Almata jeugdgevangenis

Almata is een voormalige justitiële jeugdinrichting aan de Hindelaan 7 in Den Dolder. Het gebouw staat leeg en wordt antikraak bewoond. Het gebouw en het omringende terrein (zoals sportvelden en parkeerplaats) zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RBV). Het RVB is van plan om de locatie Almata te verkopen.

Plangebied

Vanaf 22 november is de politie de nieuwe eigenaar van Almata-Noord. De politie wil hier een zevende Politieacademie te vestigen. Op de Politieacademie vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • Onderwijs
 • Sport
 • Schiettraining op inpandige schietbanen
 • Naspelen ('simuleren') van praktijksituaties, zoals cellen

Om het huidige gebouw op Almata-Noord als Politieacademie te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. Het is nu namelijk te klein en niet handig ingedeeld. Voor de definitieve invulling van de Politieacademie op Almata-Noord, onderzoekt de politie momenteel de technische en financiële haalbaarheid van een verbouwing ten opzichte van sloop en nieuwbouw.

Het plan is om de Politieacademie in die periode - enkele jaren - te huisvesten in tijdelijke gebouwen op Almata-Zuid en mogelijk ook gedeeltelijk in de bestaande bebouwing op Almata-Noord. Voor de tijdelijke bebouwing en voor de verbouwing is een vergunning nodig. Als de definitieve invulling (verbouwing of sloop en nieuwbouw) van de politieacademie op Almata-Noord klaar is, dan wordt de tijdelijke bebouwing op Almata-Zuid weer weggehaald.

De kans bestaat dat de politie op termijn op Almata-Zuid ook andere diensten wil huisvesten. De politie heeft voor het zuidelijk deel van Almata bij het RVB het eerste recht van aankoop. Op dit moment onderzoekt de politie of zij het zuidelijk deel van Almata voor de toekomstige politiefuncties en voor de definitieve invulling nodig heeft.

In opdracht van de politie zullen de komende periode diverse voorbereidende onderzoeken op het terrein van Almata-Zuid worden uitgevoerd. Deze onderzoeken geven geen overlast voor de omwonenden.

De politie en het RVB zijn met elkaar overeengekomen dat de politie het zuidelijk deel van Almata voorlopig zal huren voor de tijdelijke bebouwing voor de Politieacademie. Naar verwacht zullen de eerste lessen van de Politieacademie vanaf het najaar 2020 in de tijdelijke bebouwing worden gegeven.

De kans bestaat dat de politie naast de tijdelijke bebouwing op het zuidelijk deel van Almata ook tijdelijk een deel van de huidige bebouwing op Almata-Noord in gebruik neemt voor een aantal activiteiten van de Politieacademie. De politie verkent de mogelijkheden voor de tijdelijke situatie en neemt hier in 2020 een besluit over. Op termijn zal de politie voor de tijdelijke voorzieningen voor de politieacademie een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen.

De functie van de Politieacademie past binnen de bestemming 'Maatschappelijk' die voor Almata Noord van toepassing is. Om de zuidzijde van het terrein vast te mogen bebouwen is een bestemmingsplanwijziging nodig; hierover beslist de gemeenteraad.

Op 4 november organiseerde de gemeente samen met het RVB en de politie een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is goed bezocht: circa 60 personen uit Den Dolder hebben de bijeenkomst bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen en het participatieproces toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen. In het tweede deel van deze bijeenkomst hebben wij vragen, zorgen, suggesties opgehaald. Deze punten geven wij mee aan de werkgroep om als huiswerk mee te nemen naar de twee werkgroep sessies. De werkgroep zal uiteindelijk een integrale ruimtelijke visie opleveren, welke in 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. Op deze pagina treft u de op 4 november getoonde presentaties aan. Het verslag van de bijeenkomst volgt ook binnenkort op deze webpagina.

Integrale ruimtelijke visie Almata

De integrale ruimtelijke visie bestaat uit randvoorwaarden uitgangspunten voor de herontwikkeling Almata. Op basis van deze integrale ruimtelijke visie kan de politie vervolgens besluiten ook tot aankoop van het zuidelijk deel van het terrein over te gaan. De politie zal dat doen wanneer voldoende gebruiksmogelijkheden beschikbaar zijn om invulling te geven aan de door de politie gewenste functies. Tegelijkertijd fungeert de integrale ruimtelijke visie als basis voor een nog op te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor de toekomstplannen. In de integrale ruimtelijke visie is aandacht voor : bebouwing, groene inpassing, ontsluiting, parkeren, cultuurhistorie, ecologie, duurzaamheid, milieu etc.

Werkgroep

Gemeente de politie en het RVB hebben oog voor uw wensen, vragen en zorgen. Tijdens de bijeenkomst van 4 november is input opgehaald voor de werkgroep. Ook was er tot 10 november gelegenheid om via een reactieformulier uw suggesties en aandachtspunten aan de werkgroep mee te geven. De werkgroep gaat uw inbreng verder uitwerken. Dit doen de leden samen met gemeente, de politie en het RVB. Het resultaat van dit traject is een integrale ruimtelijke visie opgesteld door een extern bureau voorzien van input uit o.a. de werkgroep, gemeentelijke beleid, onderzoeksrapporten etc. en met als bijlage een participatierapport. Het participatierapport bestaat uit procesbeschrijving, werkgroep verslagen en samenvatting opgehaalde inputOp maandagavond 2 maart 2020 presenteert de werkgroep de ruimtelijke visie en het participatierapport aan u. Tijdens die bijeenkomst kunt u daar dan weer op reageren.
Op basis van de integrale ruimtelijke visie en het participatierapport kan de politie besluiten of ze ook Almata Zuid wil aankopen.De politie heeft nadrukkelijk aangegeven dat dit het beoogde doel is. Mocht de politie onverhoopt besluiten om dit gedeelte niet aan te kopen, dan komt het Rijksvastgoedbedrijf weer in beeld. Met het Rijksvastgoedbedrijf zal op dat moment overleg gevoerd moeten worden over de werkwijze ten behoeve van de verkoop van Almata Zuid aan een andere partij.

Samenstelling werkgroep

Tot 10 november was er gelegenheid tot aanmelden voor deelname aan de werkgroep. De werkgroep heeft plek voor 15 leden. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken? Dan maken we samen met het RVB en de politie kort na 15 november een selectie uit de aanmeldingen Bij de samenstelling van de werkgroep letten we op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle belangen.

Planning

 • oktober: besluit over aankoop Almata door politie
 • maandag 4 november: informatieavond
 • zondag 10 november: sluiting mogelijkheid voor aanmelding werkgroep en doorgeven van uw reactie
 • na vrijdag 15 november: vaststellen leden werkgroep
 • maandag 25 november: bijeenkomst alleen voor werkgroepleden
 • maandag 20 januari 2020: bijeenkomst alleen voor werkgroepleden
 • maandag 2 maart 2020: informatieavond (afsluiting proces)
 • 2020: start lessen Politieacademie
 • De planning en inhoud van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en planologische procedures zijn vooralsnog niet bekend.

De planning en inhoud van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en planologische procedures zijn vooralsnog niet bekend.

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven over het proces? U kunt zich aanmelden voor nieuws per e-mail, via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding voortgangsnieuwsmail Almata'.

Meer informatie

Hebt u vragen over een nieuwe invulling van Almata? Neemt u dan contact met ons op per e-mail, via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.