Omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunningen vallen verschillende activiteiten, waaronder bouwen, slopen, monumenten, planologische invulling van de ruimte, brandveiligheid en milieu.

Als u gaat bouwen, verbouwen of het gebruik van een pand wijzigt, zullen deze werkzaamheden moeten voldoen aan:

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u de brochures raadplegen op de website van de rijksoverheid. Als u geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk uw omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket Online

Voor vragen en of het maken van een afspraak met het bouwloket kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 030.

Tarieven

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Melden bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via onderstaande button of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden bouwwerkzaamheden

Conceptaanvraag

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u ook eerst een conceptaanvraag indienen om de haalbaarheid van uw plan te toetsen. Een conceptaanvraag kunt u bijvoorbeeld indienen voor een gebruikswijziging of bebouwing in strijd met het bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag dient u via het Omgevingsloket online in door:

  1. een nieuwe aanvraag aan te maken en te voorzien van alle benodigde bijlagen
  2. daarna klikt u via het tabblad ‘Contact met bevoegd gezag’ op ‘Aanvraag/melding openstellen’

De aanvraag komt bij ons binnen als een principeverzoek. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging en uiteindelijk een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Een reactie op een conceptaanvraag is geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Afhandeling aanvraag

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
  • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
  • De beslistermijn voor reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn ten minste 26 weken.
  • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn éénmalig met 6 weken verlengen.
  • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
  • Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats door de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bezwaar bij reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.