Socrateslaan (Verlengde Slotlaan 77)

De gemeenteraad van Zeist heeft op 11 juni 2019 besloten het bestemmingsplan “Socrateslaan” niet vast te stellen. Het voorstel betrof het planologisch mogelijk maken van een extra woning aan de Socrateslaan, nabij de hoek met de Verlengde Slotlaan. De raad heeft geweigerd het plan vast te stellen, omdat het aanwezige groen hierdoor onevenredig zou worden aangetast.

Ter inzage

Het raadsbesluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan “Socrateslaan” ligt vanaf 4 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist en is ook in te zien onder het kopje "behandeling door de gemeenteraad".

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan “Socrateslaan” heeft tot gevolg dat het “Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist” met daarin de verwijzing naar het bestemmingsplan “Zeist Centrum e.o.” op deze locatie van kracht blijven.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens genoemde termijn beroep instellen bij:

  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Postbus 20019
  • 2500 EA
  • Den Haag

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Behandeling door de gemeenteraad

Ruimtelijkeplannen.nl

Socrateslaan