Definitief ontwerp: Arnhemse Oudeweg midden

De laatste presentatie van het definitieve ontwerp is door de maatregelen rondom het coronavirus helaas niet doorgegaan. Toch willen we graag het mooie eindresultaat met u delen. Daarom kunt u hier het definitieve ontwerp met de wijzigingen bekijken.

Tijdens een aantal informatie avonden, bijeenkomsten en individuele afstemmingen met omwonenden en belanghebbenden hebben we alle wensen verzameld en daar het ontwerp op afgestemd. We hebben daarbij zoveel mogelijk geprobeerd aan ieders wensen tegemoet te komen.

Hieronder staan de grootste wijzigingen ten opzichte van de eerdere ontwerpen uitgeschreven, deze wijzigingen zijn ook met nummers weergegeven op het definitieve ontwerp.

Algemeen

Parkeren

Aanleiding

Oplossing

Er is behoefte aan extra parkeermogelijkheid in de wijk.

Waar mogelijk hebben we extra parkeermogelijkheden gecreëerd en de bestaande mogelijkheden geoptimaliseerd. In de huidige situatie is er, verdeeld over de gehele wijk, ongeveer 1910 meter aan parkeerlengte beschikbaar. In het nieuwe ontwerp is dit uitgebreid naar 2060 meter. 

Specifieke situaties (zie ook het ontwerp)

1. Profiel Roemer Visscherlaan – Da Costalaan – Genestetlaan

Aanleiding

Oplossing

Vanwege de beperkte ruimte is het niet gewenst parkeren verhoogd uit te voeren.

In deze straten komt er geen verhoogd parkeren. De huidige situatie is geoptimaliseerd, waarbij er aandacht is besteed aan extra ruimte voor groen en parkeren.

2. Kruising Oude Arnhemseweg - Burgemeester Patijnlaan – Jacob Catslaan

Aanleiding

Oplossing

De kruising wordt als onoverzichtelijk ervaren en veel schoolkinderen maken gebruik van deze route.

In het nieuwe ontwerp wordt de kruising aangepast en de (verkeers)veiligheid verbeterd door:

  • de kruising aan te leggen als een verkeersplateau waardoor automobilisten worden gedwongen af te remmen
  • het meer haaks aansluiten van de Jacob Catslaan op de Burgemeester Patijnlaan waardoor het zicht beter wordt
  • het verbreden van het trottoir
 

3. Kruising Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan – Schermerslaan

Aanleiding

Oplossing

De kruising wordt niet als overzichtelijk ervaren waardoor de veiligheid van fietsers te wensen over laat.

In het nieuwe ontwerp wordt de kruising aangepast en de (verkeers)veiligheid verbeterd door:

  • de kruising aan te leggen als een verkeersplateau waardoor automobilisten worden gedwongen af te remmen
  • van de Oude Arnhemseweg de doorgaande route vorm te geven richting de Dreef, waardoor de verkeersdruk op de Sanatoriumlaan afneemt
  • de Sanatoriumlaan haaks aan te sluiten op de Oude Arnhemseweg waardoor het zicht en de afwikkeling van verkeer wordt verbeterd
  • de verkeersdruk op de Sanatoriumlaan te verminderen door de nieuwe inrichting
  • fietsers komende vanaf het vrijliggende fietspad van de Schermerslaan komen in het nieuwe ontwerp niet op de kruising op de rijbaan waardoor de situatie overzichtelijker wordt
 

4. Aansluiting vrijliggend fietspad Sanatoriumlaan

Aanleiding

Oplossing

Auto’s voor het verkeerslicht bij de Utrechtseweg blokkeren de doorgang (zeker in de ochtendspits) voor fietsers richting de Utrechtseweg.

 

Het vrijliggende fietspad wordt verlengd in de richting van de laan van Eikenstein. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat auto’s de doorgang voor fietsers blokkeren.

In het project reconstructie Utrechtseweg wordt ook de werking van de verkeerslichten verbeterd. Dit door het nieuwste systeem van verkeerslichten die met internet zijn verbonden op de kruispunten met de Jordanlaan, de Dreef en Sanatoriumlaan toe te passen, hierdoor verbetert de doorstroming.

5. Fietsparkeren De Lindehof (Nicolaas Beetslaan)

Aanleiding

Oplossing

Er is niet genoeg ruimte voor het parkeren van (bak)fietsen bij de school tijdens het brengen en halen van leerlingen, wat leidt tot onveilige situaties.

Een deel van het terrein van de school wordt ingericht voor het parkeren van (bak)fietsen. Hierdoor is er meer ruimte voor groen en het parkeren van fietsen.

 

 

6. Bomen

Aanleiding

Oplossing

De wens voor zoveel mogelijk groen in de wijk.

 

Doordat er veel ondergrondse kabels en leidingen in de wijk liggen en er behoefte is aan veel parkeerplekken, bleek het een hele puzzel om extra bomen te planten. Er zijn daarom op verschillende plekken sleuven gegraven om de ligging van de kabels en leidingen in kaart te brengen om te kunnen beoordelen waar extra bomen geplant kunnen worden. De bestaande en nieuw te planten bomen zijn aangegeven op het ontwerp. 

7. Verplanten linde (De Genestetlaan)

Aanleiding

Oplossing

De huidige Lindeboom op de kruising van de Oude Arnhemseweg en de Genestetlaan past niet meer in het nieuwe ontwerp. Op de informatiebijeenkomsten is de wens geuit om de boom te behouden. In verband met de herinrichting en de rioolreconstructie is het niet mogelijk de boom op deze locatie te behouden.

Op basis van een zogenaamde Boom Effect Analyse en aanvullende proefsleuven is beoordeeld of het haalbaar is de boom te verplanten. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kans van slagen zeer beperkt is.

Ondanks dat dit heel moeilijk zal worden, doen we ons best om deze boom te behouden door de boom te verplanten.  U zult de voorbereidingen voor verbetering van haarwortels in de ondergrond kunnen zien. We bereiden de boom zover mogelijk voor op de verplanting.

In overleg met de BBD is besloten de boom te verplaatsen naar de kruising van de Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan, waar meer ruimte voor groen is ontstaan.