Herinrichting Bergweg en omgeving

In de periode tussen eind juli tot eind november 2017 zijn er wegwerkzaamheden gepland op de Bergweg. Er is gekozen voor de zomerperiode, omdat er dan doorgaans minder verkeer is. Het eerste deel, tussen de Steynlaan en de Jacob van Lenneplaan wordt eind augustus afgerond. In dezelfde periode wordt ook de kruising Schaerweijdelaan – Jacob van Lenneplaan aangepast.
Het tweede deel van de herinrichting van de Bergweg, vanaf de kruising Jacob van Lenneplaan tot en met de kruising Schaerweijdelaan-Panweg, start nadat het eerste deel is afgerond. De komende periode, plaatsen wij actuele informatie op deze pagina. Daarbij kunt u denken aan een actuele planning, maar ook tekeningen waarop te zien is hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.

Ontwerp herinrichting

Het ontwerp van de herinrichting is eind vorig jaar en begin april van dit jaar besproken met omwonenden van de Bergweg. Zij hebben tijdens deze bijeenkomsten hun suggesties kenbaar gemaakt over de huidige én de nieuwe verkeerssituatie. Verkeerskundigen van de gemeente Zeist, hebben aan de hand van onder meer deze suggesties een definitief ontwerp gemaakt.

Wat gaat er gebeuren?

Om de verkeersveiligheid op de Bergweg te vergroten, gebeurt het volgende:

  • De Bergweg is op dit moment al een 30 kilometer-zone en wordt nu ook ingericht als een 30 kilometer-zone. Dat betekent dat de weg wordt versmald tot een breedte van 7 meter, inclusief fietssuggestiestroken. Op deze manier wordt het verkeer gedwongen om haar snelheid te matigen.
  • De Jacob van Lenneplaan wordt na de herinrichting gebruikt als route voor het verkeer dat nu nog door het centrum rijdt.

Welke gevolgen heeft de herinrichting van de Bergweg?

Jacob van Lenneplaan en Steynlaan

De Jacob van Lenneplaan en de Steynlaan worden de alternatieve route van verkeer dat nu van noord naar zuid dwars door het centrum van Zeist rijdt. Dat gebeurt nadat de herinrichting van de Bergweg een
feit is en er verkeersmaatregelen in het centrum zijn genomen. De werkzaamheden aan de kruising van de Jacob van Lenneplaan met de Schaerweijdelaan staan gepland voor eind juli tot begin september van dit jaar.

Schaerweijdelaan

De kruising bij de Schaerweijdelaan / Jacob van Lenneplaan wordt aangepast. Verkeerslichten zijn niet meer noodzakelijk en worden verwijderd. De oversteken voor fietsers en voetgangers, worden op een veilige plek aangelegd. Deze zebrapaden komen op verschillende plekken. Het doel van de herinrichting is doorstroming van het verkeer en het creëren van een veilige oversteek voor voetgangers.  De kruising Schaerweijdelaan / Bergweg / Panweg wordt eveneens aangepast. Vanaf de Bergweg is het in de toekomst niet meer mogelijk om linksaf de Schaerweijdelaan in te rijden. Dit voorkomt lange wachttijden en bijbehorende opstoppingen. De verkeerslichten op dit kruispunt zijn recentelijk vervangen. De fietsoversteek op de Schaerweijdelaan tussen de Tollenslaan en Egelinglaan wordt uitgevoerd in een plateau, waardoor de oversteek voor fietsers veiliger wordt.

Dalweg

De kruising Bergweg - Dalweg wordt een gelijkwaardige kruising. Dit betekent dat het verkeer vanaf de Dalweg voorrang heeft op het verkeer van de Bergweg dat richting de Panweg rijdt.

Berkenlaan

De in- en uitrit van de Berkenlaan op de Bergweg, wordt aangepast. Na de herinrichting is het voor automobilisten niet meer mogelijk om vanaf de Bergweg de Berkenlaan in te rijden. Het deel van de Berkenlaan tussen de Bergweg en de Bothalaan, wordt eenrichtingsverkeer. Fietsers ondervinden geen hinder van de maatregel.

Planning

Maandag 24 juli 2017 start de firma Van Ooijen uit Gouda met de herinrichting van de Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er wordt begonnen met de trottoirs (stoep) aan een zijde. Zodra dat klaar is, volgt het trottoir (stoep) aan de andere zijde. Het nieuwe asfalt wordt als laatste aangebracht. Dit is veelal avond- en nachtwerk. De freeswerkzaamheden duren vanwege lawaai tot 24:00 uur.

Let op: Bij slecht weer kunnen onderstaande werkzaamheden verschoven worden naar een andere datum.

Werkzaamheden Bergweg

Overzicht werkzaamheden Bergweg
LocatieWerkzaamhedenToegankelijkTijdDatum
Tussen kruising Steynlaan en Jacob van Lenneplaantrottoir (stoep) oneven zijde (kant Van Reenenweg)24 juli tot en met 2 augustus
Tussen kruising Steynlaan en bakkerij van Barneveldtrottoir (stoep) even zijde2 tot en met 22 augustus
Aansluiting Steynlaan tot en met aansluiting Jacob van LenneplaanRijbaan (freeswerkzaamheden in avond- en nacht) Rijbaan afgesloten
  • Freeswerkzaamheden - 18:00 tot 24:00 uur
  • Overige werkzaamheden - tot 6:00 uur
17 tot 18 augustus
Aansluiting Steynlaan tot en met aansluiting Jacob van LenneplaanRijbaan (asfalt werkzaamheden in avond- en nacht)Rijbaan afgeslotenAsfalt - 18:00 tot 6:00 uur21 tot 22 augustus
Kruising Jacob van Lenneplaan (Univé) tot en met BP tankstationTrottoir (stoep) oneven zijde (kant BP tankstation)22 augustus tot en met 12 september
Van BP tankstation tot kruising Schaerweidelaan – Panweg (inclusief bushalte)Trottoir (stoep) oneven zijde (kant BP tankstation)12 september tot en met 4 oktober
van bakkerij van Barneveld tot huisnummer 76 Trottoir (stoep) oneven zijde3 tot en met 24 oktober
Van huisnummer 76 tot kruising Schaerweidelaan – PanwegTrottoir (stoep) oneven zijde23 oktober tot en met 9 november
Kruising Jacob van Lenneplaan tot kruising Schaerweijdelaan - PanwegRijbaan8 tot en met 10 november

Werkzaamheden Schaerweijdelaan

Overzicht werkzaamheden Schaerweijdelaan
LocatieWerkzaamhedenBereikbaarheidTijdDatum
Schaerweijdelaan – Jacob van LenneplaanTrottoirs (stoep) en middengeleider van kruising2 tot en met 22 augustus
Kruising Steynlaan - Jacob van LenneplaanRijbaan (freeswerkzaamheden in avond- en nacht) Rijbaan afgesloten
  • Freeswerkzaamheden - 18:00 tot 24:00 uur
  • Overige werkzaamheden - tot 6:00 uur
17 tot 18 augustus
Kruising Steynlaan - Jacob van LenneplaanRijbaan (asfalt werkzaamheden in avond- en nacht) Rijbaan afgeslotenAsfalt - 18:00 tot 6:00 uur21 tot 22 augustus
Kruising Schaerweijdelaan – Panweg en fietsoversteek Tollenslaan – EngelinglaanFietspad, middengeleiders en oversteeklocaties9 tot en met 18 november
Kruising Schaerweijdelaan – Panweg + fietsoversteek Tollenslaan – EngelinglaanRijbaan22 tot en met 24 november

Naast de werkzaamheden aan de weg, worden ook op diverse locaties lichtmasten vervangen. Verouderde lichtmasten worden vervangen door nieuwe masten met energiezuinige LED-lampen.

Waarom wordt de Bergweg heringericht?

Met het herinrichten van de Bergweg, willen we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers vergroten. Daarnaast wordt met de herinrichting vooruitgelopen op de verkeersstromen die ontstaan wanneer de noord – zuid route door het centrum definitief dichtgaat en het verkeer om het centrum heen wordt geleid. Hierdoor vindt een verschuiving van de verkeersstroom naar de Bergweg / Jacob van
Lenneplaan - Schaerweijdelaan plaats.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden is er hinder. U kunt daarbij denken aan geluidsoverlast, maar ook aan een langere reistijd door afsluitingen en opstoppingen. Wanneer wij de planning van de aannemer ontvangen, informeren we u hier over.