Sportcomplex Blikkenburg

Deze zomervakantie gaat de gemeente Zeist voetbalveld 2 van FZO op sportcomplex Blikkenburg-Oost vervangen door een kunstgrasveld. Aan veld 1 voeren we groot onderhoud uit. De ondergrond van de velden is verontreinigd. In 2020 wordt er een nieuw clubhuis gebouwd. Voetbalvereniging Patria gaat hier samen met FZO gebruik van maken.

Vorig jaar heeft de raad het Masterplan Buitensportaccommodaties (pdf;1,8MB) vastgesteld. In dit plan wordt het aanbod van sportvelden beter afgestemd op de grootte van de verschillende sportverenigingen. Er zijn verenigingen die volgens de normen recht hebben op meer velden en er zijn clubs die velden over hebben. Door dit beter op elkaar af te stemmen zijn de sportcomplexen en de verenigingen beter voorbereid op de toekomst. FZO en Patria gaan daardoor van dezelfde accommodatie gebruik maken.

Op het sportcomplex Blikkenburg-Oost wordt deze zomer (juni tot en met augustus) de eerste stap gezet voor de verbeteringen die in het masterplan beschreven zijn:

  • Veld 1: groot onderhoud aan natuurgrasveld
  • Veld 2: komst kunstgrasveld

Bureau Grondslag heeft eind 2018 en begin 2019 bodemonderzoek verricht op Sportcomplex Blikkenburg.

Verontreinigde grond

Blikkenburg-Oost heeft deel uitgemaakt van de voormalige gasfabriek Blikkenburg/stortplaats Blikkenburg. In de grond zijn matige en sterke verhogingen aan zware metalen (barium, koper, lood, nikkel en zink) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetoond. Naar aanleiding van deze resultaten is aanvullend onderzoek gedaan naar de toplaag (bovenste 3 a 5 cm) en de aanwezigheid van lood.

Toplaag grond schoon

De toplaag (eerste 10 cm) is schoon en hierin is geen verhoging aan lood aangetoond. Dit komt doordat de velden regelmatig met zand worden ingestrooid en worden ingezaaid.

Grondwater schoon

Het grondwater is getest en het grondwater blijkt niet verontreinigd. Slechts in één peilbuis is een lichte verhoging aan barium aangetoond. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Het gaat hierbij namelijk om een waarde van 130 mu/l, het moment van ingrijpen (interventiewaarde) ligt bij 625 mu/l.

Geen asbest

De grond is niet verontreinigd met asbest.

Grondwallen

De grondwallen zijn verontreinigd met dezelfde stoffen als in de velden worden gevonden. De GGD beoordeelt het gevaar voor de volksgezondheid als nihil omdat er  een grasmat overheen ligt. Hierdoor is er nauwelijks contact met de grond mogelijk.

Sanering

Vanwege de gemeten verhoogde waarden moet bij grondwerk van meer dan 25 m3 gesaneerd worden.

  • Bij veld 1 vindt geen grondwerk plaats daarom is er ook geen sanering nodig voor dit veld.
  • Bij veld 2 vindt wel grootschalig grondwerk plaats, daarom saneren we dit veld. We graven een laag van 25 cm af en voeren dit af. Daarna dekken we de grond af met een laag schone grond en een kunstgrasmat.

Beoordeling GGD

De GGD heeft op verzoek van de gemeente een gezondheidskundige beoordeling gedaan van de voetbalvelden en zegt hierover: “In dit geval is vooral de verontreiniging met lood van belang. Lood kan in relatief lage concentraties gevolgen hebben voor de gezondheid van jonge kinderen (0 – 6 jaar).  De verontreinigde grond is afgedekt door een gesloten grasmat met daaronder een laagje schone grond. Daarom is de kans op contact met de verontreinigde bodem klein. We verwachten voor kinderen die vaak en langdurig spelen op dit voetbalveld geen onacceptabel gezondheidsrisico van blootstelling aan lood in de bodem.”

In de nieuwe situatie ontstaat er meer ruimte voor voetbalvereniging Patria op het huidige complex van FZO door meer samen te werken. Het is de bedoeling dat FZO en Patria samen een nieuw clubgebouw gaan delen op het complex. We verwachten dat dit in 2020 gebouwd wordt ten zuidoosten van het bestaande gebouw.

Bestemmingsplan

De gemeente bereidt het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg' voor. Vanaf donderdag 20 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. In januari neemt de gemeenteraad een besluit. De gemeente organiseerde op 18 juni 2019 een informatieavond van 19:00 – 20:00 uur in de kantine van FZO.

Lees meer over het bestemmingsplan Clubgebouw Blikkenburg.

Voor het andere gedeelte van het sportpark (Blikkenburg-West) zijn we nog niet zo ver. De grote lijnen van het masterplan zijn natuurlijk wel bekend. Op basis hiervan zijn er momenteel gesprekken met de diverse gebruikers van het terrein. Zodra meer duidelijk is over de exacte indeling, wordt er voor dit gedeelte van het sportcomplex ook een inloopavond met de omliggende buurt georganiseerd. We verwachten dat deze avond eind aankomende zomer plaats kan vinden.

Voor het realiseren van de plannen zijn meerdere vergunningen nodig. Wilt u op de hoogte worden gehouden van vergunningsaanvragen? Op de website Over uw buurt | Overheid kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Hieronder ziet u een overzicht van de vergunningen voor sportpark Blikkenburg:

Omgevingsvergunning verlichting veld 1 en 2

Deze vergunning is inmiddels vergund. Verwachting is dat de nieuwe verlichting deze zomer, tijdens de werkzaamheden aan de velden, wordt geplaatst. Veld 1 krijgt verlichting en op veld 2 wordt de verlichting vervangen. De nieuwe LED-verlichting geeft geen lichthinder doordat deze lampen zeer gericht schijnen. Deze lampen gaan bovendien langer mee en verbruiken veel minder stroom.

Omgevingsvergunning voor ballenvangers, dug-outs, leunhekken en het verbeteren van de ondergrond van de velden.

Deze vergunning is nodig voor het onderhoud aan veld 1 en het realiseren van een kunstgrasveld op veld 2. Voor het aanleggen van kunstgras is geen vergunning nodig. De vergunning is op 8 mei aangevraagd en is een week later bekend gemaakt in de Nieuwsbode en online op officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunning voor nieuwe, tijdelijke verlichting op veld 6 (veld naast Blik & Burgers)

Deze vergunning wordt binnenkort aangevraagd. Deze tijdelijke verlichting is nodig om de trainingscapaciteit van voetbalclub Jonathan te vergroten. Jonathan krijgt meer velden in loop van de uitvoering van het masterplan.

Bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg Oost'

Vanaf donderdag 20 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. In januari neemt de gemeenteraad een besluit. Lees meer over dit bestemmingsplan. De gemeente organiseerde op 18 juni 2019 een informatieavond van 19:00 – 20:00 uur in de kantine van FZO.

Bestemmingsplan 'sportpark Blikkenburg West’

Wanneer dit bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd is nu nog niet bekend. Het plan zal onder meer gaan over de inrichting van  het sportpark, de indeling van de velden, de gebouwen en het parkeren.