Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Tiendweg 6 (wijzigen rijksmonument)

Burgemeester en wethouders van Zeist maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument op het perceel Tiendweg 6 in Zeist.

De ontwerpvergunning voorziet in:

  • het verbouwen en restaureren van het rijksmonumentale hoofdhuis,
  • het aanpassen en herstellen van het rijksmonumentale landgoed en
  • het bouwen van een nieuw koetshuis ter plaatse van het te slopen oude koetshuis.

In het landgoed en het koetshuis zullen onzelfstandige zorgwoningen worden gerealiseerd.

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken hebben van 10 januari 2019 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.