Karpervijver 31

De gemeenteraad van Zeist heeft op 14 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Karpervijver 31’ gewijzigd vastgesteld. Het plan beoogt de realisatie van 11 woningen mogelijk te maken op de hoek van de Karpervijver en de Zinzendorflaan, vlakbij het Slot Zeist. Langs de Karpervijver worden 5 rijwoningen voorzien en aan de zijde van de Zinzendorflaan 6 appartementen.

Het plan is ‘gewijzigd vastgesteld’, omdat ten opzichte van het ontwerp enkele kleine aanpassingen in het plan zijn doorgevoerd. Zo zijn binnen de Tuin bestemming geen erfafscheidingen toegestaan en is de plaats waar in- en uitritten zijn toegestaan op de Verbeelding vastgelegd. Alle overwegingen leest u in de Nota van Zienswijzen via onderstaande bijlagen.

Inzage

Het vastgestelde plan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 30 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. Het plan is in te zien via onderstaande bijlagen en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.