Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 is het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft besloten de kantoren hier definitief te verlaten. Projectontwikkelaar BPD wil op het terrein Laan van Eikenstein 9 een woongebied met maximaal 110 woningen realiseren. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het nieuwe woongebied krijgt een invulling met maximaal 110 woningen. Voor het woningbouwprogramma is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Woonvisie. Op 2 onderdelen is in de plannen een uitzondering op de Woonvisie naar voren gekomen, namelijk:

  1. voor het realiseren van sociale huurwoningen;
  2. voor de woningen in het middensegment.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met deze uitzonderingen, zodat de plannen vervolgens verder uitgewerkt kunnen worden.

Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord

Het terrein Laan van Eikenstein 9 valt binnen het gebied van de ‘Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord’. Die visie is de basis voor ontwikkelingen in het gehele gebied en is in samenspraak met belanghebbenden (waaronder omwonenden) opgesteld. In de visie wordt ‘Wonen’ als één van de mogelijke vervolgfuncties voor het terrein van Laan van Eikenstein 9 genoemd. De plannen van BPD passen dan ook binnen de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie stelt verder dat de woningbouw rond een zogenaamde ‘eng’ gerealiseerd moet worden. Een 'eng' is een hoger gelegen gemeenschappelijke weidegrond. Vroeger was er op deze locatie ook een eng. In het bestemmingsplan wordt hiermee rekening gehouden door een groenbestemming in het midden van het plangebied.

Bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Laan van Eikenstein 9’ heeft in 2018 digitaal ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Mede naar aanleiding van de verschillende inspraakreacties zijn de plannen vervolgens verder uitgewerkt en aangepast.

Ontwerpbestemmingsplan

De volgende stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Omwonenden en belanghebbenden zullen daar ook weer bij betrokken worden. Het ontwerpbestemmingsplan zal in 2019 ter inzage worden gelegd. De precieze planning daarvan is nog niet bekend, omdat eerst de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een afwijking van de Woonvisie.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op het landelijke overheidsportaal voor ruimtelijke plannen vindt u meer informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

ruimtelijke plannen.nl

TIP gebruik als zoekterm: Laan van Eikenstein 9, Zeist

Beeldkwaliteitsplan

In de gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord is de verplichting opgenomen dat voor elke grote ontwikkellocatie een beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is door BPD in overleg met ons opgesteld en zal samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voordat dat gebeurt wordt eerst aan de gemeenteraad gevraagd om het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vrij te geven voor inspraak.

Besluit door gemeenteraad

De behandeling van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad, inclusief de uitzonderingen op de Woonvisie, vindt plaats op de volgende data:

  • 17 oktober: Ronde Tafel, tijdens Ronde Tafel besluit over vervolg raadsproces
  • 7 november: debat
  • 10 december: besluit door de gemeenteraad

Reageren

Na de raadsbehandeling zullen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. Op dat moment zal ook worden aangegeven hoe deze procedure verloopt, waar u stukken kunt inzien en op welke wijze u dan uw zienswijze op de plannen kunt indienen.

Definitieve vaststelling en uitvoering plannen

Na afloop van de zienswijze termijn worden de zienswijzen van een reactie voorzien. Daarna worden de definitieve plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting zal dat in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.

De verdere planuitwerking en realisatie zal vervolgens door BPD opgepakt worden. Over het vertrek van Rabobank Nederland en de sloop van de gebouwen is geen nadere informatie beschikbaar.