Ondersteuning Wmo

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De professionals van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Ondersteuning kan liggen op het gebied van:

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
 • Hulp bij uw administratie
 • Ondersteuning voor een mantelzorger
 • Hulp in het huishouden
 • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer)
 • Een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
 • Beschermd wonen

Hulp vragen

Heeft u vragen over, of behoefte aan ondersteuning? Gaat u dan naar Wmo contact en spreekuren.

Beleid

In de nieuwe beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning (ingangsdatum 1 augustus 2017) staat beschreven hoe de gemeente omgaat met hulpvragen van inwoners in het kader van de Wmo. De veranderingen zijn:

 • De omvang van het stuk: de beleidsregels zijn drastisch ingekort. Al te gedetailleerde richtlijnen zijn geschrapt.
 • Aandacht voor het proces: In de inleiding en de eerste 2 hoofdstukken is aandacht besteed aan het proces om tot een goede afweging van de hulpvraag van de inwoner te komen.
 • Aandacht voor cliëntondersteuning en kwaliteit: in de beleidsregels is meer aandacht besteed aan de ondersteuning van de cliënt en de borging van de kwaliteit.

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2017

Langdurige intensieve zorg

Mogelijk zoekt u zorg voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Als dat niet thuis kan, dan regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg in een instelling. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Meer hierover vindt u ook op www.wlz-overgangsrecht.nl.

Wijkverpleging

Als u thuis wijkverpleging nodig heeft, kunt u via de gemeente contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Dat kan via Wmo contact en spreekuren. De wijkverpleegkundige kan beoordelen of wijkverpleegkundige zorg nodig is. U kunt ook wijkverpleegkundige hulp aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bij een thuiszorgorganisatie waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wijkverpleegkundige zorg wordt niet betaald door de gemeente, maar door uw zorgverzekering.

Hulp bij werk en inkomen

Heeft u vragen over uitkeringen, het vinden van werk of omgaan met schulden? Of heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst (RSD).