Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 was het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft de kantoren verlaten en heeft opdracht gegeven voor de sloop van de panden. De sloop is begonnen en na de sloop wordt het terrein verkocht aan Projectontwikkelaar BPD. De nieuwe eigenaar wil hier een woongebied met maximaal 110 woningen realiseren.

Daarvoor heeft BPD een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Na de zomervakantie beslist de gemeenteraad over de vaststelling van deze plannen.

Het nieuwe woongebied krijgt een invulling met maximaal 110 woningen. Voor het woningbouwprogramma is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Woonvisie. Op 2 onderdelen wijken de plannen af van de Woonvisie:

  1. voor het realiseren van sociale huurwoningen;
  2. voor de woningen in het middensegment.

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 ingestemd met deze uitzonderingen op de Woonvisie. Hier vindt u het raadsbesluit.

Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord

Het terrein Laan van Eikenstein 9 valt binnen het gebied van de ‘Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord’. Die visie is de basis voor ontwikkelingen in het gehele gebied en is in samenspraak met belanghebbenden (waaronder omwonenden) opgesteld. In de visie wordt ‘Wonen’ als één van de mogelijke vervolgfuncties voor het terrein van Laan van Eikenstein 9 genoemd. De plannen van BPD passen dan ook binnen de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie stelt verder dat de woningbouw rond een zogenoemde  ‘eng’ gerealiseerd moet worden. Een 'eng' was vroeger de naam voor een hoger gelegen gemeenschappelijke weidegrond. Deze locatie is ook als een eng in gebruik geweest. In het bestemmingsplan wordt hiermee rekening gehouden doordat het midden van het plangebied als 'Groen' bestemd wordt.

Voorontwerp Bestemmingsplan

De procedure voor een bestemmingsplan start met een voorontwerp. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Laan van Eikenstein 9’ heeft in 2018 digitaal ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Mede naar aanleiding van de verschillende inspraakreacties zijn de plannen vervolgens verder uitgewerkt en aangepast in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan “Laan van Eikenstein 9” heeft vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft in de Nota van Zienswijzen (Pdf, 41 kB) hierop gereageerd.

Vaststelling

Nu het plan ter inzage heeft gelegen, is het klaar om voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad beslist over de vaststelling van het plan en daarvoor vergadert de raad over het plan.

  1. Eerst verzamelt de raad tijdens De Ronde Tafel informatie over het plan.
  2. Daarna neemt de raad tijdens een raadsvergadering een besluit.

De Ronde Tafel was op 3 september en tijdens de raadsvergadering van 15 september neemt de raad het besluit.

Lees meer over de raadsbehandeling en inspraakmogelijkheid.

Dit is het bestemmingsplan zoals het aan de raad wordt voorgelegd:

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken lag van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage. De volgende documenten zijn van belang:

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoonnummer 088 022 50 00

In de gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord is de verplichting opgenomen dat voor elke grote ontwikkellocatie een beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is door BPD in overleg met ons opgesteld en lag samen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Ook hier zijn enkele reacties op gekomen, waarop gereageerd wordt in de nota van zienswijzen.

Het plan is nu klaar voor besluitvorming door de raad.

  1. Allereerst, tijdens De Ronde Tafel, mochten belanghebbenden de raad informeren over hun visie op het plan. Deze vergadering was op 3 september.
  2. Daarna zal de gemeenteraad in haar vergadering van 15 september beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Degene, die een zienswijze hebben ingediend, krijgen hiervan wederom persoonlijk bericht.
  3. Wanneer de gemeenteraad het Bestemmingsplan, de nota van zienswijzen en het Beeldkwaliteitsplan vast heeft gesteld, kan het plan in werking treden. Daarna kan BPD de vergunning voor de nieuwbouw van de woningen aanvragen. Naar verwachting zal pas volgend jaar gestart worden met de bouw.

Alle informatie over de Ronde Tafel en alle bij het voorstel behorende stukken staan op de pagina van de gemeenteraad.

In opdracht van de eigenaar is aannemer Dusseldorp op 18 mei gestart met de sloopwerkzaamheden en asbestsanering. De verwachting is dat sloop en de afvoer van de materialen tot eind 2020 duren. Helaas is het onvermijdelijk dat omwonenden enige hinder zullen ondervinden bij dergelijke omvangrijke sloopwerkzaamheden. De gemeente houdt toezicht op de sloop om te zien of dit veilig gebeurt en de hinder tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor zijn ook van tevoren opnames gemaakt van de meest nabij gelegen woningen. De buurt is per brief over de werkzaamheden geïnformeerd door aannemer Dusseldorp. Voor vragen en klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u terecht bij Roy Oosterholt (Dusseldorp) via het telefoonnummer 06 224 000 90 of per e-mail via r.oosterholt@dusseldorp.nu

Voor vragen over procedures en besluitvorming over de plannen kunt u terecht u mailen naar zeist@zeist.nl of bellen met 14030.