Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 was het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft de kantoren verlaten en heeft opdracht gegeven voor de sloop van de panden. Na de sloop zal het terrein worden verkocht aan Projectontwikkelaar BPD. De nieuwe eigenaar wil hier een woongebied met maximaal 110 woningen realiseren.

Daarvoor is een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Naar aanleiding van het uitgevoerde geluidsonderzoek is ook een verzoek tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder ingediend. Het ontwerpbesluit (414 kB) daarvoor ligt vanaf 7 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Het nieuwe woongebied krijgt een invulling met maximaal 110 woningen. Voor het woningbouwprogramma is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Woonvisie. Op 2 onderdelen is in de plannen een uitzondering op de Woonvisie naar voren gekomen, namelijk:

  1. voor het realiseren van sociale huurwoningen;
  2. voor de woningen in het middensegment.

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 ingestemd met deze uitzonderingen op de Woonvisie. Hier vindt u het raadsbesluit.

Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord

Het terrein Laan van Eikenstein 9 valt binnen het gebied van de ‘Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord’. Die visie is de basis voor ontwikkelingen in het gehele gebied en is in samenspraak met belanghebbenden (waaronder omwonenden) opgesteld. In de visie wordt ‘Wonen’ als één van de mogelijke vervolgfuncties voor het terrein van Laan van Eikenstein 9 genoemd. De plannen van BPD passen dan ook binnen de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie stelt verder dat de woningbouw rond een zogenoemde  ‘eng’ gerealiseerd moet worden. Een 'eng' is een hoger gelegen gemeenschappelijke weidegrond. Vroeger was er op deze locatie ook een eng. In het bestemmingsplan wordt hiermee rekening gehouden door een groenbestemming in het midden van het plangebied.

Voorontwerp Bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Laan van Eikenstein 9’ heeft in 2018 digitaal ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Mede naar aanleiding van de verschillende inspraakreacties zijn de plannen vervolgens verder uitgewerkt en aangepast in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan “Laan van Eikenstein 9” heeft vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De gemeenteraad zal deze betrekken bij haar besluitvorming over dit plan.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende deze zes weken zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z-2018-55737.

Inzage van de stukken

Via onderstaande links kunt u alle relevante documenten inzien. Ook kunnen zij, die op geen enkele manier deze website kunnen raadplegen, de stukken inzien bij de gemeente Zeist, Publiekshal aan Het Rond 1 in Zeist. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het gemeentehuis beperkt geopend. Om de stukken in het gemeentehuis in te kunnen zien, moet u een afspraak te maken. Bel hiervoor met het algemene, verkorte nummer: 14 030.

Het ontwerpbesluit

De volgende documenten zijn van belang:

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

In de gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord is de verplichting opgenomen dat voor elke grote ontwikkellocatie een beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is door BPD in overleg met ons opgesteld en lag samen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Ook hier zijn enkele reacties op gekomen.

Definitieve vaststelling en uitvoering plannen

  1. Na afloop van de zienswijze termijn zijn de zienswijzen van een ambtelijke reactie voorzien. Voordat de gemeenteraad over het plan beslist, worden de indieners van een zienswijze uitgenodigd om hun visie tijdens de openbare vergadering aan de raad toe te lichten. Die vergadering zal waarschijnlijk nog voor de zomer plaats vinden en digitaal georganiseerd worden.
  2. Daarna zal de gemeenteraad beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dat net voor of net na de zomer van 2020 plaatsvinden. Wanneer de exacte datum bekend is, wordt dit vermeld op deze pagina (en ook op de pagina van de gemeenteraad).
  3. Uiteindelijk zal de gemeenteraad met het Bestemmingsplan, de nota van zienswijzen en het Beeldkwaliteitsplan moeten instemmen, voordat BPD de vergunning voor de nieuwbouw van de woningen kan aanvragen. Naar verwachting zal pas volgend jaar gestart worden met de bouw

In opdracht van de eigenaar start aannemer Dusseldorp op 18 mei met de sloopwerkzaamheden en asbestsanering. De verwachting is dat sloop en de afvoer van de materialen voor eind 2020 zijn uitgevoerd. Helaas is het onvermijdelijk dat omwonenden enige hinder zullen ondervinden bij dergelijke omvangrijke sloopwerkzaamheden. De gemeente houdt toezicht op de sloop om te zien of dit veilig gebeurt en de hinder tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor worden ook van tevoren opnames gemaakt van de meest nabij gelegen woningen. De buurt is per brief over de werkzaamheden geïnformeerd door aannemer Dusseldorp. Voor vragen en klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u terecht bij Roy Oosterholt (Dusseldorp) via het telefoonnummer 06 – 224 000 90 of r.oosterholt@dusseldorp.nu

Voor vragen over procedures en besluitvorming over de plannen kunt u terecht u mailen naar zeist@zeist.nl of bellen met 14030.