Paltzerweg 203A

Op 9 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan “Paltzerweg 203a” vastgesteld. Het plangebied betreft een perceel op de hoek van de Paltzerweg en de Tolhuislaan te Den Dolder, direct naast de bestaande woning Paltzerweg 203.

Het plan voorziet in de bouw van een nieuwe vrijstaande woning, die omgeven zal worden door brede groenstroken langs de Tolhuislaan en de Paltzerweg. De positionering en de maximale afmetingen van de woning sluiten aan bij de omgeving en het perceel zal worden ontsloten vanaf de Tolhuislaan. Ook moet de nieuwe woning voldoen aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

De voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft een vergelijkbaar plan op 6 november 2012 vastgesteld, maar dat besluit is door de Raad van State vernietigd. In de directe omgeving speelden toen nog andere ontwikkelingen en dat plan hield toen onvoldoende rekening met alle mogelijke varianten, die nog open stonden. Nu de spoortunnel en naastgelegen woningen zijn gerealiseerd, biedt dit meer duidelijkheid, zodat het vernieuwde plan Paltzerweg 203a zonder twijfel hierover kon worden vastgesteld.

Het plan heeft vanaf donderdag 24 augustus 2017 ter inzage gelegen, waarop 4 zienswijzen zijn ingediend. Dat zijn er veel minder dan in 2012. De manier waarop deze zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming staat beschreven in de Nota van Zienswijzen. Vanwege de nauwe relatie met het eerdere plan zijn zowel het raadsbesluit uit 2012 als de uitspraak van de Raad van State uit 2013 als bijlagen aan de Nota van zienswijzen toegevoegd. Zie bijlagen hieronder.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 8 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Beroep

Gedurende genoemde termijn van 6 weken kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ruimtelijkeplannen.nl

Paltzerweg 203A