Eigen bijdrage

Als u ondersteuning krijgt op grond van de Wmo, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, maar niet voor algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een maatregel, hulpmiddel of activiteit voor de cliënt op maat. Voor de volgende zaken vraagt de gemeente een eigen bijdrage:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • woonvoorzieningen
  • vervoersmiddelen, waaronder de scootmobiel
  • auto-aanpassingen
  • beschermd wonen
  • specialistische begeleiding zintuiglijk gehandicapten
  • doventolk

Die eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen of eigen vermogen van de cliënt en zijn/haar partner. De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage volgens het landelijk uitvoeringsbesluit Wmo.

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is een dienst of activiteit die een cliënt kan afnemen of volgen, zonder een uitgebreid onderzoek naar zijn of haar behoefte of situatie. De gemeente Zeist vraagt geen eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. Het is wel mogelijk dat de organisatie die een activiteit organiseert, een bijdrage vraagt voor bijvoorbeeld materialen die een cliënt tijdens die activiteit gebruikt.

Vaststellen en innen eigen bijdrage

De gemeente bepaalt de berekeningsmethode van de eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de eigen bijdrage vervolgens vaststellen en innen. Het CAK krijgt hiervoor van de belastingdienst inkomensgegevens en van de gemeente gegevens over de kosten en de periode waarover moet worden betaald. Het CAK houdt ook rekening met de eigen bijdragen die cliënten moeten betalen vanuit andere wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat cliënten niet een te hoge eigen bijdrage betalen.