Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 is het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft besloten de kantoren hier definitief te verlaten. Projectontwikkelaar BPD wil op het terrein Laan van Eikenstein 9 een woongebied met maximaal 110 woningen realiseren.

Hiervoor is een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 december gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Het nieuwe woongebied krijgt een invulling met maximaal 110 woningen. Voor het woningbouwprogramma is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Woonvisie. Op 2 onderdelen is in de plannen een uitzondering op de Woonvisie naar voren gekomen, namelijk:

  1. voor het realiseren van sociale huurwoningen;
  2. voor de woningen in het middensegment.

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 ingestemd met deze uitzonderingen op de Woonvisie. Hier vindt u het raadsbesluit.

Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord

Het terrein Laan van Eikenstein 9 valt binnen het gebied van de ‘Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord’. Die visie is de basis voor ontwikkelingen in het gehele gebied en is in samenspraak met belanghebbenden (waaronder omwonenden) opgesteld. In de visie wordt ‘Wonen’ als één van de mogelijke vervolgfuncties voor het terrein van Laan van Eikenstein 9 genoemd. De plannen van BPD passen dan ook binnen de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie stelt verder dat de woningbouw rond een zogenaamde ‘eng’ gerealiseerd moet worden. Een 'eng' is een hoger gelegen gemeenschappelijke weidegrond. Vroeger was er op deze locatie ook een eng. In het bestemmingsplan wordt hiermee rekening gehouden door een groenbestemming in het midden van het plangebied.

Voorontwerp Bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Laan van Eikenstein 9’ heeft in 2018 digitaal ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Mede naar aanleiding van de verschillende inspraakreacties zijn de plannen vervolgens verder uitgewerkt en aangepast in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Laan van Eikenstein 9” heeft vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken (rechterkolom tabblad documenten) online raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord is de verplichting opgenomen dat voor elke grote ontwikkellocatie een beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is door BPD in overleg met ons opgesteld en ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Definitieve vaststelling en uitvoering plannen

  1. Na afloop van de zienswijze termijn worden de zienswijzen van een reactie voorzien. Voordat de gemeenteraad beslist, worden de zienswijze indieners uitgenodigd om hun visie tijdens de openbare vergadering aan de raad toe te lichten.
  2. Daarna worden de definitieve plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting zal dat in het eerste of tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden. Wanneer de exacte datum bekend is, wordt dit vermeld op deze pagina.
  3. Uiteindelijk zal de gemeenteraad met het Bestemmingsplan, de nota van zienswijzen en het Beeldkwaliteitsplan moeten instemmen, voordat BPD de nieuwbouw van woningen kan realiseren. De raadsbehandeling van de plannen zal naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Planuitwerking

De verdere planuitwerking en realisatie zal vervolgens door BPD opgepakt worden. Over het vertrek van Rabobank Nederland en de sloop van de gebouwen is nog geen nadere informatie beschikbaar.