Nieuwe inrichting kruising Jordanlaan-Utrechtseweg

Veel fietsers, scholieren en forenzen, maken gebruik van de kruising van kruising Jordanlaan met de Utrechtseweg. Daarnaast is de Utrechtseweg een belangrijke toegangsweg tot Zeist, met veel auto- en busverkeer en een bushalte vlakbij de kruising. Vooral in de spits is de intensiteit van elkaar kruisende verkeersstromen zo groot, dat er een onveilige situatie ontstaat. De kruising Jordanlaan-Utrechtseweg krijgt daarom een nieuwe inrichting. Dat maakt de kruising overzichtelijker en veiliger, met name voor overstekende fietsers en voetgangers. De eerste fase van de werkzaamheden voerden we uit tijdens de zomerperiode. De tweede fase wordt in 2020 uitgevoerd.

  • bushalte zuidzijde kruising verplaatst naar noordkant kruising (zijde De Bilt);
  • bus voegt in in autostroom voor stoplicht; aparte busstrook vervalt;
  • ruimte voor extra groen rond kruising;
  • fietsrotonde in fietspad noordzijde;
  • fietspad zuidzijde wordt fietsstraat;
  • fietspad noordzijde (vanuit Zeist) verschoven richting witte villa;
  • meer opstelruimte voor kruisende en overstekende fietsers;
  • nieuwe, moderne verkeerslichten

De herinrichting wordt in 2 fases uitgevoerd:

  1. In de zomervakantie (22 juli tot en met 30 augustus) voerden we de eerste maatregelen uit, die het meest bijdragen aan vergroten van de veiligheid;
  2. begin 2020 ronden we de reconstructie af.

Uitvoering werkzaamheden in 2019 en 2020

De eerste fase van de aanpassing voerden we uit in de komende zomervakantie. In die periode waren er geen schoolgaande fietsers, waardoor de werkzaamheden zonder extra overlast of onveilige situaties voor het fietsverkeer konden worden uitgevoerd. In deze fase lag de focus op de onderdelen van de reconstructie die het meest bijdragen aan verbeteren van de veiligheid: verplaatsen bushalte, aanleg fietsrotonde en vergroten opstelruimte fietsers, aanleg fietsstraat.

De overige aanpassingen vinden plaats begin 2020. Ze worden uitgevoerd als onderdeel van de grotere reconstructie van de Utrechtseweg.

Proces

Bij de totstandkoming van het reconstructieplan hebben we regelmatig overlegd met direct aanwonenden en met het bestuur van Montessori Lyceum Herman Jordan. Voor het begin van de werkzaamheden zullen de omwonenden per brief meer informatie krijgen over de werkzaamheden.

Op 9 juli hebben we een informatiebijeenkomst gehouden over de reconstructieplannen.

Heeft u vragen over de herinrichting van de kruising Jordanlaan-Utrechtseweg? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.