Groene leges

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een (omgevings)vergunning aanvraagt. De gemeenteraad heeft op 12 december 2017 besloten om met de leges een schone en gezonde leefomgeving te stimuleren.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door te streven naar een klimaatneutraal Zeist in 2030. Daarom vraagt de gemeente extra inspanningen van bouwondernemingen en particulieren die willen bouwen. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges.

De gemeente heeft de volgende bouwactiviteiten geselecteerd, die voor de korting in aanmerking komen:

 1. het plaatsen van zonnepanelen op monumenten,
 2. overige investeringen in monumenten ter beperking van het energieverbruik,
 3. het oprichten van zelfstandige zonnepanelen (dus anders dan op een dak),
 4. het isoleren van bestaande bouw door dak- en/of muurisolatie aan te brengen aan de buitenkant van het pand,
 5. nieuwbouw, die past binnen het bestemmingsplan en
 6. nieuwbouw van nul-op-de-meter woningen, wanneer dit niet past in het bestemmingsplan.

Toelichting op de categorieën

 1. Voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak heeft u meestal geen vergunning nodig (of u een vergunning nodig heeft of niet checkt u eenvoudig met de vergunningcheck op het Omgevingsloket online). Dit geldt echter niet voor gebouwen die zelf zijn aangewezen als monument of die liggen in een gebied dat monumentaal beschermd wordt. De zonnepanelen moeten dan passen bij de monumentale waarde van het pand. Op de leges voor het plaatsen van deze zonnepanelen geldt een korting van 50%. Dit staat in artikel 2.5.6.1 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel.
 2. Het isoleren van monumenten kan een lastige en dure zaak zijn. Sommige technieken zouden de monumentale waarden te veel aantasten en kunnen dus niet toegepast worden. Wanneer het toch lukt om de Gpr-score van het gebouw met tenminste 1,0 punt te verbeteren, wordt er 50% korting gegeven op de leges (artikel 2.5.6.2 van de tarieventabel). Via de gemeente en de Omgevingsdienst kunt u gebruik maken van een programma om de Gpr-score van uw gebouw (voor en na de ingreep) te berekenen.
 3. Meestal worden zonnepanelen op het dak geplaatst. Maar soms kan het ook anders. Bijvoorbeeld los in de tuin (zoals in de Allegro-tuin op de hoek van de Weeshuislaan en de Antonlaan), in een berm of zelfs als hele zonneweide. Ook voor deze categorie wordt 50% korting gegeven op de leges. Dit staat in artikel 2.5.6.3 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel.
 4. Wanneer u dak- en/of gevelisolatie toepast aan de buitenkant van een pand, neemt het volume van dat pand toe. Daarom is een vergunning voor deze werkzaamheden nodig. Bijvoorbeeld wanneer u op deze wijze uw bestaande woning wil verbouwen tot een nul-op-de-meter woning of als u een uitbouw realiseert en tegelijk het hele pand wil isoleren. De isolatiewaarde van gevels en dak wordt uitgedrukt in de Rc-waarde. Uw bouwbedrijf kan die waarde voor u berekenen. De gemeente geeft een korting van 50% op de leges wanneer de waarde voor de verbouwing laag genoeg was en na de verbouwing hoog genoeg is geworden. De grenswaarden staan vermeld in artikel 2.5.6.4.1 tot en met 2.5.6.4.3.
 5. Het bouwbesluit schrijft voor, dat nieuwbouw aan bepaalde, minimale eisen dient te voldoen qua duurzaamheid. Wanneer uw nieuwbouwplannen volledig passen binnen het bestemmingsplan, mag de gemeente slechts eisen, dat u aan het bouwbesluit voldoet. Meer mogen wij niet van u vragen. Als u toch, uit vrije wil, besluit om duurzamer te bouwen, dan brengt de Gemeente Zeist geen leges in rekening over de extra bouwkosten. Dit staat in artikel 2.5.6.5 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel.
 6. Wanneer van een bestemmingsplan moet worden afgeweken om een bouwplan mogelijk te maken, dan eist de Gemeente Zeist verregaande maatregelen om woningen en andere panden duurzamer te maken dan het bouwbesluit voorschrijft. Voor woningen zijn dan nul-op-de-meter woningen de standaard. En wanneer die gebouwd worden, dan wordt 15% korting gegeven op de volledige leges (artikel 2.5.6.6 van de tarieventabel).
  Nul-op-de-meter zal niet altijd mogelijk zijn voor utiliteitsbouw. Als daarvoor moet worden afgeweken van het bestemmingsplan wordt toch een extra investering voor duurzaamheid gevraagd. Indien voldaan wordt aan een EPC van maximaal 0,0 en een Gpr-score van minimaal 8,0 dan brengen wij geen leges in rekening over de extra bouwkosten. Dit staat in artikel 2.5.6.7 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel.

Het totaal van de leges dekken (theoretisch) jaarlijks de kosten die de gemeente maakt voor het behandelen van al die vergunningaanvragen. Door korting te geven, zullen sommige kosten niet gedekt worden. De gemeente mag deze korting niet dekken door de leges voor anderen duurder te maken. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Daarom heeft de gemeenteraad hier geld voor vrij gemaakt uit de algemene middelen.

Bent u van plan om op korte termijn te gaan (ver)bouwen en wilt u gebruik maken van deze regeling, legt u dan onderstaande regeling voor aan uw bouwbedrijf of –adviseur. Voor overleg met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Zeist kunt u op werkdagen een afspraak maken met het bouwloket, dat elke ochtend hiervoor geopend is. Belt u daarvoor met het algemene nummer 14 030.