Milieuvisie: samen het milieu in Zeist verbeteren

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en leven. Maar wat vinden mensen in Zeist nou echt belangrijk op het gebied van milieu en duurzaamheid? Daarover zijn we in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van groene groepen.

Deze gesprekken hebben wensen en ideeën opgeleverd om Zeist, ook in 2030, een fijne en veilige plek te laten zijn. Waar mensen graag komen en waar het prettig wonen is. Ook voor de generaties na ons. Een klimaatneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden.

Brede Milieuvisie

De wensen en ideeën staan beschreven in de Brede Milieuvisie. Met breed wordt bedoeld dat het gaat om alle milieuthema’s die invloed hebben op onze leefomgeving. De Brede Milieuvisie onderscheidt 4 pijlers:

  • Klimaat en energie: we gaan op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030.
  • Circulaire economie: we handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit.
  • Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: we zorgen voor een met groen dooraderd Zeist.
  • Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: we zetten ons in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft de Brede Milieuvisie (pdf; 7MB) op 4 oktober 2016 vastgesteld.

Uitvoering milieuvisie

De Brede Milieuvisie beschrijft de ambities: wat willen we bereiken. Maar de weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Daarom is er bovendien, opnieuw met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen een uitvoeringsprogrogramma opgesteld. Dit plan vertaalt de ambities naar concretere doelen en acties die we de komende tijd gezamenlijk gaan oppakken. Het uitvoeringsplan (pdf, 527 kB) is in maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke groepen en de gemeente zijn nu volop bezig deze acties uit te voeren. Wilt u hier aan meedoen, neem dan contact op via zeist@zeist.nl.

Rapport klimaatneutraal Zeist

Adviesbureau CE Delft heeft in opdracht van de gemeente Zeist een onderzoeksrapport (pdf, 1,7 MB) opgesteld, dat in grote lijnen laat zien hoe Zeist klimaatneutraal kan worden in 2030.