Kroostweg-Noord

De gemeenteraad van Zeist heeft op 12 december 2017 het bestemmingsplan “Kroostweg-Noord” gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 5 grondgebonden woningen mogelijk.

Plangebied

Het plangebied ligt in het noordwesten van de kern Zeist en wordt ontsloten via de Kroostweg-Noord. Direct ten oosten van het plangebied ligt de Kromme-Rijnlaan. Aan de overige zijden van het plangebied is al woonbebouwing aanwezig.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken heeft vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist. 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is door een tweetal appellanten (procespartijen) beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Deze beroepen zijn momenteel in behandeling bij de Afdeling. De zittingsdatum waarop de beroepen worden behandeld is op dit moment nog niet bekend.

Ruimtelijkeplannen.nl

Kroostweg-Noord