Maatregelen en acties

Om de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid te optimaliseren hebben we vanuit de gemeente veel gedaan in de openbare ruimte. Er is bijvoorbeeld een extra looproute aangelegd van het Willem Arntsz-terrein naar het dorp en vice versa, er is veel gesnoeid en verlichting is overal gerepareerd. Over deze aanpassingen houden we het contact met de bewonersverenigingen om te horen of een en ander voldoende is.

In uitvoering

Pilot maatwerkvervoer voor personeel zorginstellingen Bosch en Duin stopt

Accolade Zorg heeft samen met Eleos, Zorggroep De Laren (Villa Hoefstaete), ECR Sparrenheuvel en Martha Flora het initiatief genomen om maatwerkvervoer te realiseren voor hun personeel. De zorginstellingen in Bosch en Duin liggen ver van de openbaar vervoervoorzieningen af waardoor personeel, bezoekers en cliënten een eind moeten lopen. Dit geeft hen vooral ’s avonds en ’s ochtends vroeg in de donkere wintermaanden een onveilig gevoel. Dit gevoel is voor sommige medewerkers en bezoekers versterkt door de gebeurtenissen in Den Dolder in september 2017.

Samen met de gemeente Zeist hebben de 6 zorginstellingen op 3 september een intentieverklaring ondertekend voor een pilot van een half jaar met maatwerkvervoer. De pilot startte op 1 oktober en ook bewoners uit de buurt kunnen gebruik maken van het maatwerkvervoer.

Evaluatie

Uit de tussentijdse evaluatie van de pilot blijkt dat de bus vrijwel niet gebruikt wordt en dat voortzetten van de pilot niet zinvol is. In goed overleg met de zorginstellingen is er daarom besloten om de pilot per 16 maart 2019 voortijdig te beëindigen. Dit is 1,5 maand eerder dan voorzien. Voorafgaand aan 16 maart worden de reizigers via berichtgeving op de halteborden geïnformeerd over de beëindiging van de pilot.

Kijk op de pagina Aanvulling op openbaar vervoer voor meer informatie over alternatief openbaar vervoer.

Chill-plek voor jongeren

In de afgelopen 2 jaar hebben Dolderse jongeren met steun van gemeente en Meander Omnium gezocht naar een geschikte locatie. Draagvlak is daarbij cruciaal. Diverse plekken zijn bekeken en er is gesproken met omwonenden. Op verschillende manieren is geprobeerd om te komen tot een gedragen realisatie.

Uit die zoektocht is gebleken dat er in de samenleving op dit moment geen krachten bestaan om samen de realisatie van een chillplek mogelijk te maken. Dit heeft er toe geleid dat het College besloten heeft om de zoektocht naar een geschikte locatie stop te zetten. Wanneer vanuit de gebleken creativiteit en energie van de Dolderse samenleving een gedragen initiatief ontstaat om samen iets moois te realiseren voor de jongeren, denken wij op dat moment daar graag over mee.

Gerealiseerd

Onderstaande maatregelen en acties zijn al gerealiseerd.

Bijzondere eetfabriek in stationsgebouw Den Dolder

NS, ProRail, RSD en de gemeente Zeist zijn op zoek gegaan naar een nieuwe (sociale) ondernemer voor de kiosk op station. Dat is gelukt! Het huurcontract met de NS is onlangs ondertekend. De sleutels zijn inmiddels in handen van Marieke Blok op 7 juni ‘De Bijzondere Eetfabriek’ officieel heeft geopend. Marieke heeft ook De Bijzondere Taartenfabriek in het centrum van Zeist.

Met de opening van De Bijzondere Eetfabriek heeft ze het assortiment uitgebreid, zowel qua producten (naast taarten ook tosti’s, gezonde smoothies en koffie to go) als qua werkgelegenheid. De Bijzondere Eetfabriek biedt een werkplek voor mensen die langdurig niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen en een opstap nodig hebben richting regulier werk. Onder professionele begeleiding krijgen mensen de kans om betaald werkervaring op te doen, hun leven (verder) op te bouwen en financieel zelfredzaam te worden.

Tweede looproute van en naar terrein Altrecht

Tweede looproute

De eerste looproute wordt veel gebuikt, door wandelaars en door cliënten en medewerkers van Altrecht. De verwachting is dat de overlast hiervan afneemt, wanneer er een goede tweede route is. Op deze manier spreiden we de stroom voetgangers. De tweede looproute door het bos is inmiddels gerealiseerd. De bestaande bospaadjes zijn verhard en nu goed verlicht. Beide routes kunnen nu worden gebruikt, via de loopbrug of via het nieuwe pad.

Bewaking, beveiliging en overlast drank en drugs aanpakken

Bewakers en buurtcoaches van Altrecht, politieagenten en boa’s (bijzonder opsporingsambtenaren) surveilleren 24 uur per dag op het terrein van Altrecht en in Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin. Zij letten extra op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Ook hangen er 12 camera's die 24 uur per dag live worden bekeken. Zodra het komt tot een aanhouding geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging. Op de overlast van drugs- en alcoholgebruik én -handel in de openbare ruimte wordt strak gehandhaafd.

Verlichting verbeteren

Reparatie van lantaarnpalen in Den Dolder
Reparatie van lantaarnpalen in Den Dolder

Alle bestaande verlichting langs wegen en fietspaden is gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Ook is verlichting geplaatst langs de tweede looproute van en naar het terrein van Altrecht. Bij onverlichte wegen zijn bordjes geplaatst die fietsers verwijzen naar verlichte fietspaden in de buurt.

De bestaande verlichtingsarmaturen in verschillende straten in Bosch en Duin zijn in het kader van duurzaamheid vervangen door LED-verlichting.

 

 

Groen snoeien en blad ruimen

Voor en na de snoeiwerkzaamheden bij de fietstrap Den Dolder
Voor en na de snoeiwerkzaamheden bij de fietstrap Den Dolder

Door takken weg te snoeien worden de verlichting en het overzicht op straat verbeterd en voelt het veiliger. Daarom hebben we het openbaar groen op diverse plekken extra gesnoeid. Ook hebben we op verschillende locaties blad opgeruimd.

Zwerfvuil opruimen en prullenbakken plaatsen

Sinds 13 november 2017 ruimt een veegauto van de RMN drie keer per week zwerfvuil op, op maandag, woensdag en vrijdag. Ook halen we regelmatig groter afval weg. Verder hebben we extra prullenbakken geplaatst, onder andere bij de brede school, in Duivenhorst en bij de sportvelden.

Straatwerk

Op allerlei plekken is het straatwerk gerepareerd. Gaten zijn gevuld, stoeptegels liggen niet meer los en asfalt is weer heel.

Borden, bankjes en speeltoestellen herstellen

We constateerden op veel plekken beschadigde borden, bijvoorbeeld door graffiti, stickers of omdat ze waren krom gereden. Dat hebben we hersteld, net als diverse palen, paaltjes en hekwerk. Ook is het speelterrein aan de Wilhelmina van Essenlaan hersteld en hebben we een aantal bankjes gerepareerd, schoongemaakt of vervangen.

Afspraken met patiënten Altrecht/Fivoor

Patiënten van de FPA van Fivoor moeten ’s avonds uiterlijk om 22.00 uur binnen zijn. Houdt een patiënt zich niet aan de afspraak dan is hij ongeoorloofd afwezig en wordt dat gemeld bij de toezichthouder (reclassering of gevangenis) of de politie. Uitzonderingen worden gemaakt en dan vastgelegd in het behandelplan van de individuele patiënt. Daarnaast zijn er open afdelingen op het terrein, die geen vaste tijd hebben. Afspraken met patiënten zijn altijd op individueel niveau en afgestemd op hun toestandsbeeld. Voor alle duidelijkheid: wanneer patiënten zich bij Altrecht/Fivoor melden, worden ze nooit weggestuurd.