Omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunningen vallen verschillende activiteiten, waaronder bouwen, slopen, monumenten, planologische invulling van de ruimte, brandveiligheid en milieu.

Als u gaat bouwen, verbouwen of het gebruik van een pand wijzigt, zullen deze werkzaamheden moeten voldoen aan:

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u de brochures raadplegen op de website van de rijksoverheid. Als u geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk uw omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket Online

Voor vragen en of het maken van een afspraak met het bouwloket kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 030.

Tarieven

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Melden bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via onderstaande button of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden bouwwerkzaamheden

Conceptaanvraag

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u ook eerst een conceptaanvraag indienen om de haalbaarheid van uw plan te toetsen. Een conceptaanvraag kunt u bijvoorbeeld indienen voor een gebruikswijziging of bebouwing in strijd met het bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag dient u via het Omgevingsloket online in door:

 1. een nieuwe aanvraag aan te maken en te voorzien van alle benodigde bijlagen
 2. daarna klikt u via het tabblad ‘Contact met bevoegd gezag’ op ‘Aanvraag/melding openstellen’

De aanvraag komt bij ons binnen als een principeverzoek. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging en uiteindelijk een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Een reactie op een conceptaanvraag is geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Afhandeling aanvraag

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn ten minste 26 weken.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn éénmalig met 6 weken verlengen.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats door de gemeente.

Flitsvergunning

Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning waarover binnen 2 weken (in plaats van 8) na aanvraag kan worden beslist. De termijn van 6 weken voor bezwaar blijft gelijk. Uw aanvraag wordt door de gemeente als flitsvergunning aangemerkt en in behandeling genomen, hiervoor hoeft u op het aanvraagformulier niets aan te geven.

(Ver)bouwplannen waarvoor een flitsvergunning aangevraagd kan worden

 • Bouwen:

  • erfafscheiding
  • dakkapel
  • bijbehorende bouwwerken tot € 50.000
  • constructieve wijzigingen binnen bestaand gebouw
  • reclameborden indien het een bouwwerk betreft
  • plaatsen of wijzigen kozijn of gevelpaneel
  • zonnepaneel of zonnecollector plaatsen
  • overige kleine bouwwerkzaamheden

 • Planologisch strijdig gebruik: indien er door middel van een binnenplanse afwijking medewerking kan worden verleend
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen: indien er al vooroverleg heeft plaatsgevonden met de gemeentelijke monumentencommissie
 • Sloopmelding: bij meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest verwijderen
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Bezwaar en beroep

Bezwaar bij reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.