Kometenlaan 118

De verleende omgevingsvergunning betreft de nieuwbouw van 18 appartementen aan de Kometenlaan 118 in Huis ter Heide.

Tegen de omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. De ingebrachte zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om af te zien van medewerking aan dit bouwplan.

Ter inzage

De documenten liggen vanaf 25 maart 2020 voor 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Beroep

Een belanghebbende met bezwaren tegen dit bouwplan kan beroep aantekenen. Daartoe moet binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u beroep aantekent, moet u in het beroepschrift in ieder geval het volgende vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep aantekent en zo mogelijk een kopie van de beslissing;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • indien het beroepschrift niet in het Nederlands is opgesteld, dient u voor een goede Nederlandse vertaling te zorgen.

Ook moet u het beroepschrift ondertekenen. Aan het indienen van een beroepschrift zijn wel kosten verbonden.

Overige rapportages

Bij het genomen besluit horen meerdere technische rapportages zoals bijvoorbeeld de energieprestatie, de milieuprestatie of het sonderingsrapport. Wilt u deze rapportages ontvangen? Stuur hiervoor een e-mail naar zeist@zeist.nl ter attentie van 'omgevingsloket'.