Kerckeboschlaan 29 e.v.

Aan de Kerckeboschlaan nummer 29 stond het kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap, dat mede in gebruik was als Wijk Informatie Centrum. (Vroeger had ditzelfde perceel het adres Graaf Lodewijklaan 15.) Voor de herontwikkeling van het perceel is het bestemmingsplan ‘Kerckeboschlaan 29 e.v.” voorbereid.

De procedure tot nu toe

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch heeft in 2019 de eerste plannen voorgelegd aan belanghebbenden, die hun inspraak op de plannen konden geven. Op basis van die inspraak is het maximum aantal te bouwen woningen verlaagd van 16 naar 12. Ook is extra aandacht besteed aan de groene afscherming van de toekomstige woningen om zo de privacy over en weer zo veel mogelijk te borgen.

Deze aanpassingen zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, dat de laatste 6 weken van 2019 ter inzage heeft gelegen. Tijdens die periode zijn 5 zienswijzen ingediend, waarvan 1 namens een grote groep omwonenden. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de Nota van Zienswijzen. Bij de behandeling van het plan door de gemeenteraad hebben omwonenden hun mening toegelicht. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Zeist het plan, inclusief de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, op 16 juni 2020 vastgesteld.

Het besluit kunt u via onderstaande link inzien. Zoals de wet voorschrijft, heeft de provincie tijdens de zomer de tijd gehad om te reageren op de wijzigingen in het plan. Nu de zomervakantie is afgelopen, ligt het vastgestelde plan ter inzage voor de beroepstermijn.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 10 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (alleen op afspraak te bezoeken vanwege onze maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus).

Alle informatie kunt u ook vinden via de links onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl(tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Beroep

Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Crisis- en Herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Geef daarom, indien u beroep zou aantekenen, in het beroepschrift aan welke beroepsgronden u aanvoert. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift ook, dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het pas in werking nadat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.