Monumenten

Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren zoals parken en lanen. Daarnaast heeft Zeist 2 door het Rijk beschermde dorpsgezichten:

  1. ‘Het Slot en omgeving’
  2. het ‘Wilhelminapark’

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert op bouwplannen voor:

  • niet-beschermde panden,
  • rijks- en gemeentelijke monumenten (gebouwen, tuinen en parken),
  • ruimtelijke (inrichtings-) plannen in beschermde gezichten en gemeentelijke beschermde structuren en de overige gebieden.

Er is één advies voor monumenten en welstand. De medewerker cultuurhistorie wordt ingeschakeld voor (intern) advies en in veel gevallen volgt een bezoek ter plaatse.

Plannen aanmelden

Aanmelding van plannen gebeurt altijd via uw behandelaar van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt uw plan in de vergadering komen uitleggen. Voor een eerste gesprek over uw monumentenplan maakt u een afspraak bij het bouwloket via het telefoonnummer 14 030.

Openbare vergadering

De vergadering van de CRK is openbaar, behalve bij bijzondere omstandigheden. Dan wordt een plan achter gesloten deuren behandeld.

  1. Wilt u als toehoorder het woord voeren? Dan moet u zich voor de vergadering melden bij de voorzitter of de secretaris.
  2. De toehoorder moet bij begin van de vergadering aanwezig te zijn.
  3. De voorzitter bepaalt op welk moment en hoe lang het woord wordt gegeven. Hij/zij bewaakt de onafhankelijke beoordeling door de leden.

Publicatie agenda

De CRK vergadert in de even weken, afwisselend op het gemeentehuis van Baarn en Zeist. De agenda wordt op de dinsdag voor de vergadering geplaatst op de website van MooiSticht. Kijk hiervoor onder de kop ‘agenda commissievergaderingen’. Zeist valt onder het rayon Noord-Oost.

Monumentenlijsten

De gemeente heeft in de gemeentelijke monumentenlijst gebouwen, parken, lanen en pleinen opgenomen. Deze zijn aangemerkt als monument, omdat ze een culturele en/of historische waarde hebben.

Gemeentelijke monumentale structuren

In de gemeentelijke monumentale structurenlijst zijn niet bebouwde ruimten (zoals straten, parken en pleinen) aangemerkt als gemeentelijke monumentale structuur, waarvan het oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is.

Rijksmonumenten

In de rijksmonumentenlijst zijn de door het rijk aangewezen monumenten opgenomen, zoals gebouwen, bouwwerken, beelden en parken.

U bezit een beschermd monument of een pand dat is gelegen in de gemeentelijke monumentale structuur. En u wilt dat verbouwen, herstellen of aanpassen. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten bouwen en wijzigen monument. Via de website omgevingsloket online kunt u nakijken of en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft. Voor het behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Omgevingsloket Online

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.