Cashcentrum De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist. Hier wordt het DNB Cashcentrum gebouwd.

Coördinatiebesluit

De gemeenteraad van Zeist heeft op 13 februari 2018 besloten de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro toe te passen voor de te nemen besluiten ten behoeve van de realisatie en het gebruik van het Cashcentrum van De Nederlandsche Bank. De kennisgeving van dit raadsbesluit heeft op 14 maart 2018 plaatsgevonden.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de totstandkoming van de besluiten nodig voor de realisatie en het gebruik van het Cashcentrum gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroepschrift tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

Ter inzage

Met ingang van 23 mei 2019 liggen gedurende 6 weken (tot en met 3 juli 2019) de volgende ten opzichte van de ontwerpbesluiten gewijzigde besluiten met de daarbij behorende stukken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist:

  • omgevingsvergunning bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  • omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
  • ontgrondingsvergunning (artikel 5 ontgrondingenverordening Provincie Utrecht);
  • vergunning voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem (artikel 6.4 Waterwet).

Beroep

Met ingang van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar heeft gemaakt;
  • aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbesluiten;
  • die bedenkingen heeft tegen de bij de verlening van de vergunningen  aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Een beroepschrift kan betrekking hebben op één van de of meerdere besluiten. Geef in uw beroepschrift aan op welk(e) besluit(en) het betrekking heeft.

Voorlopige voorziening

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling.

Griffierechten

Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl.

Bijlagen