Verbreding Utrechtseweg

De kruising tussen de Utrechtseweg - Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan in de huidige vorm de verwachte verkeerstoename, plus het extra verkeer als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen als De Zeister Warande, niet meer afwikkelen. Bij de verdere groei van het verkeer nemen in 2025 de wachtrijen (files) toe en zijn in meerdere richtingen meervoudige opstoppingen te verwachten. De bereikbaarheid van Zeist komt hiermee in het geding.

Uit een verkeersstudie blijkt dat verbreding van de Utrechtseweg ervoor zorgt dat het verkeer in beide richtingen beter kan doorstromen. De variant met een extra linksaf-opstelstrook vanaf de Kromme-Rijnlaan, geeft het beste resultaat. Naast het verbeteren van de doorstroming, wordt met de verbreding ook de verkeersveiligheid bij de oversteek Jordanlaan  en de uitstraling en het groene karakter van de omgeving verbeterd.

De nieuwe inrichting van de weg wordt het visitekaartje van de gemeente Zeist. Als ook de ondertunneling van station Driebergen-Zeist gereed is, dan is een goede bereikbaarheid van Zeist vanaf de A28 en de A12 voor de toekomst voorlopig gegarandeerd.

Het voorkeursontwerp

De inbreng van belanghebbenden in het participatietraject heeft geleid tot een voorkeursvariant. Waar mogelijk is in dit ontwerp rekening gehouden met algemene en individuele belangen. Het bestemmingsplan wordt op het voorkeursontwerp afgestemd en in procedure gebracht. Het voorkeursontwerp wordt nu bestek gereed gemaakt en ten uitvoer gebracht.

Het voorkeursontwerp houdt een complete reconstructie van het wegvak in, vanaf de Jordanlaan tot en met de kruising De Dreef - Kromme-Rijnlaan, met als belangrijkste elementen:

  • Twee rijstroken Zeist uit, één rijstrook Zeist in
  • Parallelweg in klinkers aan de zijde van de woningen
  • Extra linksaf strook vanuit de Kromme-Rijnlaan (Zeist West - De Zeister Warande)
  • Groene middenberm met opstelruimte voor afslaand verkeer
  • Veiliger vormgeving oversteek Jordanlaan
  • Geluidsarm asfalt
  • Ruime aandacht voor een goede afwatering en riolering, in het bijzonder bij particulieren
  • Ruime groencompensatie: bomen en haag

Situatieschets herinrichting Utrechtseweg (pdf - 0,5MB)

Zo ziet de verbrede Utrechtseweg eruit

Visualisatie Utrechtseweg bestaande situatie
Visualisatie Utrechtseweg bestaande situatie (klik op foto voor een grotere afbeelding)
Visualisatie Utrechtseweg nieuwe situatie
Visualisatie Utrechtseweg nieuwe situatie (klik op foto voor een grotere afbeelding)

Voortgang planning

Oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over het vaststellen van het ontwerp van de reconstructie van de Utrechtseweg tussen de Dreef en de Jordanlaan. Ook is de raad geïnformeerd over het opstarten van de benodigde planologische procedures.

Een project van deze omvang en draagwijdte heeft te maken met ruimtelijke ordeningsprocedures, het aanvragen van vergunningen en een periode waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarnaast zijn er reguliere termijnen bij het gunnen van het werk. Zonder tegenslagen vindt de gunning in september 2017 plaats en wordt het werk, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Er gaat dus geruime tijd overheen voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten en zijn afgerond.

Achtergrondinformatie bij project verbreding Utrechtseweg

Bij een project van deze omvang komt veel documentatie ter beschikking. Bijvoorbeeld de ontwerpvarianten, verkeersstudies, akoestische en luchtonderzoeken, bestuurlijke stukken en participatie verslagen. Deze documenten zijn terug te vinden op de pagina 'Achtergrondinformatie bij project verbreding Utrechtseweg'.

Meer informatie

Op zeist.nl/bereikbaar staat actuele informatie over de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdwegen in Zeist. Meer informatie over wegwerkzaamheden in de regio vindt u op Goedopweg.nl. U kunt zich daar aanmelden voor hun nieuwsbrief.