Cashcentrum De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist. Hier wordt het DNB Cashcentrum gebouwd.

Burgemeester en wethouders van Zeist maken op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 29 november 2018 gedurende 6 weken (tot en met 9 januari 2019) de onderstaande ontwerpbesluiten ter inzage liggen voor de realisatie en het gebruik van het Cashcentrum van De Nederlandsche Bank (DNB) op het defensieterrein Camp New Amsterdam aan de Dolderseweg te Zeist (Huis ter Heide; dossier OV20180927).

Coördinatiebesluit

De gemeenteraad van Zeist heeft op 13 februari 2018 besloten de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro toe te passen voor de te nemen besluiten ten behoeve van de realisatie en het gebruik van het Cashcentrum van De Nederlandsche Bank. De kennisgeving van dit raadsbesluit heeft op 14 maart 2018 plaatsgevonden.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de totstandkoming van de besluiten nodig voor de realisatie en het gebruik van het Cashcentrum gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroepschrift tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

Ter inzage

Ter uitvoering van het coördinatiebesluit liggen gedurende bovengenoemde termijn de volgende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende stukken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist:

  • omgevingsvergunning bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  • omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
  • ontgrondingsvergunning (artikel 5 ontgrondingenverordening Provincie Utrecht);
  • vergunning voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem (artikel 6.4 Waterwet).

Alle bestanden zijn ook in te zien via onderstaande bijlagen.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbesluiten kenbaar maken. Zienswijzen kunnen betrekking hebben op één van de of alle ontwerpbesluiten. Geef in uw zienswijzen aan op welk(e) ontwerpbesluit(en) deze betrekking hebben. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 030. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

  1. Richten uw zienswijzen zich op de ontwerpbesluiten over de genoemde omgevingsvergunningen, dan betrekken Burgemeester en wethouders de zienswijzen bij haar besluitvorming over de aanvraag voor genoemde omgevingsvergunningen.
  2. Richten uw zienswijzen zich op de ontwerpbesluiten over de ontgrondings- of de Waterwetvergunning, dan betrekken Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de zienswijzen bij haar besluitvorming over deze aanvragen

Bijlagen