Monumenten

Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren zoals parken en lanen. Daarnaast heeft Zeist twee door het Rijk beschermde dorpsgezichten: ‘Het Slot en omgeving’ en het ‘Wilhelminapark’.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders op bouwplannen voor:

  • niet-beschermde panden,
  • rijks- en gemeentelijke monumenten (gebouwen, tuinen en parken),
  • ruimtelijke (inrichtings-) plannen in beschermde gezichten en gemeentelijke beschermde structuren en de overige gebieden.

Voortaan is er één advies voor monumenten en welstand. De medewerker cultuurhistorie wordt ingeschakeld voor (intern) advies en in veel gevallen volgt een bezoek ter plaatse.

Plannen aanmelden

Aanmelding van plannen gebeurt altijd via uw behandelaar van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt uw plan in de vergadering komen toelichten. Voor een eerste gesprek over uw monumentenplan maakt u een afspraak bij het bouwloket via het telefoonnummer 14 030.

Openbare vergadering

De vergadering van de CRK is openbaar, tenzij bijzondere omstandigheden behandeling van een plan achter gesloten deuren vereisen.

  1. Een toehoorder die het woord wenst te voeren, dient zich voor de vergadering te melden bij de voorzitter of de secretaris.
  2. De toehoorder dient bij aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.
  3. De voorzitter bepaalt op welk moment en hoe lang het woord wordt verleend en bewaakt de onafhankelijke beoordeling door de leden.

Publicatie agenda

De CRK vergadert in de even weken, afwisselend op het gemeentehuis van Baarn en Zeist. De agenda wordt op de dinsdag voorafgaand aan de vergadering geplaatst op de website van MooiSticht onder de kop ‘agenda commissievergaderingen’. Zeist valt onder het rayon Noord-Oost.

De gemeente heeft in de gemeentelijke monumentenlijst gebouwen, parken, lanen en pleinen opgenomen. Deze zijn aangemerkt als monument, omdat ze een culturele en/of historische waarde hebben.

Gemeentelijke monumentale structuren

In de gemeentelijke monumentale structurenlijst zijn niet bebouwde ruimten (zoals straten, parken en pleinen) aangemerkt als gemeentelijke monumentale structuur, waarvan het oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is.

Rijksmonumenten

In de rijksmonumentenlijst zijn de door het rijk aangewezen monumenten opgenomen, zoals gebouwen, bouwwerken, beelden en parken.

U bezit een beschermd monument of pand dat is gelegen in de gemeentelijke monumentale structuur en u wilt dat verbouwen, herstellen of aanpassen. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten bouwen en wijzigen monument. Via de website omgevingsloket online kunt u nagaan of en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Omgevingsloket Online

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per email naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

De tarieven zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verzonden door de BghU.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.