Omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunningen vallen verschillende activiteiten, bijvoorbeeld bouwen, slopen, monumenten, planologische invulling van de ruimte, brandveiligheid en milieu.

Gaat u bouwen, verbouwen of het gebruik van een gebouw veranderen? Dan moeten deze werkzaamheden voldoen aan:

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook een controle doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u de folders bekijken op de website van de rijksoverheid. Als u geen DigiD heeft, kunt u via de post uw omgevingsvergunning aanvragen. Het formulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket Online

Voor vragen en of het maken van een afspraak met het bouwloket kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 030.

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via de knop hieronder of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden start of gereed bouw

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

U kunt ook eerst een conceptaanvraag indienen om de haalbaarheid van uw plan te controleren. Een conceptaanvraag kunt u bijvoorbeeld indienen voor een gebruikswijziging of bebouwing in strijd met het bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag dient u via het Omgevingsloket online in door:

 1. een nieuwe aanvraag aan te maken en te voorzien van alle benodigde bijlagen
 2. daarna klikt u via het tabblad ‘Contact met bevoegd gezag’ op ‘Aanvraag/melding openstellen’

De aanvraag komt bij ons binnen als een principeverzoek. U ontvangt hiervan een bevestiging en uiteindelijk een inhoudelijke reactie op uw aanvraag. Een reactie op een conceptaanvraag is geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Uw (concept)aanvraag behandelen wij digitaal. Alle brieven en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer via de post.

Bij een normale/reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente.

Bezwaar bij normale/reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking een zienswijze heeft ingediend.

Bouwinspecteurs bij illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Zeist treedt handhavend op tegen overtredingen als:

 • een handhavingsverzoek is ontvangen
 • deze aan de beurt is in het eigen handhavingsprogramma.

In het handhavingsprogramma is bepaald in welke volgorde we overtredingen aanpakken. Het kan daarom gebeuren dat we een illegaal bouwwerk al hebben gezien, maar dat we hiertegen nog niet handhavend optreden.

Aanvraag tot handhaving indienen

U kunt bij de gemeente een ‘aanvraag om handhaving’ indienen. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

De gemeente neemt over uw verzoek een officieel besluit. Daartegen kunt u bezwaar en beroep maken. Als u een handhavingsverzoek indient, bedenkt u zich dan wel dat wij moeten doorgeven van wie het verzoek afkomstig is.

In uw verzoek staan:

 • uw naam, adresgegevens en handtekening
 • uw e-mail adres en telefoonnummer
 • een omschrijving van de klacht en wat u van de gemeente verwacht

Een handhavingsverzoek dient u in via de post. Stuur dit naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.