Het centrumgebied van Zeist

beeld Eden
kunstwerk Eden

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. De nieuwe inrichting is zo goed als klaar. Op de Slotlaan zetten we in het najaar nog de groenbakken neer. En het Emmaplein krijgt nog verlichting. Daarna kijken we of er nog iets anders nodig of wenselijk is.

Actuele ontwikkelingen in het centrumgebied zijn:

 • €350.000,- beschikbaar voor nog aantrekkelijker centrum;
 • uitvoeren evaluatie Centrumvisie inclusief verkeersmaatregelen dit najaar;
 • plannen voor een horecagelegenheid in het Walkartpark.

Dit najaar laten wij een evaluatie uitvoeren van de Centrumvisie inclusief de verkeersmaatregelen. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen waar we nu staan èn om op te halen wat nodig is om het centrum van Zeist verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het resultaat is een rapport met een voorstel aan de gemeenteraad.

Onderzoek

De onderwerpen die we onderzoeken in de evaluatie zijn:

 • hoe inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van de visie
 • verkeersmetingen
 • effecten van de parkeeractie 4 uur parkeren voor €1,-
 • leegstand
 • bereikbaarheid
 • beleving van bezoekers
 • beleving van niet bezoekers
 • gastvrijheid van de centrumondernemers
 • aandachtspunten voor verdere ontwikkeling

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 1. een steekproef onder 5000 huishoudens
 2. bevragen van alle 400 centrumondernemers
 3. straatinterviews

Door een analyse van deze gegevens kunnen we uitspraken doen of wat we voor ogen hadden met de centrumvisie, is gerealiseerd en wat verder nodig is.

Planning

 • september: start onderzoek
 • oktober: voorstel voor het college van burgemeester en wethouders
 • november en december: behandeling uitkomsten onderzoek door gemeenteraad

deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen

De gemeenteraad heeft in februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers zetten dit geld in voor het verlagen van de parkeerkosten op het parkeerterrein Kerkweg en in de parkeergarages. Bezoekers van Zeist kunnen hierdoor 4 uur parkeren voor slechts één euro. Deze verlaging van het parkeertarief geldt van 3 augustus tot en met 31 december. 

Het Centrummanagement wil met de verlaging van het parkeertarief meer bezoekers trekken naar het centrum van Zeist. Naast deze maatregel doet het Centrummanagement ook aan promotie van het Zeister centrum.

Plekken waar het lagere parktarief geldt

 • parkeergarage 1e Hogeweg
 • parkeergarage Emmaplein
 • parkeergarage gemeentehuis
 • parkeergarage Steynlaan
 • parkeerterrein Kerkweg

Uitgangspunt van het centrumplan was dat het centrum autoluw wordt, waarin 'verblijven' centraal staat. Dit betekent dat we het doorgaand verkeer weren uit het centrum. Daarom hebben we ook diverse verkeersmaatregelen genomen.

Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijvend goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer. De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Ook zijn er buiten het centrum diverse wegen aangepast.

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum (pdf; 6,3MB) legde de basis voor de ontwerpsessies. Het waarborgde onder meer de eenheid in de herinrichting van het centrum. Daarnaast versnelde en versimpelde het beeldkwaliteitsplan het ontwerpproces. De ontwerpvoorwaarden moesten ervoor zorgen dat de nieuwe inrichting veilig is en blijft, en goed te beheren. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: sfeerbeelden met toelichting, catalogus van materialen en de ontwerpeisen.

Het beeldkwaliteitsplan was gebaseerd op de centrumvisie en werd in 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Het park is een Rijksmonument en een erfenis van de dames Walkart. Zij hebben dit park geschonken aan de gemeente Zeist onder de voorwaarde dat het een openbaar wandelpark blijft. Het Walkartpark werd in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer 100 jaar meekan.

Horeca in het Walkartpark

Tijdens de renovatie van het park werd gesproken over een permanente horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca.

Tijdens de openingstijden van het park staan er iedere woensdag en in het weekend foodtrucks op het centrale plein in het Walkartpark. Het aanbod van de foodtrucks is divers; ze bieden keuze aan hapjes en drankjes voor iedereen.

Lees meer over Parkpaviljoen Walkartpark

Meer informatie

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media.