Het centrumgebied van Zeist

In het centrum van Zeist werd en wordt druk gewerkt. We maken het centrum aantrekkelijker en beter bereikbaar. Het Walkartpark is onderdeel van deze kwaliteitsimpuls. Ook staan er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel.

Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben samen gewerkt aan een centrum waar het leuk is om te winkelen en te verblijven. De nieuwe inrichting is klaar, op een paar kleine puntjes na. Die kleine puntjes maken we dit jaar in orde. Het resultaat: het centrum heeft een groenere uitstraling gekregen en voelt gastvrij.

350.000 euro beschikbaar gesteld

De gemeenteraad heeft op 19 februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers hebben daar ideeën over. Wij gaan met ondernemers afspraken maken over concrete maatregelen om het imago van het centrum te versterken.

Autoluw centrum door verkeersmaatregelen

Uitgangspunt van het centrumplan was dat het centrum autoluw wordt, waarin 'verblijven' centraal staat. Dit betekent dat we het doorgaand verkeer weren uit het centrum. Daarom hebben we ook diverse verkeersmaatregelen genomen.

Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijft wel goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer. De verkeersmaatregelen in het centrum hebben effect op omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld. Ook zijn er buiten het centrum diverse wegen aangepast.

Achtergrond: beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum (pdf; 6,3MB) legde de basis voor de ontwerpsessies. Het waarborgde onder meer de eenheid in de herinrichting van het centrum. Daarnaast versnelde en versimpelde het beeldkwaliteitsplan het ontwerpproces. De ontwerpvoorwaarden moesten ervoor zorgen dat de nieuwe inrichting veilig is en blijft, en goed te beheren. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: sfeerbeelden met toelichting, catalogus van materialen en de ontwerpeisen.

Het beeldkwaliteitsplan was gebaseerd op de centrumvisie en werd in 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Het Emmaplein, Meester de Klerkstraat en Weeshuislaan (tussen de Antonlaan en de Markt) zijn ingericht in nieuwe stijl. De speelplek bij brasserie Bon Vivant is gerealiseerd en zijn er 8 verplaatsbare boombakken neergezet.

definitief ontwerp Emmaplein, Weeshuislaan en Meester de Klerkstraat (pdf; 1,78MB)

definitief ontwerp Korte Weeshuislaan (pdf; 3,1MB)

Werkzaamheden kunstwerk Emmaplein

Op 3 juni zijn de werkzaamheden voor het nieuwe kunstwerk ‘Voor de Wind’ op het Emmaplein gestart. De werkzaamheden duren 3 weken. Vrijdag 28 juni is de onthulling.

Tijdens de werkzaamheden zijn de winkels en woningen gewoon bereikbaar. De overlast blijft beperkt tot enige (geluids-)hinder. De Meester de Klerkstraat wordt tijdelijk plaatselijk versmald, maar het verkeer kan door blijven rijden.

Herinrichting Weeshuislaan

De Korte Weeshuislaan is een cruciale schakel tussen de Slotlaan en het Emmaplein. De korte tak van de Weeshuislaan hebben we opnieuw ingericht. Het gaat om het stuk vanaf de Slotlaan tot en met restaurant Pandarve. De weg heeft een nieuwe bestrating gekregen. In het najaar planten we nieuwe bomen.

Het stuk van de Weeshuislaan ter hoogte van het geplande appartementengebouw Piramidon hebben we nog niet ingericht. De planning voor die werkzaamheden is nog niet bekend en is afhankelijk van de bouw van de appartementen.

De verkeersmaatregelen zijn in 2 fases ingesteld binnen het centrum:

  • fase 2 ging in op 28 januari;
  • fase 1 ging vanaf november 2018 in.

verkeersmaatregelen centrum Zeist

Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen in het centrum is om Zeist een autoluw centrum te geven, waarin 'verblijven' centraal staat. Daarom weren we het doorgaand autoverkeer uit het centrum. De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullend voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’ zogenaamde 'wijkverkeersplannen' opgesteld. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Oók zijn een aantal straten buiten het centrum aangepast.

De Schaerweijdelaan is onderdeel van de voorkeursroute rond het centrum. Op verzoek van omwonenden en andere weggebruiker worden hier verkeerslichten teruggeplaatst. Dat gebeurt tussen 23 april en 14 mei. In deze periode is geen doorgaand verkeer mogelijk over de Schaerweijdelaan en Jacob van Lenneplaan. Verkeer van en naar het centrum wordt tijdens de werkzaamheden met borden verwezen naar een omleidingsroute.

Sinds eind 2015 staat het voormalige V&D-pand grotendeels leeg. En dat draagt niet bij aan de levendigheid in het centrum van Zeist. Eigenaar Accres wil nu graag nader onderzoeken of het V&D-pand onderdak kan bieden aan maatschappelijke organisaties, aangevuld met appartementen in diverse typen en prijsklassen. Het college van B&W wil meewerken aan dit onderzoek.

Lees meer over de invulling van het voormalig V&D pand

Voor het gebied met het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel gaan we een nieuwe gebiedsvisie maken. Dit doen we samen met belanghebbenden in en rond het gebied.

Lees meer over de gebiedsvisie Emmaplein, Markt en Voorheuvel-Zuid

Het gedeelte Slotlaan vanaf de kruising 1e en 2e Hogeweg tot aan Het Rond stond vroeger bekend als 'Donkerelaan'. Dit stuk Slotlaan wordt begin 2019 vernieuwd. De omgevingsvergunning is nu in procedure. Ook is de selectie van de aannemer in volle gang. De aanpassingen die gaan gebeuren, zijn:

  • verbetering monumentale structuur van de straat;
  • vernieuwing stoep aan de kant van het park;
  • de huidige bomen krijgen meer ruimte om te groeien;
  • meer lage, groene beplanting.

Door de aanpassingen ontstaat een mooiere verbinding met het Walkartpark.

definitief ontwerp Donkerelaan (pdf; 808kB)

Parkeerplaatsen en busroute

Parkeerplaatsen

Na overleg met bewoners en ondernemers is besloten om (een deel van) de parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark te behouden.

De huidige parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark worden heringedeeld. In de nieuwe situatie krijgt deze zijde 18 parkeerplaatsen voor 'langsparkeren'. De nieuwe situatie is overzichtelijker en daardoor veiliger. Aan de kant van de winkels komen 4 extra parkeerplaatsen. In totaal blijven 22 parkeerplaatsen behouden.

We zijn van plan om de parkeerplaatsen met elektrische oplaadpunten te verplaatsen naar het parkeerterrein aan de Kerkweg (achter de Groene Winkel).

Busroute

De aanpassing van de parkeerplaatsen is ook nodig om de straat geschikt èn verkeersveilig te maken voor de bus. De bus gaat rijden aan de kant van het Walkartpark, niet aan de kant van de winkels.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer de bus hier zal gaan rijden. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Rechtbank, die de verkeersbesluiten binnen het centrum behandelt.

Waarom deze busroute?

Voor deze busroute is gekozen, om te voorkomen dat de busreis naar Utrecht langer gaat duren. De bus moet straks in het centrum iets omrijden, omdat de Weeshuislaan (tussen de Slotlaan en Antonlaan) wordt afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor de bus.

De nieuwe busroute via de Voorheuvel en 1e Hogeweg duurt ongeveer 2 minuten langer. Door de bussen naar Utrecht via de Donkerelaan te laten rijden, in plaats van de Laan van Beek en Royen, wordt die tijd weer ingehaald.

Groene aansluiting op het Walkartpark

Alle bomen aan de Donkerelaan blijven behouden. De strook tussen de weg en het Walkartpark vergroenen we met planten die mooi aansluiten op het Walkartpark. Hiermee krijgt de laan een groener karakter en verbetert de monumentale structuur van dit deel van de Slotlaan.

Afvalcontainers

Op twee plekken blijven ondergrondse afvalcontainers staan. In totaal gaat het om 5 containers (3 en 2 stuks).

De 1e Hogeweg heeft nieuw straatwerk, nieuwe bomen en laag groen gekregen. Ook het Hogewegplantsoen is opnieuw ingericht. Het is een mooi plein geworden om lekker even te zitten, met nieuw groen en sfeerverlichting.

definitief ontwerp 1e Hogeweg (pdf; 2,9MB)

Beeld 'Eden' in Hogewegplantsoen

Aan de 1e Hogeweg, in het Hogewegplantsoen, staat het nieuwe kunstwerk 'Eden'. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Ram Katzir en bestaat uit een meters hoge zittende mensfiguur met een hond. Op het zitmuurtje achter het beeld kunt u het gedicht 'Zwerver' lezen, geschreven door Wijnie van Vliet.

film onthulling beeld

film zo werd het beeld gemaakt

beeld Eden: bronzen mensfiguur met hond
onthulling van het beeld Eden in het Hogewegplantsoen

De Markt

De Markt is klaar. Het plein is volledig teruggebracht naar één niveau. Er zijn nieuwe straatstenen gelegd. Ook hebben bomen en groen hun plek gekregen. Iedere donderdag en zaterdag is het warenmarkt op het plein.

De Voorheuvel

Net als de Markt heeft ook de Voorheuvel nieuw straatwerk, fietsnietjes, verlichting en nieuwe bomen. Alle groenbakken zijn geplaatst en het Voorheuvelplein heeft een nieuwe speelplek gekregen met 3 kleine trampolines.

definitief ontwerp Markt (pdf; 1,6MB)

definitief ontwerp Voorheuvel (pdf; 1,9MB)

De laatste werkzaamheden aan de Slotlaan worden uitgevoerd. De nieuwe inrichting voelt gastvrij aan, biedt meer ruimte voor groen en voorziet ook in een nieuwe bushalte. Rond de zomer krijgt de Slotlaan nog nieuwe plantenbakken.

definitief ontwerp Slotlaan en zijstraten (pdf; 3,6MB)

Het park is een Rijksmonument en een erfenis van de dames Walkart. Zij hebben dit park geschonken aan de gemeente Zeist onder de voorwaarde dat het een openbaar wandelpark blijft. Het Walkartpark werd in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer 100 jaar meekan.

Horeca in het Walkartpark

Tijdens de renovatie van het park werd gesproken over een permanente horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca.

Tijdens de openingstijden van het park staan er iedere woensdag en in het weekend foodtrucks op het centrale plein in het Walkartpark. Het aanbod van de foodtrucks is divers; ze bieden keuze aan hapjes en drankjes voor iedereen.

Lees meer over Parkpaviljoen Walkartpark

Meer informatie

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media.