Het centrumgebied van Zeist

beeld Eden
Kunstwerk 'Eden'

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. De raad stelde in de Raadsvergadering van 10 december 2019 de evaluatie van de Centrumvisie vast. Conclusie: Zeist is mooi geworden. Echter de raad heeft besloten een paar verkeersmaatregelen terug te draaien.

Actuele ontwikkelingen

Sinds 13 december 2019 is de verbinding over de Markt weer opgesteld en heeft de Korte Steynlaan weer tweerichtingsverkeer.

Maandag 30 december 2019 is de verbinding tussen de Slotlaan en de Antonlaan via de Jagerlaan opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De 2 paaltjes in de Jagerlaan zijn verwijderd en de verkeersborden zijn aangepast. 

Lees ook:

De verkeersbesluiten zijn op 13 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de verkeersbesluiten is bezwaar en beroep mogelijk:

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe verkeerssituatie. Dit overzicht wordt steeds bijgewerkt.

Maatregelen en planning 

 1. Welke concrete veranderingen vinden er plaats?
  De verbinding over de Markt isweer opengesteld voor autoverkeer in de Noord-Zuid-richting. De Korte Steynlaan heeft weer tweerichtingverkeer gekregen. De verbinding tussen de Slotlaan en de Antonlaan via de Jagerlaan is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.
 2. Waarom zijn deze veranderingen doorgevoerd?
  Vanuit de visie ‘Beleef Zeist groen, gezond, gastvrij’ werken we de afgelopen jaren, in samenspraak met inwoners en ondernemers, aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. De oorspronkelijke bedoeling van de Centrumvisie was een autoluw centrum. Begin 2019 hebben wij daartoe een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Dit najaar hebben we de Centrumvisie geëvalueerd. Veel gebruikers van het centrum bleken niet blij te zijn met de nieuwe verkeersmaatregelen. De raad heeft op dinsdagavond 10 december het besluit genomen om een aantal verkeersmaatregelen terug te draaien.
 3. Wat is de planning?
  Op vrijdag 13 december 2019 zijn de nieuwe maatregelen ingevoerd. Op maandag 30 december 2019 is de Jagerlaan opengesteld.
 4. Wat gebeurt er met de verkeerscirculatie in de omliggende wijken, zoals de Wilhelminaparkbuurt en het Lyceumkwartier?
  Voor de direct omliggende wijken gaat de gemeente in het nieuwe jaar in afstemming met de bewoners waar nodig de verkeerscirculatie aanpassen, om de doorstroming daar goed aan te laten sluiten op de verkeerscirculatie in het centrum.
 5. Wanneer vindt de definitieve herinrichting plaats?
  In de loop van 2020 gaat de gemeente de definitieve herinrichting realiseren. Daarvoor is een gedegen plan van aanpak voor nodig. De planning en uitvoering vinden zoveel mogelijk plaats in afstemming met bewoners en ondernemers. De gemeente zal er alles aan doen om de overlast te beperken en daarom de fysieke, definitieve aanpassingen zeer waarschijnlijk in de zomervakantie gaan uitvoeren.
 6. Waarom liggen er telslangen op diverse plekken?
  Net als de passanten in het centrum tellen we alle verkeersbewegingen op bepaalde punten. Dit zijn belangrijke bronnen voor het geval we de gegevens nodig hebben in de toekomst.

 Verkeersveiligheid 

 1. Hoe wordt de veiligheid van alle verkeersdeelnemers gewaarborgd?
  Om de verkeersveiligheid te waarborgen, komen er op de Markt rood-witte kunststof barrières, die het fietsverkeer scheiden van het autoverkeer. Om de nieuwe situatie te begeleiden, zet de gemeente vanaf 13 december in elk geval de eerste periode verkeersregelaars in.
 2. Komt er een zebrapad voor de oversteek tussen de bibliotheek en de Albert Heijn?
  Hier wordt in januari door de verkeerskundigen naar gekeken. Er kan niet zomaar een zebrapad worden neergelegd, daar is een verkeersbesluit voor nodig.

Juridische vragen

 1. Is er nog bezwaar mogelijk tegen de nieuwe maatregelen?
  Ja. Het verkeersbesluit is op 13 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Via deze weg is bezwaar en beroep mogelijk:
  Verkeersbesluit Voorheuvel
  Verkeersbesluit Slotlaan
 2. Blijven de verkeersboetes van de afgelopen periode van kracht?
  Ja. Deze boetes zijn gegeven naar aanleiding van een verkeersovertreding. Daarom zijn en blijven ze geldig.
 3. Wat gebeurt er met de camera op de Markt/Voorheuvel?
  De camera is nog in werking, maar de data worden niet meer gebruikt voor verkeershandhaving.

Dit najaar lieten wij een evaluatie uitvoeren van de Centrumvisie inclusief de verkeersmaatregelen. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen waar we nu staan èn om op te halen wat nodig is om het centrum van Zeist verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het resultaat is een rapport met een voorstel aan de gemeenteraad.

Het college heeft op dinsdag 15 oktober met instemming kennis genomen van het rapport evaluatie centrumvisie (pdf; 5,1MB). Met de Centrumvisie als basis zijn er veel zaken uitgevoerd of in gang gezet, die een bijdrage leveren aan het verbeteren en weerbaarder maken van het centrum Zeist. De komende periode zal de doorontwikkeling van het centrum verder vorm krijgen aan de hand van het retailperspectief, de parkeervisie, de herontwikkeling van het V&D-pand en andere projecten, die een raakvlak hebben met het centrum. De vijf kernwaarden uit de Centrumvisie, Gastvrij, Groen, Gezond, Gezellig, Geschiedenis, blijven hierbij het uitgangspunt.

Onderzoek

De onderwerpen die we onderzochten in de evaluatie zijn:

 • hoe inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van de visie
 • verkeersmetingen
 • effecten van de parkeeractie 4 uur parkeren voor €1,-
 • leegstand
 • bereikbaarheid
 • beleving van bezoekers
 • beleving van niet bezoekers
 • gastvrijheid van de centrumondernemers
 • aandachtspunten voor verdere ontwikkeling

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

 1. een steekproef onder 5000 huishoudens
 2. bevragen van alle 400 centrumondernemers
 3. straatinterviews

Veelgestelde vragen

Tijdens de informatiebijeenkomsten, die in het kader van de evaluatie van de Centrumvisie, zijn belegd, zijn vanuit de samenleving vragen gesteld. De beantwoording hiervan kunt u terugvinden op onze archiefpagina.

Documenten

De gemeenteraad heeft in februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers zetten dit geld in voor het verlagen van de parkeerkosten op het parkeerterrein Kerkweg en in de parkeergarages. Bezoekers van Zeist kunnen hierdoor 4 uur parkeren voor slechts één euro. Deze verlaging van het parkeertarief geldt van 3 augustus tot en met 31 december. 

Het Centrummanagement wil met de verlaging van het parkeertarief meer bezoekers trekken naar het centrum van Zeist. Naast deze maatregel doet het Centrummanagement ook aan promotie van het Zeister centrum.

Plekken waar het lagere parktarief geldt

 • parkeergarage 1e Hogeweg
 • parkeergarage Emmaplein
 • parkeergarage gemeentehuis
 • parkeergarage Steynlaan
 • parkeerterrein Kerkweg

Uitgangspunt van het centrumplan was dat het centrum autoluw wordt, waarin 'verblijven' centraal staat. Dit betekent dat we het doorgaand verkeer weren uit het centrum. Daarom hebben we ook diverse verkeersmaatregelen genomen.

Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijvend goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer. De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Ook zijn er buiten het centrum diverse wegen aangepast.

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum (pdf; 6,3MB) legde de basis voor de ontwerpsessies. Het waarborgde onder meer de eenheid in de herinrichting van het centrum. Daarnaast versnelde en versimpelde het beeldkwaliteitsplan het ontwerpproces. De ontwerpvoorwaarden moesten ervoor zorgen dat de nieuwe inrichting veilig is en blijft, en goed te beheren. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: sfeerbeelden met toelichting, catalogus van materialen en de ontwerpeisen.

Het beeldkwaliteitsplan was gebaseerd op de centrumvisie en werd in 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Het park is een Rijksmonument en een erfenis van de dames Walkart. Zij hebben dit park geschonken aan de gemeente Zeist onder de voorwaarde dat het een openbaar wandelpark blijft. Het Walkartpark werd in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer 100 jaar meekan.

Horeca in het Walkartpark

Tijdens de renovatie van het park werd gesproken over een permanente horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca.

Tijdens de openingstijden van het park staan er iedere woensdag en in het weekend foodtrucks op het centrale plein in het Walkartpark. Het aanbod van de foodtrucks is divers; ze bieden keuze aan hapjes en drankjes voor iedereen.

Lees meer over Parkpaviljoen Walkartpark

Meer informatie

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media.