Verbreden fietspad Traayweg en Traaij

De Traayweg en de Traaij krijgen een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Elkaar passeren onder het tunneltje onder de A12 is zelfs onmogelijk. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

Wat verandert er?

Het nieuwe fietspad wordt ongeveer twee keer zo breed als het huidige fietspad, óók in de tunnel.

In de tunnel zijn voor het gemotoriseerd verkeer nu nog twee rijbanen. Dat gaat terug naar één rijbaan. Er komen stoplichten aan weerszijden van de tunnel om het gemotoriseerd verkeer te regelen.

Het traject van de Traayweg en Traaij loopt door 3 gemeenten:

  • Utrechtse Heuvelrug;
  • Zeist;
  • Woudenberg.

Deze 3 gemeentes hebben afgesproken om in een gezamenlijk project het fietspad aan te passen. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt (zie documenten). De Provincie stelt subsidie ter beschikking om het fietspad aan te passen aan de huidige eisen.

De verkeersroute ligt in de natuur en daar houden we natuurlijk rekening mee. We hebben laten onderzoeken of hier beschermde soorten (denk aan vleermuizen of hazelwormen) leven. Uit onderzoek blijkt dat we het fietspad kunnen verbreden zonder deze dieren te verstoren.

Bomen

Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, is het nodig om bomen te kappen. De Provincie Utrecht heeft ons hiervoor toestemming gegeven. De te kappen bomen met een doorsnede van meer dan 20 centimeter, zullen we herplanten als de provincie dit verlangt. Bij het kappen houden we rekening met de start van het broedseizoen.

Verlichting

Het fietspad krijgt geen verlichting. Dat past binnen het beleid van de drie gemeenten om verlichting buiten de bebouwde kom te beperken. Daarmee houden we rekening met de rust van de dieren die er leven en verkleinen we gevolgen voor het milieu. Aanleg van nieuwe verlichting buiten de bebouwde kom vindt alleen plaats op specifieke locaties en niet als algemene verlichting. In de tunnel onder de A12 komt wel verlichting. Die is vleermuisvriendelijk. Ook nemen we maatregelen om de zichtbaarheid van het fietspad te vergroten. Op het beton van het fietspad wordt glasparel aangebracht, wat oplicht als er licht op schijnt, en het Zeister deel van het fietspad krijgt kantmarkering (witte lijnen langs de rand).

De geplande wijzigingen aan het fietspad zijn op 17 september 2018 gepresenteerd tijdens een inloopavond. De vragen van geïnteresseerden die avond zijn door de drie gemeenten van een antwoord voorzien. Bekijk hier het vraag- antwoordformulier.

Uitvoering werkzaamheden

Op maandag 18 en dinsdag 19 maart 2019 zijn er bomen gekapt. Daarna selecteren we via aanbesteding een aannemer die het fietspad gaat verbreden. Deze zal voor de zomer van 2019 starten met de verbreding van het fietspad. We verwachten dat die werkzaamheden ongeveer 5 weken duren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op: telefonisch via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.