Uitleg bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, welke activiteiten mogen plaatsvinden en groen. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Lopende procedures

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen worden openbaar bekendgemaakt. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren. De stukken liggen ter inzage en zijn ook digitaal beschikbaar via de website ruimtelijkeplannen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen die onherroepelijk gelden kunt u bekijken op de website ruimtelijkeplannen.

  • in de regels staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming
  • de verbeelding is een kaart van het plan
  • in de toelichting worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente zet haar idee├źn op papier en peilt de mening van de burgers en belanghebbenden. Inspraak is mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

U kunt het plan inzien en uw mening geven, dit heet een zienswijze.

Bestemmingsplan vastgesteld

Wie een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een bestemmingsplan moet iedere 10 jaar geactualiseerd worden.

Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan dient u een verzoek in om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt deze afwijking tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning via het omgevingsloket online. Neem hiervoor eerst contact op met het team vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Voor gebruik of bebouwing van een stuk grond binnen een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in het bestemmingsplan. Alleen voor die plek en binnen de gestelde voorwaarden is het College bevoegd om een wijzigingsplan vast te stellen. Neem hiervoor eerst contact op met het team vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 030.

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.