Uitweg (inrit en uitrit)

Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Als u geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk uw omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket online

De omgevingsvergunning voor een uitweg wordt op 5 punten beoordeeld. De uitweg:

 • mag niet tot hinder zijn voor het overige gebruik van de openbare weg.
 • mag er niet toe leiden dat de verkeersveiligheid of de verkeersdoorstroming onevenredig negatief beïnvloed wordt.
 • moet passend zijn in het straatbeeld en de directe omgeving.
 • moet voldoende afstand hebben ten opzichte van bomen en perkjes.
 • mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen.

Uitwegenbeleid

Als u een aanvraag doet voor een uitwegvergunning betaalt u leges. De factuur wordt verzonden door de BghU. Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

Tarief uitwegvergunning
OmschrijvingTarief 2019
Leges uitwegvergunning€ 168,00

Aanlegkosten

De aanlegkosten (inclusief het aanbrengen en verwijderen van bestrating en bomen) van de uitweg worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Hieronder worden ook de kosten begrepen van het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het eventueel verplaatsen/ verwijderen van straatmeubilair.

Aanleg van wegen
Locatie uitwegOmschrijvingTarief 2019
Uitweg in bestaand trottoir:straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2€ 432,35
aanvulling per m2€ 57,25
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen:straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2€ 210,35
aanvulling per m1 of per m2€ 37,75
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir:straat- en tegelwerk tot 3m breed met oppervlakte van 3 m2€ 114,70
aanvulling per m1 of per m2€ 37,75
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager:per m2 voor onderhoud€ 6,45
toezicht/uitvoering€ 36,30

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Bij een normale/reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn ten minste 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de gelegenheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats door de gemeente.

Bezwaar bij normale/reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerp beschikking een zienswijze heeft ingediend.