Gemeenteraad stelt voorstel ‘Samen in balans’ vast

Tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 15 september werd gesproken over het door inwoners laten meedenken over beleidskeuzes, taalaanpak en het opschorten van een permanente horecagelegenheid in het Walkartpark.

Afscheid van Floris Veenendaal: 30 jaar raadslid voor de VVD

Een aantal raadsleden spraken Floris Veenendaal toe ter gelegenheid van zijn afscheid. Vanwege de Coronamaatregelen konden er geen gasten bij zijn. Daarna reikte Koos Janssen een Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau en de Erepenning van de gemeente Zeist aan hem uit. Floris Veenendaal dankte een ieder voor de samenwerking in de afgelopen 30 jaar en blikte terug op belangrijke gebeurtenissen waar hij mede vorm aan gaf. Denk daarbij aan de veranderingen van het Zeister ziekenhuis, het theater Figi en het centrum van Zeist. En dan het onderwerp ‘eenzaamheid’. Een onderwerp waar hij zich voor blijft inzetten.

Nieuw buitengewoon raadslid

De gemeenteraad wees de heer Niels de Kruijf aan als buitengewoon raadslid voor de fractie van ZeisterBelang. Hij wordt in de raad ook direct geïnstalleerd.

'Samen in Balans'

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel ‘Samen in balans’. Het voorstel beschrijft hoe we in samenwerking met de samenleving de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans willen brengen. Het traject kent 2 fases. In de eerste fase komt het college met een voorstel waarin beleidskeuzes opnieuw zijn afgewogen. Hierdoor wordt 5,5 miljoen euro bespaard. In de tweede fase zal de gemeente via loting een groot aantal inwoners uitnodigen om mee te denken over nieuwe beleidskeuzes, die nog eens 4,5 miljoen euro opbrengen. Zo wil de gemeenteraad de wijsheid, kennis, kunde, ervaring en creativiteit van de Zeister samenleving benutten.

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingplan Laan van Eikenstein 9

De Raad stemde unaniem in en is blij met het plan dat er ligt, en de manier waarop de buurt is meegenomen bij het opstellen ervan. De raad benadrukt nog een keer het belang dat er op deze plek ruim 100 woningen komen.

Taalaanpak Zeist

Zeist wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen ervaren dat als een belemmering om mee te doen. Veel inwoners onderschreven het belang van taal in de Maaltijd van Zeist. Dit brede draagvlak was aanleiding om meer in te zetten tegen taalachterstanden. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel. De partijen lieten weten hoe belangrijk het kunnen lezen en schrijven is om mee te doen in de maatschappij.

Walkartpark

De Motie 'Vreemd aan de orde van de dag Walkartpark'werd door alle partijen gezamenlijk ingediend. Het plan is om een permanente horecagelegenheid in het Walkartpark te realiseren op te schorten, en vooralsnog geen (nieuw) bestemmingsplan in procedure te brengen. Als argumenten noemt hij de coronacrisis, die veel impact heeft. Zeker ook op de horeca.

Daarnaast wil de motie dat het college in de tussentijd mogelijkheden verkent om in het park een toiletvoorziening en stroom/wateraansluitingen voor de foodtruckondernemers te realiseren. En dit op een plek dat het de ecologische waarde van het park geen schade toebrengt. Alle partijen stemden in met de motie.