Kerckeboschlaan 29 e.v.

Aan de Kerckeboschlaan nummer 29 stond tot voor kort het kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap, dat mede in gebruik was als Wijk Informatie Centrum. (Vroeger had dit perceel het adres Graaf Lodewijklaan 15.) Voor de herontwikkeling van het perceel wordt het nieuwe bestemmingsplan ‘Kerckeboschlaan 29 e.v.” voorbereid.

In de eerdere planvorming werd voor deze locatie uitgegaan van de bouw van maximaal 16 woningen. In mei 2019 konden omwonenden en andere belangstellingen op het voorontwerp reageren. Veel omwonenden dat ook gedaan hebben. Mede naar aanleiding van deze inspraak is het plan teruggebracht tot maximaal 12 woningen. Ook is extra aandacht besteed aan de groene afscherming van de toekomstige woningen, zodat de privacy over en weer zo veel mogelijk gewaarborgd wordt. Hier vindt u de volledige Nota van inspraak (pdf 1,9 MB).

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Graaf Lodewijklaan 15/Kerckeboschlaan 29 in Zeist. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen vanaf 14 november 2019. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken (rechterkolom tabblad documenten) online raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Alle (eventuele) zienswijzen worden gebundeld en van een reactie voorzien. Daarbij wordt ook aangegeven of en hoe het plan wordt aangepast aan deze zienswijzen. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad, die beslist over de vaststelling van het plan. Voordat de raad daarover beslist, laat de raad zich informeren tijdens een openbare vergadering waar zij, die een zienswijze hebben ingediend mogen inspreken. Wanneer de datum van deze vergadering bekend is, volgt hierover meer informatie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.