Kerckeboschlaan 29 e.v.

Aan de Kerckeboschlaan nummer 29 stond tot voor kort het kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap, dat mede in gebruik was als Wijk Informatie Centrum. (Vroeger had ditzelfde perceel het adres Graaf Lodewijklaan 15.) Voor de herontwikkeling van het perceel is het bestemmingsplan ‘Kerckeboschlaan 29 e.v.” voorbereid.

Inspraak voorjaar 2019

In de eerdere planvorming werd voor deze locatie uitgegaan van de bouw van maximaal 16 woningen. In mei 2019 hebben belanghebbenden inspraak gehad op het plan en mede naar aanleiding daarvan is het plan teruggebracht tot maximaal 12 woningen.

In het ontwerpbestemmingsplan werd, vanwege de inspraak, ook extra aandacht besteed aan de groene afscherming van de toekomstige woningen. Zo wordt de privacy over en weer zo veel mogelijk gewaarborgd.

Zienswijzen winter 2020

Het ontwerpbestemmingsplan heeft de laatste 6 weken van 2019 ter inzage gelegen. Tijdens die periode zijn 5 zienswijzen ingediend, waarvan 1 namens een grote groep omwonenden.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het plan wederom op verschillende punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is de aanpassing van de Verbeelding (plankaart) waardoor een appartementengebouw met gestapelde woningen alleen nog toegestaan is op de hoek (aan de noordzijde van het perceel). In het ontwerpbestemmingsplan was dit nog in het hele bouwvlak toegestaan.

Daarnaast is de maximale bouwhoogte aan de zijde van Kerckeboschlaan 25 teruggebracht. Lees de volledige Nota van Zienswijzen (Pdf, 1,2 MB) met daarin de hele lijst van aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan.

Procedure

Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Zeist het aan de zienswijzen aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. Het besluit kunt u via onderstaande link inzien. Zoals de wet voorschrijft, heeft de provincie tijdens de zomer de tijd om te reageren op de wijzigingen. Na de zomervakantie zal het vastgestelde plan ter inzage liggen en dan zouden (met name) de mensen, die een zienswijze hebben ingediend, beroep aan kunnen tekenen tegen dit besluit. De exacte datum wordt in De Nieuwsbode en op deze site bekend gemaakt. Personen, die een zienswijze indienden, krijgen hier een brief over met de relevante informatie.

Meer informatie

U kunt een interactieve versie van het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.