Socrateslaan (Verlengde Slotlaan 77)

Met het bestemmingsplan ‘Socrateslaan’ willen de eigenaren van het perceel Verlengde Slotlaan 77 de bouw van 1 nieuwe woning op het achterste gedeelte van hun perceel mogelijk maken. Bij deze ontwikkeling streven zij naar in stand houding van het groene karakter van de wijk en van de aangrenzende lanen. De nieuwe woning wordt ontsloten via de Socrateslaan, vandaar de naam van het bestemmingsplan.

Op 10 april 2018 besloot het college van de gemeente Zeist tot het starten van de officiële procedure voor dit plan. Bij het daarna gevoerde vooroverleg bleken de andere betrokken overheden geen overwegende bezwaren te hebben, zodat het plan nu ter inzage kan worden gelegd om iedereen de kans te bieden hun zienswijzen op het plan naar voren te brengen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Socrateslaan”  heeft vanaf donderdag 14 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Reacties op verslag draagvlakbijeenkomst

Op 13 juni 2017 organiseerden de initiatiefnemers een draagvlakbijeenkomst om hun plannen met de daarbij aanwezige omwonenden te bespreken. Een verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 4 bij de Toelichting in het plan opgenomen (zie de bijlagen hieronder). Zowel buren met zicht op het plangebied als de Vereniging Lyceumkwartier Zeist hebben een reactie gegeven op dit verslag en de Gemeente Zeist gevraagd om deze reacties bij de ter inzage legging ook ter beschikking te stellen. Initiatiefnemers van het plan en de Gemeente Zeist hebben hiermee ingestemd, zodat u in onderstaande lijst met bijlagen ook deze 2 reacties aantreft.

Vaststelling

Nadat de gemeente alle zienswijzen heeft ontvangen, worden deze betrokken bij het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan. Waar wenselijk zal voorgesteld worden het ontwerpbestemmingsplan aan te passen aan de zienswijzen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de vaststelling van het plan. Naar verwachting zal dit in maart 2019 gebeuren. Het is gebruikelijk, dat de gemeenteraad die personen, die een zienswijze hebben ingediend, uitnodigt voor de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad.

Meer informatie over de behandeling van het plan in de gemeenteraad zal tijdig op deze website worden geplaatst.

Ruimtelijkeplannen.nl

Socrateslaan