Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 is het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft besloten de kantoren hier definitief te verlaten. Projectontwikkelaar BPD heeft het plan om op het terrein Laan van Eikenstein 9 een woongebied met maximaal 115 woningen te realiseren. Hiervoor is het nodig een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord

Het terrein Laan van Eikenstein 9 valt binnen het plangebied van de ‘Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord’. Die visie is de basis voor ontwikkelingen in het gehele gebied en is in samenspraak met belanghebbenden (waaronder bewoners) opgesteld. In de visie wordt ‘Wonen’ als één van de mogelijke vervolgfuncties voor het terrein van Laan van Eikenstein 9 genoemd. De plannen van BPD passen dan ook binnen de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie stelt verder dat de woningbouw rond een zogenaamde ‘eng’ gerealiseerd moet worden. Dit omdat op deze locatie vroeger ook een eng (hoger gelegen gemeenschappelijke weidegrond) was gelegen. In het bestemmingsplan wordt hiermee rekening gehouden door een groenbestemming in het midden van het plangebied.

Ter inzage

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Laan van Eikenstein 9’ heeft van 26 april tot en met 6 juni 2018 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1.

Vervolg

Inspraakreacties

De gemeente bekijkt of de ontvangen inspraakreacties aanleiding geven om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Alle reacties worden in een inspraaknota verwerkt. Per reactie maken wij een samenvatting en vermelden we het gemeentelijk standpunt. Ook geven wij aan of uw inspraakreactie leidt tot aanpassing(en) van het bestemmingsplan en zo ja, welke. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt antwoord per brief en ontvangt daarbij ook de inspraaknota. Naar aanleiding van de inspraakreacties laat BPD nog nader onderzoek uitvoeren, dit onderzoek is nog niet afgerond.

Ontwerpbestemmingsplan

De volgende stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Projectontwikkelaar BPD werkt de plannen voor woningbouw aan de Laan van Eikenstein 9 verder uit, in overleg met de gemeente. Omwonenden en belanghebbenden zullen daar ook weer bij betrokken worden. De uitgewerkte plannen worden vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Ook de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan, die aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te passen, nemen wij mee in de planuitwerking. Het ontwerpbestemmingsplan zal in 2019 ter inzage worden gelegd, de precieze planning daarvan is nog niet bekend. We verwachten dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan in 2019 zal vaststellen.

Ruimtelijkeplannen.nl

Laan van Eikenstein 9