Parkeernormen Zeist

Het paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Zeist’ is op 11 september vastgesteld door de gemeenteraad. Het paraplubestemmingsplan is een overkoepelend plan dat voorziet in een aanvullende regel in alle bestemmingsplannen in Zeist, die verwijst naar de gemeentelijke parkeernormen.

Aanleiding hiervoor is een wetswijziging. In die wetswijziging is bepaald dat in alle bestemmingsplannen regels moeten hebben over parkeernormen. Er is geen sprake van wijziging van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 27 september tot en met donderdag 8 november digitaal ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Het Rond 1 in Zeist.

Beroep

Gedurende de beroepstermijn kunt u beroep instellen bij:

  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
  • Postbus 20019,
  • 2500 EA  Den Haag.

Voor het indienen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voorwaarden instellen beroep:

  1. u heeft tijdig een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad;
  2. u bent belanghebbende en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om (tijdig) een zienswijze naar voren te brengen.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 9 november, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie 'Beroep'). In de situatie van een voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ruimtelijkeplannen.nl

Parkeernormen Zeist