geparkeerde fiets op de markt

Verkeersmaatregelen centrum Zeist

Samen met ondernemers en bewoners hebben we in de afgelopen jaren gewerkt aan plannen en de uitvoering voor een groen, gezond en gezellig centrum. Er is er al veel verbeterd. Zo zijn er speeltuintjes aangelegd, gevels verfraaid en kunstwerken gekomen. Onderdeel van het centrumplan is óók om meer ruimte te geven aan bezoekers en fietsers. Daarom hebben we de verkeersroutes door het centrum aangepast.

Het goede gesprek met bewoners en winkeliers

We beseffen dat de aanpassing van de verkeersroutes een grote impact heeft. Daarom gaan we met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media. We blijven de situatie nauwlettend volgen en waar mogelijk sturen we bij.

Vanaf 9 februari tot en met 8 maart kon u ons ook bereiken via een informatiepunt in De Klinker. Inmiddels heeft dat informatiepunt haar deuren gesloten.

plattegrond 1 'bereikbaarheid parkeerlocaties centrum Zeist'
Bereikbaarheid parkeergarages Slotlaan 1, 2 en 3, Markt, Steynlaan en Perron
plattegrond 2 'bereikbaarheid parkeerlocaties centrum Zeist'
Bereikbaarheid parkeerterrein Kerkweg en parkeergarages 1e-Hogeweg en Emmaplein
plattegrond 3 'bereikbaarheid parkeerlocaties centrum Zeist'
Bereikbaarheid parkeergarages Gemeentehuis en Figi
plattegrond 4 'bereikbaarheid parkeerlocaties centrum Zeist'
Bereikbaarheid parkeerterrein Bergweg en parkeergarage Voorheuvel

Op dinsdag 10 september heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de onderzoeksopzet van de evaluatie van de realisatie Centrumvisie en beleving van de Centrumvisie. Een extern bureau voert dit onderzoekt uit.

Lees de hele briefBijlage brief

Op woensdag 28 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het verkeersplan centrum. In de zomer van 2018 verklaarde de rechtbank de ingestelde beroepen ongegrond. Tegen de uitspraak was hoger beroep aangetekend. De Raad van State heeft het ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het gelijk gesteld. Het college is blij dat deze uitspraak duidelijkheid geeft en aangeeft dat de verkeersbesluiten zorgvuldig zijn genomen. Het is volgens het college goed dat er aan het juridische proces een eind is gekomen.

Op dit moment evalueert een extern bureau het Centrumplan waar het verkeersplan onderdeel van is. Dit bureau kijkt of de verkeersmaatregelen zorgen voor een groen en gastvrij centrum dat we voor ogen hebben, een aantrekkelijk centrum waar het fijn is om te verblijven. In dat onderzoek is ook aandacht voor de ervaringen van bezoekers, bewoners en ondernemers. Naast effecten van de verkeersmaatregelen zijn ook bereikbaarheid en parkeren onderdeel van het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek volgen dit najaar.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Op dinsdag 7 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen. Aanleiding voor deze brief zijn de onrust en de vragen hierover bij bewoners en winkeliers. Wij willen de inhoud van deze brief daarom graag met u delen.
Lees de hele brief
Hieronder vindt u een korte samenvatting van een paar belangrijke onderdelen in de brief.

Tips en suggesties

In de afgelopen maanden zijn er meer dan 300 tips, suggesties, meldingen en klachten bij de gemeente binnengekomen ten aanzien van de verkeerssituatie in het centrum van Zeist.

Veel suggesties waren een vraag de verkeersmaatregelen terug te draaien. Het omrijden was voor mensen moeilijk te accepteren, de aanvankelijk moeizame doorstroming van verkeer daarbij was een storende factor. Na een maand van publieksbegeleiding door verkeersregelaars, is de reguliere werkwijze in gegaan.

De tips en suggesties zijn geordend in categorieën:

 1. Aanvraag ontheffing voor de inrijverboden
 2. Bebording routering
 3. Eenrichtingsregime
 4. Handhaving
 5. Inrijverboden
 6. Parkeren
 7. Technische installaties
 8. Participatie
 9. Snelheid
 10. Fysieke maatregelen
 11. Overige

Verkeersmetingen

Om de verkeerseffecten van de verkeersmaatregelen die 28 januari 2019 zijn ingegaan te monitoren is het van belang op verschillende locaties het verkeer te tellen. Op deze telpunten wordt de intensiteit van het verkeer geteld, zowel per richting als naar voertuigcategorie (licht, middel, zware voertuigen).

Periode van metingen

Bij een dergelijke ingrijpende wijziging op de verkeersroutes heeft het verkeer een periode van gewenning nodig. Aangeraden wordt hier een periode van minimaal een half jaar voor aan te houden. Daarnaast zijn bepaalde perioden van het jaar minder representatief om gefundeerde uitspraken te kunnen doen.

 • Datum verkeersmeting: Week 37 (9 september) gedurende een periode van 14 dagen

Verkeerstellingen

Om een goed beeld te krijgen van de intensiteiten van het verkeer in en rondom het centrum worden op 42 locaties metingen uitgevoerd.

Parkeren

De parkeergegevens van het 1e kwartaal van 2019 worden vergeleken met de parkeergegevens van het 1e kwartaal van 2018 en 2017. Hierbij wordt gekeken naar het aantal verkochte parkeeruren. Omdat de analyse geen compleet beeld omvat van de parkeerders zal er ook een parkeeronderzoek plaatsvinden.

Fiets

Om een goed beeld van het aantal fietsers rondom het centrum te krijgen is in 2017 een fietstelling uitgevoerd. Ditzelfde onderzoek herhalen we tijdens de genoemde telperiode. Met deze gegevens kunnen we bepalen in hoeverre het fietsgebruik toe- of afneemt.

Analyse

In mei 2019 worden de eerste gegevens van de verschillende onderzoeken geanalyseerd (oplevering analyse, begin juli 2019). De tweede evaluatie van het totale Centrumplan kan pas later plaatsvinden in 2019. Dit omdat alle deelprojecten dan zijn afgerond en we spreken van een 'eindbeeld'.

De verkeersmetingen zijn slechts een onderdeel van de totale projectevaluatie. We blijven in gesprek met de samenleving over mogelijke verbeteringen. Ook de inzet van de € 350.000 die door de raad beschikbaar is gesteld voor het `versterken aantrekkelijkheid centrum Zeist' door de ondernemers, is onderwerp van gesprek en participatie.

De verkeersgegevens worden gebruikt in de totale evaluatie, daarnaast kijken we ook naar de overige effecten van de centrumvisie: in hoeverre hebben de verschillende maatregelen bijgedragen aan een groen, gastvrij en aantrekkelijk centrum.

Op maandag 25 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een tweede brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen. Met deze brief houden we de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij willen de inhoud van deze brief graag met u delen.

 Lees de hele brief

Hieronder vindt u een korte samenvatting van een paar belangrijke onderdelen in de brief.

Signalen en actie

De gemeente heeft de afgelopen weken signalen opgehaald bij inwoners en ondernemers. Dat deden zij buiten, bij het infopunt, bij ondernemers, op scholen, bij ouderen. Enerzijds om de Centrumvisie en de verkeersmaatregelen uit te leggen, anderzijds om tot een grondige inventarisatie te kunnen komen van de signalen uit de samenleving ten aanzien van de effecten van de verkeersmaatregelen.

Meeste signalen over

 • Verkeersplan als geheel
 • Verkeerssituatie Wilhelminaparkbuurt
 • Verkeerssituatie Antonlaan
 • Verkeerssituatie Voorheuvel
 • Bereikbaarheid ondernemers

Acties

 • Het verkeerslicht op de Antonlaan is beter afgesteld waardoor verkeer vanaf de Antonlaan sneller haar weg kan vervolgen.
 • Een paar onduidelijke verkeersborden zijn vervangen.
 • Werkzaamheden kruispunt Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan zijn uitgesteld tot de meivakantie.
 • We gaan links afslaan vanuit parkeergarage Emmaplein richting 1e Hogeweg mogelijk maken.
 • Er is een informatiecentrum gekomen
 • Er zijn kaartjes en filmpjes gemaakt met de nieuwe rijroutes van en naar parkeerplekken in het centrum.
 • Er zijn advertenties geplaatst in het AD en de Nieuwsbode over de bereikbaarheid van Zeist.

Handhaving

 • De verkeersregelaars en tekstkarren staan op tot en met zaterdag 23 februari in het centrum.
 • Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA’s) houden vanaf dan extra toezicht in het centrum en beboeten automobilisten die het inrijverbod negeren.
 • Ook is er contact geweest met de busmaatschappijen vanwege de snelheid op de Slotlaan.

Ondernemers

De raad heeft op 19 februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers hebben daar ideeën over. Wij gaan met ondernemers afspraken maken over concrete maatregelen om het imago van het centrum te versterken.

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen. Aanleiding voor deze brief zijn de onrust en de vragen hierover bij bewoners en winkeliers. Wij willen de inhoud van deze brief daarom graag met u delen.

 Lees de hele brief

Hieronder vindt u een korte samenvatting van een paar belangrijke onderdelen in de brief.

Effecten verkeersmaatregelen

Het duurt even voordat we het effect van de verkeersmaatregelen goed kunnen meten. Iedereen moet er nog aan wennen en dit duurt wel een paar maanden. We gaan metingen uitvoeren op de volgende momenten:

 • april-mei: meting in gewenningsperiode
 • september: meting in genormaliseerde periode

Bij deze metingen gebruiken we de verkeerstellingen op een aantal strategische plekken en informatie van de verkeerslichten. Ook nemen we de reacties van inwoners mee. Daarnaast kijken we of er verschuivingen zijn in het gebruik van de parkeerplekken. Op basis van de uitkomsten van al deze informatie gaan we na òf er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Dit doen we nu

 • inzet verkeersregelaars om het verkeer te helpen met de nieuwe situatie:

  • bij kruispunt Antonlaan/Steynlaan
  • bij afsluiting ter hoogte van de Markt
  • in woonwijken

 • verkeerslichten Antonlaan beter afgesteld
 • inrichten informatiecentrum

Cameratoezicht en handhaving

De nieuwe situatie heeft gewenning nodig. Iedereen moet omschakelen van zijn oude, gewende rijroutes naar de nieuwe. Echter, om onveilige situaties en ongewenste verkeersstromen te voorkomen is het belangrijk dat verkeersregels worden nageleefd. Daarom is op de Voorheuvel en de Markt gekozen om de afsluiting te ondersteunen met behulp van cameratoezicht. Auto’s die het inrijverbod negeren, kunnen een bekeuring krijgen.

plattegrond met omleidingsroutes
Deze omleidingen voor het verkeer gingen in op 28 januari (klik op de foto voor een grotere afbeelding).
roze=éénrichtingsverkeer; maatregelen uit wijkverkeersplannen
groen=adviesroute voor het verkeer
blauw=adviesroutes voor het verkeer

Op maandag 28 januari gingen diverse verkeersmaatregelen in, zowel binnen het centrum als in een aantal omliggende wijken. Het centrum blijft goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer.

Wij snappen dat u even zult moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie(s). We blijven die daarom nauwlettend volgen. Ook gaan we nieuwe verkeersmetingen uitvoeren, zodra het verkeer gewend is aan de nieuwe situatie.

Filmpje nieuwe verkeersroute

Verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen

 • afsluiting Korte Steynlaan voor autoverkeer richting Slotlaan;
 • afsluiting Geiserlaan voor autoverkeer, ter hoogte van Steynlaan;
 • afsluiting Voorheuvel voor doorgaand autoverkeer ter hoogte van De Klinker (voormalig tunneltje bij de Markt);
 • openstelling Voorheuvel ter hoogte van De Klinker alléén voor busverkeer.

Eénrichtingsverkeer

Voor diverse straten wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld. Deze verkeersmaatregelen komen voort uit de wijkverkeersplannen.

 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan.
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan, behalve tussen Krugerlaan en het hofje);
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan.

Route vanuit centrum naar 1e Hogeweg

U kunt niet meer met de auto vanaf de Weeshuislaan langs de Markt en Voorheuvelplein naar de 1e Hogeweg. Vanaf parkeergarage Emmaplein moet u met de auto verplicht rechtsaf slaan. De nieuwe route vanaf parkeergarage Emmaplein naar de 1e Hogeweg loopt via Weeshuislaan, Antonlaan, Steynlaan, Bergweg, Jacob van Lenneplaan, Schaerweijdelaan, Utrechtseweg en Montaubanstraat.

Vanaf de 1e Hogeweg kunt u via de Meester de Klerkstraat naar de Weeshuislaan en Antonlaan.

Verkeersmaatregelen die op een ander moment ingaan

Voor 2 maatregelen moet eerst het Busstation worden heringericht, voordat ze in kunnen gaan. Deze verkeersmaatregelen gingen dus niet in op 28 januari:

 • afsluiting Korte Steynlaan naar Antonlaan;
 • openstelling busstation richting Boulevard.

Let op: de route van Antonlaan naar Korte Steynlaan is wél afgesloten per 28 januari.