Omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunningen vallen verschillende activiteiten, waaronder bouwen, slopen, monumenten, planologische invulling van de ruimte, brandveiligheid en milieu.

Als u gaat bouwen, verbouwen of het gebruik van een pand wijzigt, zullen deze werkzaamheden moeten voldoen aan:

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u de brochures raadplegen op de website van de rijksoverheid. Als u geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk uw omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket Online

Voor vragen en of het maken van een afspraak met het bouwloket kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 030.

Tarieven

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Melden bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via onderstaande button of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden bouwwerkzaamheden

Conceptaanvraag

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u ook eerst een conceptaanvraag indienen om de haalbaarheid van uw plan te toetsen. Een conceptaanvraag kunt u bijvoorbeeld indienen voor een gebruikswijziging of bebouwing in strijd met het bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag dient u via het Omgevingsloket online in door:

 1. een nieuwe aanvraag aan te maken en te voorzien van alle benodigde bijlagen
 2. daarna klikt u via het tabblad ‘Contact met bevoegd gezag’ op ‘Aanvraag/melding openstellen’

De aanvraag komt bij ons binnen als een principeverzoek. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging en uiteindelijk een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Een reactie op een conceptaanvraag is geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Afhandeling aanvraag

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn ten minste 26 weken.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn éénmalig met 6 weken verlengen.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats door de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bezwaar bij reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Toezicht en handhaving

Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De gemeente heeft BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in dienst die toezicht houden op het gebied van verkeer, milieu, de drank- en horecawet en de algemene plaatselijke verordening. De BOA’s werken zowel ‘in burger’ als in uniform en bij het constateren van strafbare feiten hebben zij dezelfde bevoegdheden als de politie.

Bouwinspecteurs bij illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Zeist treedt handhavend op tegen overtredingen als hiervoor een handhavingsverzoek is ontvangen of als deze aan de beurt is in het eigen handhavingsprogramma. Hierin is bepaald in welke volgorde we overtredingen aanpakken. Het kan daarom gebeuren dat we een illegaal bouwwerk al hebben gezien, maar dat we hiertegen nog niet handhavend optreden.

Verzoek tot handhaving indienen

U kunt bij de gemeente een ‘verzoek om handhaving’ indienen. Dan vraagt u de gemeente om handhavend op te treden tegen een overtreding. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Als u overgaat tot het indienen van een handhavingsverzoek, bedenkt u zich dan wel dat wij behoren te vermelden van wie het verzoek afkomstig is.

Uw verzoek bevat:

 • uw naam, adresgegevens en handtekening
 • uw e-mail adres en telefoonnummer
 • een omschrijving van de klacht en wat u van de gemeente verwacht

Een handhavingsverzoek dient u schriftelijk in en stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.