Verkeerscirculatieplan (VCP)

De gemeenteraad heeft op 6 november 2012 het verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord vastgesteld. De komende jaren voert de gemeente de maatregelen uit dit VCP uit.

Het VCP geeft inzicht in:

 1. de verkeerscirculatie voor het gemotoriseerd verkeer.
 2. de functie en inrichting van wegen en straten (uitgangspunten voor het ontwerp) en de wijze waarop een duurzaam veilig gebied kan worden gecreëerd.
 3. de voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
 4. de keuzes voor ‘geparkeerde’ discussiepunten zoals de afsluiting van de Paduaweg, het voornemen van de Provincie Utrecht om de Rembrandtlaan af te sluiten en de beoordeling van een aantal‘open punten’ uit de evaluatie verkeersmaatregelen Brede School (eenrichtingsverkeer W. Arntszlaan terugdraaien, eenrichtingsverkeer Schroeder van de Kolklaan en/of middengeleider W. Arntszlaan verlengen).
 5. de parkeerregulering in het centrumgebied van Den Dolder (evaluatie blauwe zone).
 6. de consequenties van het afsluiten van de spoorwegovergang en het aanleggen van de alternatieve autoroute via de A. Foxlaan, indien daartoe in de toekomst besloten wordt.
 7. een uitvoeringsplan inclusief fasering.

De maatregelen zoals vastgelegd in het VCP worden in stappen uitgevoerd over de periode 2013 tot 2023. Gezien het beperkte budget van circa € 40.000 per jaar, streeft de gemeente ernaar maatregelen zoveel als mogelijk mee te nemen in het geplande groot onderhoud van wegen.

In het kader van het VCP heeft de gemeente in 2013 en 2014 diverse maatregelen uitgevoerd:

 • Fietssuggestiestroken: Pleineslaan, Dolderseweg, Tolhuislaan en Willem Arntszlaan
 • Wegversmallingen: Baarnseweg, Paltzerweg en Paduaweg (2x)
 • Kruispuntplateaus: Van Ostadelaan/Rembrandtlaan en Tolhuislaan/Bremlaan
 • Verkeersplateaus: Mesdaglaan (2x), Schoeder van der Kolklaan
 • Aanvullend diverse maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid voetganger, zoals een zebrapad bij de Eekhoornlaan en het aanbrengen van blokmarkering op het fietspad bij de kruising Dolderseweg/Pleineslaan.

In overleg met de klankbordgroep is de fasering en de prioritering van de van de maatregelen uit het VCP bepaald. Rekening houdend met het jaarlijkse beschikbare budget.

Voor 2016 staan gepland de volgende maatregelen:

 • Duinweg: 2x wegversmalling ter hoogte van de kruising met de Populierenweg – Dennenweg
 • Accentueren kruispunt Pleineslaan – Dr. v/d Hoevenlaan
 • Aanhelen halfverharding voetpad langs de Duinweg ter hoogte van De Wijngaard
 • Baarnseweg ter hoogte van nr. 26: drempel
 • Op hoogte brengen van de bestaande drempel ter hoogte van kruising Duinweg / Mesdaglaan;
 • Kruisend fietspad Dennenweg – Spoorlaan: drempel

Voor 2017 staan gepland de volgende maatregelen:

 • Biltseweg thv nr. 21/23: drempel
 • Baarnseweg thv nr. 5: drempel
 • Duinweg thv nr. 70: drempel
 • Baarnseweg thv nr. 39: drempel

Voor 2018 staan gepland de volgende maatregelen:

 • Kruispunt Biltseweg – Vossenlaan: kruispuntplateau
 • Kruispunt Biltseweg – Tolhuislaan: verkeersplateau
 • Vossenlaan thv nr. 30: wegversmalling

Voor 2019 staan gepland de volgende maatregelen:

 • Kruispunt Baarnseweg – Vossenlaan: kruispuntplateau
 • Duinweg thv nr. 25: drempel
 • Reelaan thv nr. 13b: drempel

De maatregelen uit het VCP die niet genoemd zijn, zullen uitgevoerd worden vanaf 2020 of worden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud.

Wilt u meer weten over het Verkeerscirculatieplan? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030 of e-mail zeist@zeist.nl.

Op zeist.nl/bereikbaar staat actuele informatie over de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdwegen in Zeist. Meer informatie over wegwerkzaamheden in de regio vindt u op Goedopweg.nl. U kunt zich daar aanmelden voor hun nieuwsbrief.