Monumenten

Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren zoals parken en lanen. Daarnaast heeft Zeist twee door het Rijk beschermde dorpsgezichten: ‘Het Slot en omgeving’ en het ‘Wilhelminapark’.

Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over alle plannen die betrekking hebben op monumenten. De monumentencommissie vergadert maandelijks in een openbare vergadering in het gemeentehuis van Zeist (in principe iedere tweede woensdagochtend van de maand).

Aanmelding van plannen gebeurt altijd via uw behandelaar bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze schakelt de medewerker cultuurhistorie in voor (intern) advies of een bezoek ter plaatse. Uw plan wordt zo voldragen mogelijk bij de monumentencommissie gebracht. U kunt altijd uw plan in de vergadering komen toelichten.

Voor een eerste gesprek over uw monumentenplan kunt u een afspraak maken bij het bouwloket via het telefoonnummer 14 030.

Monumentenlijsten

De gemeente heeft in de gemeentelijke monumentenlijst gebouwen, parken, lanen en pleinen opgenomen. Deze zijn aangemerkt als monument, omdat ze een culturele en/of historische waarde hebben.

Gemeentelijke monumentale structuren

In de gemeentelijke monumentale structurenlijst zijn niet bebouwde ruimten (zoals straten, parken en pleinen) aangemerkt als gemeentelijke monumentale structuur, waarvan het oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is.

Rijksmonumenten

In de rijksmonumentenlijst zijn de door het rijk aangewezen monumenten opgenomen, zoals gebouwen, bouwwerken, beelden en parken.

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument

U bezit een beschermd monument of pand dat is gelegen in de gemeentelijke monumentale structuur en u wilt dat verbouwen, herstellen of aanpassen. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten bouwen en wijzigen monument. Via de website omgevingsloket online kunt u nagaan of en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Omgevingsloket Online

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

Tarieven

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.