Het centrumgebied van Zeist

In het centrum van Zeist staan een aantal nieuwbouwprojecten op stapel. Er zijn plannen en ideeën om het centrum aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Ook het Walkartpark is onderdeel van deze kwaliteitsimpuls.

Centrum vernieuwt

Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl vindt u alle informatie over de vernieuwing van het centrum van Zeist. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2018 afgerond.

Bewoners en ondernemers bepalen mee

Inwoners, winkeliers en vastgoedeigenaren vormen een regiegroep en worden ondersteund door de gemeente. Samen werken zij op dit moment aan de voorbereidingen van de uitvoering van de centrumvisie, zoals het maken van de planning en de toekomstige uitstraling. De regiegroep is ook een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners en winkeliers.

De regiegroep is bezig met een beeldkwaliteitsplan, dat richtlijnen aangeeft voor de inrichting van de openbare ruimte. Zo ontstaat in het centrum een mooi, samenhangend straatbeeld. Het beeldkwaliteitsplan biedt een ‘kapstok’ voor de inrichting van de verschillende straten in het centrum. Bewoners en ondernemers worden na de zomer benaderd om deel te nemen aan ontwerpteams en mogen zo meebepalen hoe hun straat eruit moet komen te zien.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan geeft een goed beeld van de door de regiegroep voorgestelde richtlijnen. In dit plan wordt op schetsniveau een mogelijk beeld van het toekomstige centrum weergegeven.

Vernieuwing door verkeersmaatregelen

Voor de vernieuwing van het centrum van Zeist zijn ook verschillende verkeersmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld:

  • het afsluiten van een deel van de Weeshuislaan voor busverkeer
  • het weren van doorgaand autoverkeer
  • het verbeteren van de infrastructuur op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld door de Slotlaan autoluw te maken en het tunneltje bij de Albert Heijn te verwijderen

Centrum blijft bereikbaar

Om te zorgen dat het centrum tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, worden de werkzaamheden gefaseerd en in overleg met ondernemers en bewoners uitgevoerd. Dat betekent dat telkens een stukje van het centrum wordt aangepakt.

Pilot verminderde regeldruk centrum

De gemeente Zeist is één van de 12 gemeenten waar een pilot wordt gestart om te experimenteren met het verlichten van de regeldruk in stadscentra. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Platform31. De looptijd van de pilot is van 1 september 2015 tot 31 oktober 2016. Tijdens deze looptijd kunnen (potentiële) ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zeist verzoeken indienen om tijdelijk af te wijken van bestaande wetten en regels.

Hier leest u meer over de pilot 'Verminderde regeldruk centrum'.

Walkartpark renovatie

De gemeente heeft in 2016 het Walkartpark gerenoveerd. Zo is het park heringericht, zijn er nieuwe speelvoorzieningen gekomen, is er een betere verbinding met het centrum gekomen, zijn de paden verbeterd, is er een nieuw hek om het park geplaatst, is de fontein hersteld en zijn er meer bloeiende planten en bomen in het park geplant. Het park is daarmee een mooie plek voor mens en dier geworden. Het park is in december 2016 officieel geopend. Nu alle werkzaamheden klaar zijn, kan het park weer 100 jaar mee.

Walkartpark horecavoorziening

Tijdens de herinrichting van het park, is al gesproken over een horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet en duurt naar verwachting circa anderhalf jaar. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca. Zo is er inmiddels een pool van lokale ondernemers die regelmatig met een foodtruck of kraam op het centrale plein staan.

Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl is meer informatie te vinden over de renovatie van het Walkartpark.

De Wending

Voor het voormalige Eneco-terrein in Zeist, op de hoek van de Steynlaan en Antonlaan, heeft grondeigenaar en ontwikkelaar Seyster Veste samen met Hoogvliet Supermarkt en belegger Altera een bouwplan ontwikkeld: “De Wending”. Het plan bestaat uit de bouw van een supermarkt, 46 woningen, een horecagelegenheid en parkeerplaatsen op het terrein.

Het plan past nog niet in het nu geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft daarom in december 2013 besloten om een procedure te starten voor herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied. Deze procedure loopt op dit moment. Het doel is om de bestemmingsplanherziening in 2015 af te ronden.

Voor vragen over dit project kunt u telefonisch contact opnemen met ontwikkelaar de De Seyster Veste, de heer Henk van Veldhuisen, via het e-mailadres H.vanVeldhuisen@seysterveste.nl of via het telefoonnummer 030 694 02 00.

Voorheuvel-Rozenstraat

Projectontwikkelaar Velo bouwt op hoek Rozenstraat - Voorheuvel een complex met 28 huurappartementen met eigen parkeergelegenheid. Op de begane grond komt een mogelijkheid om bijvoorbeeld zorgfuncties te realiseren.

Kijk voor meer informatie op www.velobeheer.nl.

Meer informatie

Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl vindt u alle informatie over de vernieuwing van het centrum van Zeist.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.