: bodem, bodemenergie, klimaatadaptatie, groen en duurzaamheid.
  • Martin Paasman (1971), werkt bij de afdeling Stedenbouw & Planologie van een grote gemeente in het westen van het land en woont in Zeist. Hij werkt aan duurzame binnenstedelijke herontwikkelingen en beoordeelt gemeentebreed planinitiatieven. Belangrijkste expertises: integrale planvorming, binnenstedelijke verdichting, klimaatadaptieve en natuurinclusieve stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte.

In de meeste gevallen kunt u bij ons terecht met uw klacht over luchtvervuiling of stankoverlast.U kunt ook bellen met de provinciale milieutelefoon via 0800 0225510.

Bedrijven kunnen overlast veroorzaken. Denk aan geluidshinder of stankoverlast, maar ook bodemverontreiniging of lichthinder. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf, neem dan contact op met de Omgevingsdienst, via 088 022 500.

Voor het melden van milieuklachten buiten kantooruren kunt u terecht bij de provincie Utrecht: 0800 0225510.

PFAS is een verzamelnaam van een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in het milieu. Dit leidt tot problemen bij het verplaatsen van grond.

Lees meer over PFAS.