Austerlitz Noord 1e herziening vastgesteld

Op 9 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan “Austerlitz Noord 1e herziening” vastgesteld. Het plan maakt de bouw van 9 extra woningen in de nieuwe woonwijk, Austerlitz Noord, mogelijk. Het plan is na het ontwerp gewijzigd: het merendeel van het perceel Weideweg 44 is buiten het plangebied gelaten. Dit staat beschreven in de nota van zienswijzen (pdf, 294 kB). Donderdag 15 november 2018 start de beroepstermijn van 6 weken, waarna het besluit in werking kan treden.

Wat vooraf ging

Op 28 maart 2017 had de gemeenteraad al het bestemmingsplan 'Austerlitz Noord' vastgesteld. Dit plan maakt de nieuwe woonwijk aan de noordrand van Austerlitz planologisch mogelijk, als onderdeel van de dorpsontwikkeling van Austerlitz. Er wordt nu druk gebouwd aan deze nieuwe wijk.

Bij de vaststelling van het plan 'Austerlitz Noord' is extra aandacht besteed aan de nieuwe bosstrook tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande camping in het bos ten oosten van Austerlitz. Daarover zijn goede afspraken gemaakt tussen de gemeente, de 2 ontwikkelaars van het gebied en de camping zelf. Onderdeel van die afspraken was het opstarten van een herziening van het bestemmingsplan om 9 extra woningen, binnen de al vastgestelde bouwvlakken, mogelijk te maken. Doordat de extra woningen binnen de bestaand bouwvlakken moeten worden opgericht hoeft er geen extra grond voor deze woningen te worden gereserveerd.

Kijk voor meer informatie ook bij:

 

 

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de noordrand van Austerlitz tussen de Schoolweg, het dorp, de bossen van Austerlitz en de voormalige houthandel Bos, die ook tot het plangebied behoord. Ten opzichte van het plan “Austerlitz Noord” is het plangebied aan de zuidkant iets vergroot om de beoogde ontsluitingsweg, de Weideweg, planologisch beter mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. Alle bestanden zijn ook in te zien via onderstaande bijlagen.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kan iedereen, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ruimtelijkeplannen.nl

Austerlitz Noord 1e herziening