Verkeersmaatregelen centrum Zeist

De verkeersmaatregelen voor het centrum van Zeist hebben hun oorsprong in de centrumvisie. Met deze visie werken we toe naar een groen, gezond en gastvrij centrum waar het aantrekkelijker is om te winkelen en te verblijven. Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen in het centrum is om Zeist een autoluw centrum te geven, waarin 'verblijven' centraal staat. Daarom weren we het doorgaand autoverkeer uit het centrum. Minder auto's zorgt voor meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijft goed bereikbaar voor auto's en het openbaar vervoer.

De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullend voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’ zogenaamde 'wijkverkeersplannen' opgesteld. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Oók zijn een aantal straten buiten het centrum aangepast.

De verkeersmaatregelen worden in 2 fases ingesteld binnen het centrum. Fase 1 is in november ingegaan. Fase 2 gaat in op 28 januari 2019.

Fase 2: verkeersmaatregelen die ingaan op 28 januari 2019

plattegrond met omleidingsroutes
Deze omleidingen voor het verkeer gaan op 28 januari 2019 in.
groen=adviesroute voor het verkeer
rood=éénrichtingsverkeer; maatregelen uit wijkverkeersplannen
blauw=adviesroutes voor het verkeer

Op maandag 28 januari 2019 gaan diverse verkeersmaatregelen in, zowel binnen het centrum als in een aantal omliggende wijken. Het centrum blijft goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer.

Wij snappen dat u even zult moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie(s). We blijven die daarom nauwlettend volgen. Ook gaan we nieuwe verkeersmetingen uitvoeren, zodra het verkeer gewend is aan de nieuwe situatie.

Verkeersmaatregelen die op 28 januari 2019 ingaan

 • afsluiting Korte Steynlaan voor autoverkeer richting Slotlaan;
 • afsluiting Geiserlaan voor autoverkeer, ter hoogte van Steynlaan;
 • afsluiting Voorheuvel voor doorgaand autoverkeer ter hoogte van De Klinker (voormalig tunneltje bij de Markt);
 • openstelling Voorheuvel ter hoogte van De Klinker alléén voor busverkeer;

Eénrichtingsverkeer

Voor diverse straten wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld. Deze verkeersmaatregelen komen voort uit de wijkverkeersplannen.

 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan.
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan, behalve tussen Krugerlaan en het hofje)
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan.

Route vanuit centrum naar 1e Hogeweg

U kunt niet meer met de auto vanaf de Weeshuislaan langs de Markt en Voorheuvelplein naar de 1e Hogeweg. Vanaf parkeergarage Emmaplein moet u met de auto verplicht rechtsaf slaan. De nieuwe route vanaf parkeergarage Emmaplein naar de 1e Hogeweg loopt via Weeshuislaan, Antonlaan, Steynlaan, Bergweg, Jacob van Lenneplaan, Schaerweijdelaan, Utrechtseweg en Montaubanstraat.

Vanaf de 1e Hogeweg kunt u via de Meester de Klerkstraat naar de Weeshuislaan en Antonlaan.

Verkeersmaatregelen die op een ander moment ingaan

Voor 2 maatregelen moet eerst het Busstation worden heringericht, voordat ze in kunnen gaan. Deze verkeersmaatregelen gaan dus niet in op 28 januari 2019:

 • afsluiting Korte Steynlaan naar Antonlaan;
 • openstelling busstation richting Boulevard.

Let op: de route van Antonlaan naar Korte Steynlaan wordt wél afgesloten per 28 januari.

Fase 1: verkeersmaatregelen die ingingen op 1 november 2018

De verkeersmaatregelen met relatief weinig impact gingen in op 1 november 2018. Het zijn de volgende verkeersmaatregelen:

Afsluiting Rozenstraat bij de Voorheuvel

De Rozenstraat aan de kant van de Voorheuvel is afgesloten voor autoverkeer, óók voor ontheffinghouders. Er staan nu paaltjes. Ontheffinghouders van de Voorheuvel kunnen het gebied in via de route: Schaerweijdelaan, Jacob van Lenneplaan en Bergweg.

Vanuit parkeergarage Emmaplein verplicht rechtsaf

Vanaf de parkeergarage Emmaplein moet u met de auto verplicht rechtsaf slaan. Tot 28 januari 2019 kunt u de route langs de Markt naar de 1e Hogeweg nog gebruiken.

Vanaf 28 januari 2019 wordt de route vanaf parkeergarage Emmaplein naar de 1e Hogeweg: Antonlaan, Steynlaan, Bergweg, Schaerweijdelaan en Utrechtseweg.

Afsluiting Jagerlaan bij de Slotlaan

De Jagerlaan is aan de kant van de Slotlaan afgesloten voor autoverkeer. Er staan nu paaltjes.

De winkels en horeca aan de Jagerlaan blijven bereikbaar via 2 routes:

 • via de Korte Steijnlaan en de Antonlaan;
 • via de 1e Hogeweg, Meester de Klerkstraat, Weeshuislaan en Antonlaan.

Afsluiting (Korte) Weeshuislaan bij de Slotlaan

De Weeshuislaan aan de kant van de Slotlaan is afgesloten voor autoverkeer. De bussen richting Driebergen en Utrecht rijden via de Markt en de 1e Hogeweg.

Het laden en lossen achter de Hema kan via de route: Antonlaan en Weeshuislaan

plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel Rozenstraat
plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel parkeergarage Emmaplein - situatie tot 28 januari 2019
visualisatie verkeersmaatregel Jagerlaan
plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel Korte Weeshuislaan

Toelichting: verkeersmaatregelen binnen het centrum

Op 3 maart 2015 stemde de gemeenteraad in met de centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan dat bestaat uit diverse verkeerscirculatiemaatregelen. Daarna zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden over de gevolgen van dit verkeersplan. Het college heeft vervolgens de verkeerscirculatiemaatregelen in procedure gebracht door het nemen van verkeersbesluiten.

Vijf definitieve verkeersbesluiten

Op 6 december 2016 besloot het college van burgemeester en wethouders om 9 verkeerscirculatiemaatregelen in procedure te brengen:

 • afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan;
 • openstellen busstation richting de Boulevard;
 • afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer;
 • afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan;
 • eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan;
 • afsluiten Rozenstraat ter hoogte van de Voorheuvel;
 • afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer;
 • afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan;
 • eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan.

Bovenstaande verkeerscirculatiemaatregelen zijn opgenomen in 5 verkeersbesluiten. Deze 5 verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-2706.html

 1. verkeersbesluit ‘Afsluiten Jagerlaan’ (kenmerk 210527)
 2. verkeersbesluit ‘Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan’ - meerdere maatregelen (kenmerk 210529)
 3. verkeersbesluit ‘Instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat’ (kenmerk 210533)
 4. verkeersbesluit ‘Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1e Hogeweg’ – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk 210535)
 5. verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk 210534)

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

Binnen de wettelijke beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank tegen hierboven genoemd verkeersbesluiten. Een aantal partijen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak. In haar uitspraak heeft de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het gelijk gesteld.

Een aantal partijen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Het is nu wachten op de Raad van de State.

plattegrond met locatie verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen binnen het centrum

Toelichting: wijkverkeersplannen

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’, wijkverkeersplannen met verkeerscirculatiemaatregelen opgesteld. Deze verkeerscirculatiemaatregelen moeten de ongewenste verkeersstromen, die door het verkeersplan centrum kunnen ontstaan, tegengaan.

Wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de straten:

 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje);
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan;

Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen ‘Jagerlaan en omgeving’ (kenmerk 0238102) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

In het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ wordt op verschillende wegen eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. 

Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (kenmerk 0238103) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan;
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met een uitzondering voor bestemmingsverkeer).

Uitspraak rechtbank over wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Binnen de beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Een partij heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak..

Het beroep is ongegrond verklaard, op één onderdeel na. In haar uitspraakheeft de rechtbank het besluit om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Fransen van der Puttelaan, in tact gelaten, maar niet de bijbehorende uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

plattegrond met wijkverkeersplan
Wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving
plattegrond met wijkverkeersplan
Wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Toelichting: aanpassingen straten buiten het centrum

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en in de wijken 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' hebben we een aantal wegen buiten het centrum aangepast:

 • Lindenlaan is verkeersveiliger ingericht, waarmee de hoeveelheid verkeer hopelijk wordt verminderd;
 • Bergweg is heringericht, onder andere om de alternatieve noord-zuid-route (Steynlaan-Bergweg-Jacob van Lenneplaan) te verbeteren.

Andere (verkeers-)problemen in de wijk

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren. Dit ging bijvoorbeeld over de inrichting van straten, zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten. Ook kwam het parkeerbeleid ter sprake. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen.