Toeristisch Opstap Punt Zeisterbos

Burgemeester en wethouders van Zeist maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het herinrichten van ’t Jagershuys ten behoeve van het Toeristisch Opstap Punt (TOP) Zeisterbos (dossier OV20170835). Tegen het ontwerp besluit omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend en de omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Het besluit voorziet in de herinrichting van ’t Jagershuys ten behoeve van het Toeristisch Opstap Punt (TOP) Zeisterbos.

Plangebied

Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom en rond het perceel Jagersingel 15 in Zeist.

Ter inzage

De documenten liggen vanaf 22 november 2018 voor 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Beroep

Gelet op de voorbereiding van het besluit met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende na het nemen van de omgevingsvergunning beroep aantekenen. Daartoe moet binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer u beroep aantekent, dient u in het beroepschrift in ieder geval het volgende te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep aantekent en zo mogelijk een kopie van de beslissing;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • indien het beroepschrift niet in het Nederlands is opgesteld, dient u voor een goede Nederlandse vertaling te zorgen.

Tevens moet u het beroepschrift ondertekenen. Aan het indienen van een beroepschrift zijn wel kosten verbonden.

Ruimtelijkeplannen.nl

TOP Zeisterbos