Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West

Voor het zuidwestelijk buitengebied van Zeist maken wij een nieuw bestemmingsplan. Al sinds 2014 zijn we samen met de gebruikers van het gebied hiermee bezig. Op 12 februari 2019 wordt het bestemmingsplan waarschijnlijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Wilt u het vast te stellen bestemmingsplan bekijken? Open dan de documenten onder de kop Bijlagen.

Verwerking reacties en vaststelling bestemmingsplan

Verwerking reacties

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 mei tot en met 13 juni 2018 ter inzage gelegen, inclusief het plan-m.e.r. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 25 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn verzameld in de ‘Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuidwest’ (zie onder Bijlagen, nummer 1). De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van onze reactie. Ook is per zienswijze aangegeven of die heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Vaststelling

Het vaststellen van het bestemmingsplan gebeurt door de gemeenteraad.

Het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest’ wordt eerst behandeld in de Ronde Tafel. Dit gebeurt op donderdag 10 januari 2019 vanaf 20.00 uur. Het doel van de Ronde Tafel is informatie verzamelen door de gemeenteraadsleden. Tijdens de Ronde Tafel nemen de raadsleden nog geen standpunt in over het raadsvoorstel. Na afloop van de Ronde Tafel bepaalt de raad of het voorstel naar het debat kan òf naar de raadsvergadering zonder een debat.

Als het raadsvoorstel en bestemmingsplan naar het debat gaan, dan gebeurt dit op donderdag 24 januari 2019.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad op dinsdag 12 februari een besluit over vaststelling van het bestemmingsplan.

Plan milieueffectrapportage (m.e.r.)

Voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ is een plan-m.e.r. (Milieueffectrapportage) opgesteld. Reden hiervoor is dat het bestemmingsplan ruimte biedt aan agrarische bedrijven om hun activiteiten uit te breiden. Zo’n uitbreiding kan mogelijk een effect hebben op de omgeving.

Inhoud van een plan-m.e.r.

In een plan-m.e.r. wordt onderzocht welke effecten een bepaalde ontwikkeling heeft op de volgende aspecten:

  • natuur (beschermde gebieden en soorten)
  • landschap, cultuurhistorie en archeologie
  • leefbaarheid (geur, luchtkwaliteit, geluid, gezondheid, externe veiligheid en verkeer)
  • bodem en water (grondwater, oppervlaktewater en bodemkwaliteit)

In het plan-m.e.r. voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ zijn de effecten van de mogelijke uitbreiding van agrarische activiteiten onderzocht. Tegelijkertijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ wordt ook de plan-m.e.r. door de raad vastgesteld.

Achtergrond en toelichting van het bestemmingsplanproces

Elke 10 jaar bestemmingsplan herzien is de regel. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest dateert uit 2005 en is dus verouderd. In 2015 is voor dit plangebied, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, een beheersverordening vastgesteld. Deze verordening vervangt tijdelijk het bestemmingsplan uit 2005.

In de beheersverordening liggen de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor gronden en opstallen vast, zoals ze in het oude bestemmingsplan stonden. Deze gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn geactualiseerd en leggen we in het nieuwe bestemmingsplan vast.

Bijlagen