Clubgebouw Blikkenburg

De gemeente werkt aan het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg'. Dit plan moet de nieuwbouw mogelijk maken van een geheel nieuw clubhuis aan de oost kant van het sportpark Blikkenburg. Het gebouw zal door VV FZO en door ZSC Patria gebruikt gaan worden. Ook de huidige Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt in het nieuwe clubgebouw gehuisvest. Door het meervoudige gebruik worden kosten en ruimte bespaard.

De oude clubgebouwen worden gesloopt. Daardoor kan het sportpark efficiƫnter ingedeeld worden, zodat er meer velden op het sportpark gerealiseerd kunnen worden. Daar is veel behoefte aan, zoals beschreven staat in het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Buitensportaccommodaties.

Plangebied

Het plangebied ligt in het sportpark Blikkenburg Oost, dichtbij het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FZO. Het sportpark grenst aan het Slot Zeist aan de Zinzendorflaan. Hieronder staat een link naar de Verbeelding (plankaart) van het plan. Ook kunt u de exacte locatie zien op de landelijke voorziening: ruimtelijkeplannen.nl.

De procedure

Voordat het ontwerpbestemmingsplan werd opgesteld zijn de plannen besproken met omwonenden, belangengroepen en de sportclubs zelf. Voor de zomer van 2019 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De zienswijzen, die ten zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerp, zoals hier onder beschreven. Met name vanwege de door omwonenden ervaren overlast.

Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Zeist het aan de zienswijzen aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. Het besluit kunt u via onderstaande link inzien. De wet schrijft voor dat de provincie gedurende de zomer de tijd om te reageren op de vastgestelde wijzigingen. Na de zomervakantie zal het vastgestelde plan ter inzage liggen en dan zouden (met name) de mensen, die een zienswijze hebben ingediend, beroep aan kunnen tekenen tegen dit besluit. De exacte datum wordt in De Nieuwsbode en op deze website gepubliceerd. Zij, die een zienswijze indienden, krijgen hier persoonlijk bericht over.

Het ontwerp

De afgelopen maanden is gewerkt aan een geheel nieuw ontwerp voor het clubgebouw. Daarbij is het minimaliseren van de (geluids)overlast voor omwonenden als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot aanpassingen aan het plan zoals beschreven in de Nota van Zienswijzen (Pdf, 145 kB).

Deze nieuwe versie van het bestemmingsplan biedt de ruimte, die nodig is voor dit nieuwe ontwerp van het clubgebouw. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan het definitieve ontwerp voor het gebouw worden bepaald.