Socrateslaan (Verlengde Slotlaan 77)

Met het bestemmingsplan ‘Socrateslaan’ willen de eigenaren van het perceel Verlengde Slotlaan 77 de bouw van 1 nieuwe woning op het achterste gedeelte van hun perceel mogelijk maken. Bij deze ontwikkeling streven zij naar in stand houding van het groene karakter van de wijk en van de aangrenzende lanen. De nieuwe woning wordt ontsloten via de Socrateslaan, vandaar de naam van het bestemmingsplan.

Op 10 april 2018 besloot het college van de gemeente Zeist tot het starten van de officiële procedure voor dit plan. Het ontwerpplan heeft vanaf donderdag 14 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn bijna 60 zienswijzen ingediend, zowel door voorstanders van het plan als door tegenstanders. Alle zienswijzen zijn samengevat en van commentaar voorzien in onderstaande Nota van Zienswijzen. Nu is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Behandeling door de gemeenteraad

Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling in de raad wordt behandeld, wordt het raadsvoorstel besproken in de Ronde Tafel. In deze vergadering laten raadsleden zich informeren over het raadsvoorstel door de wethouder, betrokken ambtenaren en geïnteresseerde belanghebbenden. De Ronde Tafel vindt plaats op 16 april 2019 om 20:00 uur in het gemeentehuis aan Het Rond 1 te Zeist.
Indien u tijdens de Ronde Tafel wilt meespreken over het raadsvoorstel dan kunt u zich aanmelden bij de griffie van de raad via raadsgriffie@zeist.nl of telefonisch via 14 030. Dit kan tot uiterlijk de dag voor de Ronde Tafel. Wij raden u aan om uw standpunt kort op papier te zetten. Indien u uw bijdrage al af heeft, verzoeken wij deze aan de griffie te mailen. Uw bijdrage wordt dan voorafgaand aan de Ronde Tafel verspreid onder de raadsleden.

Na de Ronde Tafel zal het voorstel worden behandeld in Het Debat. Deze fase is gericht op de uitwisseling van politieke opvattingen en meningen door en tussen de raadsleden van de politieke partijen onderling én met het college. Het Debat over dit raadsvoorstel vindt plaats op 9 of op 23 mei. De exacte datum wordt aan het eind van de Ronde Tafel bekend gemaakt. Tijdens Het Debat bent u van harte welkom, maar u kunt voor die vergadering geen spreektijd aanvragen.

Daarna volgt besluitvorming in de raadsvergadering van dinsdag 11 juni 2019.

Ruimtelijkeplannen.nl

Socrateslaan