Ondersteuning Wmo

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het leven te kunnen blijven meedoen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of voor lange tijd ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De medewerkers van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingezet.

Ondersteuning kan liggen op het gebied van:

  • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
  • Hulp bij uw administratie
  • Ondersteuning voor een mantelzorger
  • Hulp in het huishouden
  • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer)
  • Een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
  • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
  • Beschermd wonen

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met iemand van het sociaal team.

Gesprek aanvragen

U kunt uw hulpvraag natuurlijk stellen aan het Sociaal Team of Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook direct online op zoek gaan naar een organisatie die – zonder verwijzing - hulp kan bieden. Kijk dan op www.zeist.nl/hulpwijzer.

De regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur. Deze wordt uitgevoerd door taxi’s of taxibusjes. Iedereen kan hiervan gebruik maken. Het is dus niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. Met de regiotaxi kunt u reizen binnen de regio.

In enkele gevallen komt u in aanmerking voor een Wmo-vervoerspas zodat u met korting kunt reizen. U ontvangt dan een aantal zones op jaarbasis. Hiervoor gelden wel voorwaarden en een deel van de kosten blijft u zelf betalen. Wilt u meer informatie over een Wmo-vervoerspas? Gaat u dan in gesprek met het Sociaal Team. Samen kijkt u of u in aanmerking komt voor een Wmo-vervoerspas of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

Belbus

Aanvullend op het standaard openbaar vervoer biedt MeanderOmnium verschillende vormen van (aangepast) busvervoer aan, zoals de ‘Belbus’. Met de Belbus halen zij u op de gewenste tijd op en brengen zij u ook weer thuis. Vervoer, uit en thuis!

Mogelijk zoekt u zorg voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Als dat niet thuis kan, dan regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg in een instelling. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Als u thuis wijkverpleging nodig heeft, kunt u via de gemeente contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Dat kan via Wmo contact en spreekuren. De wijkverpleegkundige kan beoordelen of wijkverpleegkundige zorg nodig is. U kunt ook wijkverpleegkundige hulp aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bij een thuiszorgorganisatie waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wijkverpleegkundige zorg wordt niet betaald door de gemeente, maar door uw zorgverzekering.

Heeft u vragen over uitkeringen, het vinden van werk of omgaan met schulden? Of heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst (RSD).