Leendert Edelmanlaan

De verleende omgevingsvergunning betreft de nieuwbouw van 24 appartementen aan de Leendert Edelmanlaan 4 t/m 50 te Zeist. De ingebrachte zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het bouwplan aan te passen.

Ter inzage

De documenten liggen vanaf 19 december 2019 gedurende 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist en zijn hieronder in te zien (bijlagen).

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbende beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Vermeld in het beroepschrift in ieder geval het volgende:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep aantekent en zo mogelijk een kopie van de beslissing;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • indien het beroepschrift niet in het Nederlands is opgesteld, dient u voor een goede Nederlandse vertaling te zorgen.

Tevens moet u het beroepschrift ondertekenen. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.