Kapvergunning

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, staat in de bomenverordening. U hoeft geen kapvergunning voor particuliere bomen aan te vragen als die boom buiten de groene gebieden staat. Zie hiervoor de Groene kaart. Een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, bijvoorbeeld aanleg of monument, kan wel vereist zijn. Dit kunt u zelf nagaan via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de groene gebieden hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor:

 • een dode boom
 • een boom die op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van minder dan 80 centimeter
 • de volgende boomsoorten:

  • berken
  • wilgen en populieren die niet geknot zijn
  • schubconiferen met een stamomtrek van minder dan 1,50 meter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter) die behoren tot de soorten:

   • Chamaecyparis (schijncypres)
   • xCupressocyparis (leylandcypres)
   • Platycladus (Japanse levensboom)
   • Thuja (levensboom)
   • Thujopsis (Hiba cypres)

Heeft u wel een kapvergunning nodig?

Vraag die dan aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een check doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de check of aanvraag. Op de tekening moet de ligging van het perceel duidelijk zijn ten opzichte van de omgeving. Dus waar staat de woning op het perceel, waar loopt de weg en waar staat de te kappen boom. U kunt deze informatie aanvullen met foto’s.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Omgevingsloket Online

Het college geeft een kapvergunning als het belang van verlenen groter is dan het belang van behoud van de boom. Er vindt dus een weging plaats. Daarom is vooraf niet met zekerheid aan te geven of u een vergunning krijgt.

In de volgende gevallen wordt (vrijwel) altijd vergunning verleend:

 • de boom vormt een gevaar en er zijn geen alternatieven voor kappen;
 • de boom veroorzaakt substantiële schade aan eigendom, die niet is te voorkomen of met maatregelen op te lossen;
 • de kroonprojectie van de boom beslaat meer dan 50% van de oppervlakte van de voor-, zij- of achtertuin;
 • de boom ontneemt jaarrond gemiddeld, tenminste 5 uur per dag het daglicht in het woonvertrek waar de aanvrager de meeste uren per dag doorbrengt;
 • de boom staat in een vastgesteld bouwvlak conform het vigerend bestemmingsplan en moet wijken voor een bouwinitiatief waarvoor omgevingsvergunning is verleend of verleend gaat worden en daarbij binnen 5 meter van mogelijke toekomstige bebouwing of binnen 3 meter van toekomstige infrastructuur staat.

Alleen in bijzondere gevallen kan de gemeente iemand verplichten om een nieuwe boom te planten.

U hoeft geen kapvergunning aan te vragen voor het dunnen van bomen in een bosperceel in het kader van beheer. Onder een bosperceel wordt verstaan een zelfstandige eenheid bomen van meer dan 250 m2, die een min of meer gesloten kroondek heeft.

Wanneer een boom een direct gevaar oplevert voor zijn omgeving kan een versnelde procedure doorlopen worden. U ontvangt dan een besluit dat onmiddellijk in werking treedt en u krijgt toestemming om de boom direct te kappen. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend gemaakt. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor een reguliere procedure.

Let op: het kan voorkomen dat de boomdeskundige een aanvraag voor noodkap weigert, omdat er geen direct gevaar voor de omgeving is. U bent dan leges verschuldigd voor dit besluit. Als u daarna een reguliere procedure opstart voor een kapvergunning, bent u nog een keer leges verschuldigd.

Als u een kapvergunning aanvraagt bent u leges verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

Tarieven kapvergunning
OmschrijvingTarief 2020
Leges basistarief kapvergunning€ 115,10
Leges per boom  (komt bovenop het basistarief) € 21,10

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Bij een normale/reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn ten minste 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de gelegenheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats door de gemeente.

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag éénmaal verlengd worden met 6 weken. Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.

Bezwaar bij normale/reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerp beschikking een zienswijze heeft ingediend.