Nepveulaan 6B

De ontwerp-omgevingsvergunning betreft het legaliseren en uitbreiden van een bedrijfswoning, bekend als Nepveulaan 6 B (dossier OV20180181).

Het betreffende perceel heeft in zijn geheel de bestemming "Bedrijf, categorie l". In de planregels van het bestemmingsplan is opgenomen dat er op deze gronden alleen gebouwen zijn toegestaan die niet voor bewoning bestemd zijn. Ter plaatse van de planlocatie ontbreekt de aanduiding 'bedrijfswoning'. Ook biedt het bestemmingsplan geen afwijkings- of wijzigingsmogelijkheden om het oprichten van een bedrijfswoning alsnog toe te staan.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 25 oktober 2018 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, het Rond 1 te Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar maken. Dit kan op 3 manieren:

  • Digitaal, u heeft hiervoor uw DigiD nodig
  • Schriftelijk, richt uw zienswijze aan de gemeenteraad, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist
  • Mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030