Nieuwe verbinding Den Dolder

Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college graag samen met u aan werken. Om de veiligheid op de spoorwegovergang in Den Dolder te verbeteren, heeft de raad op 8 oktober 2019 besloten de overgang af te sluiten voor autoverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en wandelaars. Afsluiting van de overgang gebeurt nádat er een nieuwe route via de N238 is gerealiseerd, zodat auto’s zich relatief snel tussen Den Dolder noord en zuid kunnen verplaatsen.

We starten we met de activiteiten om het raadsbesluit uit te voeren. Duidelijk is dat het gaat om een ingewikkeld project: we hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Er zijn partners waar we van afhankelijk zijn. En we hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de woningbouw op de Willem Arntz Hoeve, de snelfietsroute en de komst van de politieacademie op het Almataterrein.

Planning

In het najaar van 2020 wil de gemeente duidelijk hebben welke maatregelen er worden getroffen in het centrum, hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden en hoe de nieuwe route tussen het centrum en de N238 gaat lopen. Daar hoort ook een planning voor de uitvoering van het hele project bij. De verwachting is dat het nog minimaal tot 2023 duurt voor we de laatste stap in de uitvoering kunnen zetten.

E-mailnieuwsbrief

U kunt zich abonneren op een e-mailnieuwsbrief over dit project (de nieuwsbrief heet ‘Nieuwe verbinding Den Dolder’). Ook vindt u op deze webpagina de actuele stand van het project. Daarnaast houden we u via de lokale media of bewonersbijeenkomsten op de hoogte.

Vier deelprojecten

De gemeente wil bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van de plannen. We delen het project op in vier deelprojecten:

  1. De aansluiting Pleineslaan op de N238
  2. Een nieuwe route voor auto’s tussen het centrum en de N238
  3. Verkeersafwikkeling aan de noord- en zuidkant van de spoorwegovergang, maatregelen centrum
  4. Het afsluiten van de spoorwegovergang voor autoverkeer, (en aanpassen voor fietsers en wandelaars)
Bekijk de plattegrond met de deelprojecten in Den Dolder
Plattegrond met de locaties van de vier deelprojecten. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Wat:De aansluiting van de Pleineslaan op de N238 wordt aangepast. Er komt op deze locatie ook een aansluiting ten behoeve van de woningbouw op de Willem Arntz Hoeve.
Hoe:De gemeente wil graag bewoners en andere belanghebbenden in een klankbordgroep laten meedenken over het ontwerp.
Wanneer: Een meer gedetailleerde planning volgt in januari 2020.

Wat:Aan de zuidkant van het spoor realiseren we een nieuwe route tussen de Dolderseweg en de N238. De beoogde route is via de Andreas Foxlaan, die dan wordt doorgetrokken naar de N238. Zo ontstaat een relatief korte route voor autoverkeer tussen Den Dolder zuid en noord. Ook van invloed zijn de komst van de politieacademie (Almataterrein) en de snelfietsroute die gepland staat over een deel van de Andreas Foxlaan. Samen met de provincie die eigenaar is van de provinciale weg N238, onderzoeken we wat de beste route is voor de aansluiting Dolderseweg – N238. We kijken ook of er alternatieve routes zijn ten noorden en zuiden van de Andreas Foxlaan.
Hoe:We willen graag bewoners en andere belanghebbenden in een klankbordgroep laten meedenken over de nieuwe aansluiting.
Wanneer:Uiterlijk in het najaar van 2020 moet bekend zijn hoe de nieuwe route naar het centrum zal lopen.

Wat:Verkeer moet aan de noord- en zuidkant van het spoor uiteraard op een veilige manier worden afgewikkeld. Zowel aan de noord- als zuidkant moet het verkeer kunnen keren. Daar gaan we in dit deelproject oplossingen voor bedenken. Die oplossingen hebben waarschijnlijk ook gevolgen  voor de rest van het centrum. We willen voor Den Dolder een verkeersveilig en bereikbaar centrum.
Hoe:Ook voor dit deelproject willen we graag bewoners en andere belanghebbenden laten meedenken in een klankbordgroep.
Wanneer:We starten al snel met een onderzoek naar welke mogelijkheden er zijn om verkeer te laten keren. Begin 2020 inventariseren we de behoeften en wensen van omwonenden en ondernemers. In het najaar van 2020 willen we helderheid hebben over welke maatregelen we moeten nemen.

Wat:Als de nieuwe verbinding tussen Den Dolder noord en zuid is gerealiseerd, sluit Prorail de overweg af voor autoverkeer. Ook maakt ze deze overweg veiliger voor fietsers en voetgangers. Dat heeft effect op de wegen, fietspaden en stoepen in de directe omgeving van de overgang. Een belangrijk aandachtspunt zijn de busroutes en bushaltes die aansluiten op het treinstation.
Hoe:Prorail en gemeente betrekken bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de aanpassingen aan de overweg.
Wanneer:De planning van de afsluiting is afhankelijk van het verloop van de andere drie projecten.