Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’  is op 19 februari 2019 gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat het zuidwestelijk buitengebied van Zeist en vormt een actualisatie van het huidige bestemmingsplan.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd. Een overzicht van alle wijzigingen is weergegeven in hoofdstuk 3 van de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 (pdf)’.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 4 april tot en met donderdag 16 mei 2019 digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist.

Via onderstaande bijlagen kunt u ook alle documenten inzien. Een interactieve versie van het plan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt op vrijdag 17 mei 2019 in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen

Ruimelijkeplannen.nl

Buitengebied Zuid-West