Het centrumgebied van Zeist

beeld Eden
kunstwerk Eden

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. De nieuwe inrichting is zo goed als klaar. Op de Slotlaan zetten we in het najaar nog de groenbakken neer. En het Emmaplein krijgt nog verlichting. Daarna kijken we of er nog iets anders nodig of wenselijk is.

Actuele ontwikkelingen in het centrumgebied zijn:

 • €350.000,- beschikbaar voor nog aantrekkelijker centrum;
 • plannen voor een horecagelegenheid in het Walkartpark,
 • planning raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie (bekijk hiervoor de alinea hieronder over rapport evaluatie centrumvisie en raadsvoorstel maatregelen).

Tijdens de informatiebijeenkomsten, die in het kader van de evaluatie van de Centrumvisie, zijn belegd, zijn vanuit de samenleving vragen gesteld. Hierbij treft u de beantwoording van die vragen aan. Zodra wij vragen beantwoord hebben, zullen we het onderstaande overzicht aanvullen. Het overzicht wordt dus steeds bijgewerkt.

Vooraf

Voor veel antwoorden, die u hieronder kunt lezen, is het van belang het kader helder te hebben. Het is dan ook goed dat kader kort toe te lichten.

Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad op 3 maart 2015 met het raadsvoorstel Centrumvisie ‘Beleef Zeist Groen, Gezond, Gastvrij’, dat door het college was opgesteld, vastgesteld. Daarbij is er door de raad gekozen voor een specifieke verkeersvariant.

Het college heeft vervolgens uitvoering gegeven aan dit raadsbesluit. In het raadsbesluit is ook besloten dat het college dit proces met de raad zal afronden en evalueren. De evaluatie Centrumvisie is dus een proces van het college met de raad dat begint met het raadsvoorstel van het college. Dan volgen de ronde tafel (14 november 2019) waarin de raad een oordeel vormt en het debat daarover (21 november 2019). Ten slotte vindt er besluitvorming in de raad plaats (10 december 2019).

Naast de afzonderlijke beelden die de gemeente de afgelopen periode heeft opgehaald in overleggen met de samenleving, bestaat er met het oog op deze aan de raad toegezegde evaluatie, behoefte aan evaluatie in samenhang van het centrum ten aanzien van (potentiële) gebruikers. Meer specifiek willen wij weten of dat wat wij voor ogen hadden ook gerealiseerd is door meetbare effecten van uitgevoerde aanpassingen inzichtelijk te analyseren. Ook is het belangrijk de percepties van diverse belanghebbenden op te halen. Om dit inzicht te krijgen is onderzoeksbureau Enneüs deze zomer gevraagd hiernaar onderzoek te doen. De uitkomsten van de verkeers- en parkeermetingen die door de gemeente zijn uitgevoerd in april en september 2019, zijn door Enneüs meegenomen in het rapport.
Het onderzoek van Enneüs is dus een van de bronnen op basis waarvan het college met de raad evalueert en het proces rond de centrumvisie afrondt.

Planning besluitvorming rapport 'evaluatie Centrumvisie'

 • donderdag 14 november om 19.30 uur: Ronde Tafel/Hoorzitting over de Evaluatie Centrumvisie. Aanmelden om in te spreken over dit raadsvoorstel (pdf; 130kB) kan via raadsgriffie@zeist.nl tot dinsdag 12 november 2019 om 12.00 uur in de middag. Om de vergadering bij te wonen hoeft u zich niet aan te melden.
 • donderdag 21 november om 20.00 uur: Ronde Tafel vervolg over de evaluatie Centrumvisie;  het deel waarin de fracties vragen kunnen stellen aan het college.
 • dinsdag 26 november om 20.00 uur: Debat over de evaluatie Centrumvisie (onder voorbehoud).
 • dinsdag 10 december om 19.30 uur: Raad over het raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie.

deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen

Het rapport 'evaluatie Centrumvisie'

Dit najaar lieten wij een evaluatie uitvoeren van de Centrumvisie inclusief de verkeersmaatregelen. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen waar we nu staan èn om op te halen wat nodig is om het centrum van Zeist verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het resultaat is een rapport met een voorstel aan de gemeenteraad.

Het college heeft op dinsdag 15 oktober met instemming kennis genomen van het rapport evaluatie centrumvisie (pdf; 5,1MB). Met de Centrumvisie als basis zijn er veel zaken uitgevoerd of in gang gezet, die een bijdrage leveren aan het verbeteren en weerbaarder maken van het centrum Zeist. De komende periode zal de doorontwikkeling van het centrum verder vorm krijgen aan de hand van het retailperspectief, de parkeervisie, de herontwikkeling van het V&D-pand en andere projecten, die een raakvlak hebben met het centrum. De vijf kernwaarden uit de Centrumvisie, Gastvrij, Groen, Gezond, Gezellig, Geschiedenis, blijven hierbij het uitgangspunt.

Onderzoek

De onderwerpen die we onderzochten in de evaluatie zijn:

 • hoe inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van de visie
 • verkeersmetingen
 • effecten van de parkeeractie 4 uur parkeren voor €1,-
 • leegstand
 • bereikbaarheid
 • beleving van bezoekers
 • beleving van niet bezoekers
 • gastvrijheid van de centrumondernemers
 • aandachtspunten voor verdere ontwikkeling

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

 1. een steekproef onder 5000 huishoudens
 2. bevragen van alle 400 centrumondernemers
 3. straatinterviews

Documenten: evaluatie Centrumvisie

De gemeenteraad heeft in februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers zetten dit geld in voor het verlagen van de parkeerkosten op het parkeerterrein Kerkweg en in de parkeergarages. Bezoekers van Zeist kunnen hierdoor 4 uur parkeren voor slechts één euro. Deze verlaging van het parkeertarief geldt van 3 augustus tot en met 31 december. 

Het Centrummanagement wil met de verlaging van het parkeertarief meer bezoekers trekken naar het centrum van Zeist. Naast deze maatregel doet het Centrummanagement ook aan promotie van het Zeister centrum.

Plekken waar het lagere parktarief geldt

 • parkeergarage 1e Hogeweg
 • parkeergarage Emmaplein
 • parkeergarage gemeentehuis
 • parkeergarage Steynlaan
 • parkeerterrein Kerkweg

Uitgangspunt van het centrumplan was dat het centrum autoluw wordt, waarin 'verblijven' centraal staat. Dit betekent dat we het doorgaand verkeer weren uit het centrum. Daarom hebben we ook diverse verkeersmaatregelen genomen.

Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijvend goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer. De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Ook zijn er buiten het centrum diverse wegen aangepast.

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum (pdf; 6,3MB) legde de basis voor de ontwerpsessies. Het waarborgde onder meer de eenheid in de herinrichting van het centrum. Daarnaast versnelde en versimpelde het beeldkwaliteitsplan het ontwerpproces. De ontwerpvoorwaarden moesten ervoor zorgen dat de nieuwe inrichting veilig is en blijft, en goed te beheren. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: sfeerbeelden met toelichting, catalogus van materialen en de ontwerpeisen.

Het beeldkwaliteitsplan was gebaseerd op de centrumvisie en werd in 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Het park is een Rijksmonument en een erfenis van de dames Walkart. Zij hebben dit park geschonken aan de gemeente Zeist onder de voorwaarde dat het een openbaar wandelpark blijft. Het Walkartpark werd in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer 100 jaar meekan.

Horeca in het Walkartpark

Tijdens de renovatie van het park werd gesproken over een permanente horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca.

Tijdens de openingstijden van het park staan er iedere woensdag en in het weekend foodtrucks op het centrale plein in het Walkartpark. Het aanbod van de foodtrucks is divers; ze bieden keuze aan hapjes en drankjes voor iedereen.

Lees meer over Parkpaviljoen Walkartpark

Meer informatie

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media.