Clubgebouw Blikkenburg

De gemeente bereidt het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg' voor. Het plan moet de nieuwbouw mogelijk maken van een geheel nieuw clubhuis aan de oost kant van het sportpark Blikkenburg. Het gebouw zal door VV FZO en door ZSC Patria gebruikt worden. Ook de huidige Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt in het nieuwe clubgebouw gehuisvest. Door het meervoudige gebruik worden kosten en ruimte bespaard.

De oude clubgebouwen worden gesloopt. Daardoor kan het sportpark efficiƫnter ingedeeld worden, zodat er meer velden op het sportpark gerealiseerd kunnen worden. Daar is veel behoefte aan, zoals beschreven staat in het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Buitensportaccommodaties.

Plangebied

Het plangebied ligt in het sportpark Blikkenburg Oost, dichtbij het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FZO. Het sportpark grenst aan het Slot Zeist aan de Zinzendorflaan. Hieronder staat een link naar de Verbeelding (plankaart) van het plan. Ook kunt u de exacte locatie zien op de landelijke voorziening: ruimtelijkeplannen.nl.

De procedure

De plannen zijn in het voorjaar van 2019 met de sportclubs en met andere betrokken overheden besproken. Voor de zomer van 2019 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tijdens die periode zijn meerdere zienswijzen binnengekomen. Die zienswijzen gaven aanleiding om de plannen opnieuw te bezien. Met name vanwege de door omwonenden ervaren overlast.

Het ontwerp

De afgelopen maanden is gewerkt aan een geheel nieuw ontwerp voor het clubgebouw. Daarbij is het minimaliseren van de (geluids)overlast voor omwonenden als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot aanpassingen aan het plan zoals beschreven in de Nota van Zienswijzen (Pdf, 145 kB).

Deze nieuwe versie van het bestemmingsplan biedt de ruimte, die nodig is voor dit nieuwe ontwerp van het clubgebouw. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan het definitieve ontwerp voor het gebouw worden bepaald.

Inspraak tijdens raadsvergadering

Het college heft besloten het aangepaste plan voor te leggen aan de raad, zodat de raad kan beslissen over de vaststelling van het plan.

De behandeling van het plan in de raad begint met de Ronde Tafel, die wordt gehouden op donderdag 23 april om 20.00 uur. Tijdens deze (digitale) vergadering hoort de raad graag de mening van belanghebbenden. Zij die willen meespreken kunnen zich daarvoor aanmelden bij de griffie van de gemeente Zeist via raadsgriffie@zeist.nl.

Aan het eind van de Ronde Tafel wordt besloten hoe de raad het plan verder behandelt.