Sport

De gemeente verhuurt verschillende sportlocaties, zoals een atletiekbaan, gymzaal, sporthal of sportterrein. Wij verhuren geen sportmateriaal.

In verband met het coronavirus verhuren wij tot en met maandag 31 augustus alleen sporthallen aan professionele sportaanbieders. Dit zijn de sporthallen Dijnselburg, Den Dolder en De Koppeling. Sportaanbieders kunnen deze locaties reserveren via zeist@zeist.nl onder vermelding van ‘Reservering binnensport’.

Lees meer over coronavirus en sport

Tijdelijke sluiting binnenlocaties

Naar aanleiding van het coronavirus zijn we genoodzaakt om de binnensportaccommodaties te sluiten tot en met maandag 31 augustus. Alle boekingen worden kosteloos geannuleerd. De annuleringsregeling is voor deze periode niet van toepassing.

Heeft u online en met iDeal een boeking gedaan voor de periode vanaf 16 maart tot en met 31 augustus? Stuur dan uw reserveringsbevestiging met de vermelding of u deze reservering wilt verschuiven of terugbetaling wilt ontvangen. Mocht u terugbetaling willen, wilt u dan uw IBAN-nummer te vermelden met de juiste tenaamstelling? Dit kunt u mailen naar zeist@zeist.nl.

Heeft u andere, dringende vragen? Dan kunt u mailen naar zeist@zeist.nl of bel naar 14 030. Onze voorkeur heeft e-mail, om overbelasting van de telefoonlijnen te voorkomen.

Overzicht buitensportlocaties
SportlocatieAdresPostcodePlaats
Atletiekbaan DijnselburgBadmeester Schenkpad 123705 GKZeist
Sportcomplex BisonparkWoudenbergseweg 133701 BAZeist
Sportcomplex Achter 't SlotHernhuttersingel3703Zeist
Sportcomplex BlikkenburgFilosofenlaantje 73703 DZZeist
Sportcomplex Blikkenburg - OostZinzendorflaan3703 CEZeist
Sportcomplex NoordwegNoordweg Noord3704 JGZeist
Sportcomplex DijnselburgHuis ter Heideweg 193705 MAZeist
Sportcomplex Den DolderWillem Arntszlaan 963734 EJDen Dolder
Sportcomplex Oude PostwegOude Postweg 313711 AC Austerlitz
Overzicht binnensportaccommodaties
LocatieAdresPostcodePlaats
Sporthal De KoppelingDe Clomp 19183704 KSZeist
Sporthal DijnselburgBadmeester Schenkpad 23705 GKZeist
Sporthal Den DolderWillem Arntszlaan 963734 EJDen Dolder
Gymzaal Binnenbos 1Hoog Kanje 186A3708 DLZeist
Gymzaal Binnenbos 2Hoog Kanje 186A3708 DLZeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 1Laan van Vollenhove 21953706 GWZeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 2Laan van Vollenhove 21953706 GWZeist
Gymzaal BisonparkWoudenbergseweg 133701 BAZeist
Gymzaal Laan van EikensteinLaan van Eikenstein 23705 ARZeist
Gymzaal Nicolaas BeetslaanNicolaas Beetslaan 313705 SVZeist
Gymzaal NoordwegNoordweg 103704 GNZeist
Gymzaal JagerlaanJagerlaan 333701 XHZeist
Gymzaal KoppelwegKoppelweg 1313704 GGZeist

In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor het huren van de gemeentelijke sportvelden, atletiekbaan, sporthallen en gymnastieklokalen. Deze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief een toeslag voor de energielasten.

Tarieven sport- en recreatievoorzieningen
SportlocatieOmschrijving, berekeningsnormTarief 2020
Sportvelden per uur€ 19,65
Atletiekbaan baan per uur€ 42,30
Sporthallen, sportgebruikhele hal per uur€ 58,85
Sporthallen, niet-sportgebruik hele hal per uur€ 138,10
Gymnastieklokalen per uur€ 17,77

Binnensportaccommodaties

 •  De gebruiker kan in het online reserveringssysteem zien welke sportaccommodaties beschikbaar zijn. Een accommodatie kan door de gebruiker voor gebruik online worden gereserveerd door middel van een reservering in het systeem.
 • De reservering wordt bevestigd door de afdeling Sport en Recreatie. Indien en voor zover de afdeling Sport en Recreatie de reservering accepteert, stuurt de afdeling Sport en Recreatie aan de gebruiker per e-mail een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat moment is de gebruiksovereenkomst tot stand gekomen. Daarop zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 •  De afdeling Sport en Recreatie verklaart in gebruik te hebben gegeven aan gebruiker, die verklaart in gebruik te hebben genomen, de gebouwde onroerende zaak, bestaande uit één of meer sportaccommodaties, kleedkamers en de standaard inventaris welke zich in de binnensportaccommodatie bevindt, hierna te noemen ‘het gebruiksobject’.
 • Gebruiker is verplicht het gebruiksobject uitsluitend te gebruiken als sportaccommodatie en het gebruiksobject daarvoor ingericht te houden.
 • Bij aanvang van een gebruiksperiode staan de sportaccommodatie, de gebruiksvergoeding, het aantal in gebruik te hebben genomen uren en de data vermeld op de datalijst.
 • Gebruiker moet de gebruiksvergoeding steeds bij vooruitbetaling voor of uiterlijk op de eerste dag van elke maand en zonder korting, verrekening of opschorting aan de afdeling Sport en Recreatie voldoen op de door de afdeling Sport en Recreatie opgegeven wijze.
 • Annulering van reserveringen of delen daarvan door de gebruiker is niet mogelijk. Als zodanig is de gebruiker de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.
 • De gebruikersvergoeding zal automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is, jaarlijks per 1 januari worden herzien.
 • De restauratie (indien aanwezig) en de daarbij behorende ruimtes zijn niet bij de gebruiksvergoeding inbegrepen.
 • Alle door de afdeling Sport en Recreatie en door de accommodatiebeheerder te geven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers).
 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor EHBO materiaal en een mobiele telefoon voor het inroepen van noodhulp.
 •  In sporthal De Koppeling en Sporthal Dijnselburg dient de gebruiker/gebruikerstoezichthouder op te treden als ontruimingsleider bij calamiteiten totdat de sporthalbeheerder is gearriveerd. Tevens dient hij na afloop van de activiteit er op toe te zien dat de deelnemers, toeschouwers etc. de accommodatie hebben verlaten alvorens hij de accommodatie verlaat.
 • Het is niet toegestaan eerder dan 15 minuten voor de aanvang en later dan 30 minuten na beëindiging van de sportactiviteiten in de zaal of in de kleed-, wasdouche- en toiletruimten aanwezig te zijn.
 • Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de sportzaal 5 minuten voor het einde te worden ontruimd.
 •  Het plaatsen en opruimen van sportattributen dient door de gebruiker te geschieden binnen de gehuurde periode.
 • Het is niet toegestaan op de sportvloer van de sporthallen en gymnastieklokalen schoeisel te dragen dat strepen achterlaat of verontreinigt.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor materialen die eigendom zijn van de gebruikers.
 • Aan de accommodatie toegebrachte schade die door de gebruiker en onder zijn toezicht vallende personen (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers) is veroorzaakt dient door de gebruiker te worden vergoed. Uitgezonderd hiervan zijn overmachtsituaties.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik en verhandelen van drugs en het plegen van geweld en intimidatie zijn verboden.
 • De afdeling Sport en Recreatie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de gebruiker of van de bezoekende tegenpartij alsmede voor lichamelijk letsel dat ontstaan is door ondeskundige gebruik of het gevolg is van tekortschietend deskundig toezicht aan de kant van de gebruiker.
 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding komen alle invorderingskosten en de wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de gebruiker.
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.
 • De gebruiker dient te allen tijde de nooduitgang vrij te houden.
 • Wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van de accommodatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken, Klantencontactcentrum, telefoon 14030 of via de mail zeist@zeist.nl

Atletiekbaan Dijnselburg

 • Ingebruikgeving van de atletiekbaan is het gebruik van de baan, kleedruimten en douches.

 • Het gebruik van de atletiekaccommodatie is exclusief het gebruik van de clubruimte.

 • Het gebruik van de clubruimte (Fit) kan uitsluitend met toestemming van de atletiekvereniging Fit. Bij gebruik draagt Fit zorg voor openstelling/sluiting. Contactpersoon: via de mail: kantine@fit.nl.

 • De huur van de atletiekbaan is inclusief het eventuele gebruik van de op het terrein aanwezige verspring- en hoogspringbakken, hordes etc.

 • Het gebruik van de accommodatie is inclusief het gebruik van (klein)materiaal, dit m.u.v. het materiaal welke eigendom is van atletiekvereniging Fit.

 • U kunt gebruik maken van het klein materiaal zoals speren,discussen,pylonen etc. Dit materiaal ligt opgeslagen in de op het terrein aanwezige materiaalcontainer. Op uw verzoek worden de materialen in gebruik gegeven.

 • Openstelling van de atletiekbaan, kleed- en douchegelegenheid wordt door een medewerker van het zwembad Dijnselburg gedaan. Voor het gebruik dient u zicht te melden bij de receptie va het zwembad.

 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • Na gebruik dient de accommodatie schoon en vrij van afval te worden opgeleverd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de afvoer van gebruiksafval.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor schade welke ontstaat gedurende het gebruik van de accommodatie.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd.

 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.

 • Wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van de accommodatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken, Klantencontactcentrum, telefoon 14030 of via de mail zeist@zeist.nl.

In gemeente Zeist is buurtsportteam Sportief Zeist  actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de inwoners van Zeist meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties naar een actievere en gezondere leefstijl. Ook is er een aanbod voor sporters met een beperking.

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Daarom helpt het Jeugdfonds sport en cultuur kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.